از توافقنامه پاریس واکنشها به خروج آمریکا

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

مواجه بود و در هفته گذشته با واکنشهایی خروج آمریکا از توافقنامه پاریس سازمان کرد، چراکه به گفته یک مسئول بسیاری از سران کشورها را خشمگین سال 2100 حدود اقدام ترامپ حرارت زمین تا جهانی هواشناسی در نتیجه این را به این گفتنی اســت جالبترین واکنشها 0.3درجهافزایشخواهدیافت. رئیسجمهور رئیسجمهور روسیه و امانول ماکرون، اقدام ترامپ، والدیمیر پوتین، سنپترزبورگ به گفتوگو با خبرنگاران در شهر فرانسه نشان دادند. پوتین در پاریس و برف و آمریکا از توافقنامه آبوهوایی شــوخیدراشــارهبهخروج قدردان سنپترزبورگ و مسکو گفت: «باید بارانی شدن آبوهوای شهرهای هم مسکو شاهد ریزش برف است. اینجا رئیسجمهور ترامپ باشیم. امروز آمریکا میتوانیم او (ترامپ) و امپراتوری بارانی و بسیار سرد است. حاال را مسئول آن بدانیم». انتخاباتی ترامپ را به سخره ماکرون نیز در بیانیهای، شــعار Make ‪America Great«‬ گرفت. شــعار ترامپ در انتخابات بزرگ را میسازیم» بود که »Again به معنی «دوباره آمریکای ‪Make Our‬ ‪Planet Great«‬ ماکرون در بیانیهاش اعالم کرد را میسازیم. »Again یعنی دوباره زمین بزرگمان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.