رسانه ملی از ماه عسل تا مسابقات والیبال

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

در هفته گذشــته کاربران در فضای مجازی از صداوسیمای جمهوری اسالمی بهدلیل سانســورها در پخش مسابقات والیبال و برنامه مناســبتی «ماه عسل» انتقاد کردند. سانســور و پخشنشدن تصاویر برخی تماشاگران بحث داغی در شبکههایاجتماعیاست.

از سوی دیگر برنامه ماه عسل که هر سال با ســیلی از انتقادها مواجه است، اینبار در نیمه اول ماه رمضان بسیاری از بینندگانبهویژهجامعهزنانراخشمگین کرده اســت. آقــای مجری بــا نگاهی جنســیتی میهمانان برنامه را برگزیده و برنامــه را اجرا میکند. برای تعریف از خواهران منصوریان آنان را «مرد» خطاب کرده و از خیانت یک مرد به همسرش با عنوان «شیطنت» یاد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.