نجومیها

نگاهی به برخی ابهامات مالی در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف

Jameh Pouya - - شهری شورای شهر - الهام کاظمی

تهران بتنی

مهران فرجی: شــهر بتنی؛ این صفتی اســت کــه بدون اغراق میشود برای تهران به کار برد. البته روند بتنیزهشدن تهران نه در 12 سال گذشته، بلکه از دوره شــهرداران قبلی آغاز شــد؛ اما در این سالها شــدت گرفت، شدتی که هر روز تهران را جای سختتری بــرای زندگی کــرد. فروش تراکم برای تأمین هزینههای شهرداری، واضحترین تخلف مدیریت شهری بود؛ وابستگی شهرداری به این منبع ناپایدار درآمدی، در یکی، دو ســال گذشته بیشتر از قبل انتقادها را برانگیخت و حاال شــاید با تغییر مدیریت شهری، بتوان به تعریف منابع پایدار درآمدی برای شــهر و توقــف فروش شهر امیدوار بود؛ اما عملکرد شهرداری تهران در 12 سال گذشته فقط مربوط به فروش تراکــم نبود. ســاخت چند پارک بزرگ در شهر، ساخت تونل توحیــد ...و را میتوان با چشمپوشی از برخی ضعفها و همچنیــن ابهامــات مالی، جزء اقدامات مثبت شهرداری دانست. اما عملکرد شهرداری در 12 ســال گذشــته بــا ابهامهای زیادی همراه بوده که باید موشکافانه بررسی شود.

هفت طبقه به 33 طبقه و گودبــرداری منفی 15 متر به منفی 35 متر، برخالف طرح تفصیلی تغییر مییابد. آبان سال 92 بود که به دلیل ایجاد ترک دیوار خانههای افراد پروژه و نشست خیابان گلستان، اعضای شورا به این تخلف ورود کردند و مشخص شد که شهرداری تهران به ازای پرداخت 40 میلیون دالر بدهی خود به بابک زنجانی به دلیل ورود جرثقیلهای غولپیکر مورد نیاز در پروژه صدر، این مجوز را بدون رعایت طرح تفصیلی صادر کرده است. البته این پروژه متوقف ماند و شهرداری حدود .5 5 میلیارد تومان برای استحکام دیوارهای گود ایرانزمین هزینه کرد.

در این میان قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با یکی از نهادها در دوم خرداد سال 93 مسئله مبهم دیگری بود که از سوی یکی از اعضای اصالحطلب شورای شــهر عنوان شد. شــهرداری تهران 10 میلیارد تومان به صورت نقد و 10 میلیارد تومان نیز غیر نقد و به صورت تهاتر با این نهاد قرارداد منعقد میکرد که شورای شهر تهران به عنوان نهاد باالدستی هیچ اطالعی از آن نداشته است.

قراردادنجومی

قراردادهــای نجومی عنوان تخلف دیگری اســت که محمدمهدی تندگویان، عضو شورای شهر تهران هفدهم اســفند 95 درباره آن صحبت کرد. به گفته این نماینده مردم در شــورا، بنا بر اعالم مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، این ســازمان فقط 150 میلیارد تومان درآمد دارد. این در حالی است که این رقم صحت نداشته و متأســفانه قراردادهای نجومی با ‪8 7،‬ نفر در ســازمان زیباسازی بسته میشود و این پولها فقط به جیب 30 تا 40 شرکت خاص واریز میشود، درحالیکه باید به خزانه شهرداری واریز شود.

تخلفات مالی مورد ادعای اعضای شورای شهر تهران درباره شهرداری به این چند مورد ختم نمیشود؛ یکی از مواردی که مورد اعتراض جدی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت، کمک 55 میلیارد تومانی شهرداری تهران است به خیریههای خاص از جمله خیریهای که همسرش در آن حضور دارد، موضوع کمک به خیریهها بحث گستردهای مجوز تخفیف دو هزار و 200 میلیارد تومانی شهردار تهران در راســتای یکی از مصوبات دور دوم شــورای شهر در سال 1384 با عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابالغ و اجرای دستورالعمل ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکتهای تابعه آن»، به تصویب رسیده است که زمینهساز این تخلف شد. این تخلف از ســوی تعدادی خبرنگار و رســانههایی مانند شــرق، معمارینیوز و ایلنا رســانهای شد. این موضوع با واکنشهای متعددی مواجه شــد و هرگز شــهردار تهران خود را ملزم ندانســت که درباره این تخلف مالی توضیحات شفافی را به مردم و اعضای شورای شهر بدهد، بهطوریکه مستندات موجود از این تخلف مالی هرگز در اختیار اعضای شورای شهر قرار نگرفت اما مستندات در اختیار دیدهبان شفافیت و عدالت قرار گرفت که بر اساس بررسیهای انجامشــده، تخلفات اثبات شد و حتی در بندی از این گزارش قید شد که رقم این تخفیف فراتر از دو هزار میلیارد تومان بوده است. از دیگر تخلفات مالی شهرداری که در دوره چهارم شورای شهر به آن پرداخته شد، پروژه ایرانزمین در شهرک غرب بود؛ پروژهای که مالک آن بابک زنجانی است. ادعای اعضای شورای شهر حاکی از آن بود که شهرداری تهران در ساخت پروژهدوطبقهصدر،مراوداتیبابابکزنجانی داشته است، به همین دلیل مجوز ساخت

بحثها درباره اشتباهات مدیریتی شهرداری تهران و اقدامات خارج از چارچوب قانونی در 12 سال گذشته کم نیســتند، اما برخی از این موارد افکار عمومی را بهشدت درگیر و هزینههای زیادی را متحمل مدیریت شهری کرد. مصداق آن طرح بحثی درباره واگذاری امالک به برخی از مدیران ارشد و میانی شهرداری است که بهعنوان امالک نجومی از آن یاد میشود؛ گرچه محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در آخرین اظهارنظر در این باره گفت که این امالک به تعدادی رفتگر واگذار شده است. مرداد سال گذشته بود که غالمرضا انصاری در یکی از جلسات علنی شورا درباره این مســئله صحبت و در نهایت دادستان کل کشور این تخلفات را تأیید کرد. این پرونده همچنان باز اســت و هر از چند گاهی دادستان تهران به ادامه پیگیری دستگاه قضا اشاراتیمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.