توصیه به پدرها

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

محققان به مردانی که تازه پدر شدهاند توصیه میکنند سپریکردن زمان بیشتر با فرزندانشان میتواند موجب تقویت رشد فکری آنها شــود. محققان بریتانیایی نوع رفتار 128 پدر را با فرزندشان در سهماهه اول زندگیشــان بررسی کردند. زمانیکه کودکان دو ســاله شــدند، محققان رشد فکری این کودکان را اندازهگیری کردند. آنها دریافتند نوزادانی که پدرشان فعالیت و تحرک بیشــتری هنگام بازی با آنها در چند ماه اول تولدشان داشتهاند در مقایسه با سایر نوزادان دوساله، تست مهارتهای فکری را بهتر انجام میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.