از الیک تا زندان

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

شاید عجیب باشد که فردی در سوئیس بهخاطر الیککردن اظهارنظریاکامنتدر یک شبکه اجتماعی محکوم شود؛ دادگاهی اماشدهاست. در زوریخ یک مرد 54ساله را به علت فشردن دکمه الیک محکوم کرده و معتقد است او نباید با این کار اظهارات درجشده آنکامنتراتأیید در میکرد. او محکوم شده چون چندین نهیکباربلکه اظهارنظرهایی را که در آنها اتهامات نژادپرســتانه و ضد یهود به فرد شاکی وارد شده بود، تأیید کرده است. گفتنی عدهایمعتقدند است صدور چنین حکم تند و بیســابقهای دادگاهسوئیسی ازسوی بهمعنای تحدید آزادی بیان در وراه فضایمجازیاست را برای طرح شــکایتهای مشابه باز میکند. جریمه در گرفتهشدهبرایاین نظر شکایت چهارهزارو صد دالر تنهاحکم است.بههرحالاین عجیب و غریب دادگاههای اروپا و آمریکایی در هفته گذشته نیست؛ یک قاضی در ایالت فلوریدای آمریکا نیز حکمی صادر کرد موجبآنیکمتهمبه کهبه سوءاستفاده از کودکان به علت ورودگوشی افشانکردنرمز آیفونش محکوم به مجازات زندان شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.