شورشیانی که این روزها بهدنبال صلح میگردند

Jameh Pouya - - جهان کلمبیا -

مشاهده کرد؛ خشونتبارترین و فقیرترین منطقه کالی که افراد زیادی ازجمله ایداراگا در آنجا زندگی میکنند.

خورخــه مارین یکــی دیگر از همین افراد اســت. او هشتســال از زندگی خود را با امید انقالب سیاسی در کنار شورشــیان فارک بود، اما پس از مشــاهده سالها خشونت و درگیری، مأیوس و دلسرد شد و در 19 سالگی از کمپهــای فارک فرار کرد. بعد از دو روز گرســنگی و بیخوابی به کالی رسید. او این روزها به فعال صلح تبدیل شــده و با برگزاری کارگاههای آموزشــی در آگواباالنس ســعی میکند در این زمینه به کــودکان آموزش دهد. البته تعدادی از این شورشیان نتوانستند همچون مارین با شرایط جدید تطبیق پیدا کنند و به کوهستان بازگشتند. خــود مارین میگوید ســازمانهای اجتماعی و رهبران منطقهای همچون «خواهر آلباستال بارتو» در این مسیر به او بسیار کمک کردهاند. بارتو بیشتر سالهای عمر خود را صرف ایجاد صلح و آرامش در مناطق خطرناک کالی کرده است. او حتی در زمان اوج خشونتها در دهه 90 میالدی، از شــخصیتهای مهمی مانند دزموند توتو درخواست کمک کرد. تالشهای او موجب شده در تمام این سالها بیش از دو هزار جوان خشونت را کنار بگذارند.

ماریــن و بارتــو در حالی به تالشهای خــود در این مسیر ادامه میدهند که نگران چالش دیگری در کلمبیا هستند؛ تجارت گســترده کوکائین. بارتو در این زمینه میگوید: پیمان صلح به معنای پایان جنگ در برخی از مناطق و با تعدادی از گروههاســت. مشکل این است که هنوز گروههایی وجود دارند که بر ادامه خشونتها اصرار میورزند. ایداراگا میگوید اگر شــرایط در گذشته فرق میکرد، دوست داشــت یک مهندس معماری باشد، اما حاال تنها رؤیای او خریدن یک کامیون کوچک و کارکردن با آن اســت. البته افراد زیادی مانند او این نگرانی را دارند که با وجود شرایط بد اقتصادی، پیمان صلح شکننده نیز به شکست بینجامد و آنها چارهای جز بازگشت به خشونت و جنگ نداشته باشند. و پس از مدتی متخصص مواد منفجره شــد و فرماندهی حدود 55 شورشــی را بر عهده داشت؛ اما 9 سال پیش و پس از تولد پسرش جنگ را رها کرد و حاال در هر جایی که ممکن باشد در کارهای ساختمانی مشغول میشود. البته به این مســئله اشاره میکند که نقلمکانکردن به شهر به معنای ازدســتدادن مجموعهای از حمایتهای مختلف است. او در اینباره میگوید: «شرایط بسیار دشوار است؛ زیرا در اینجا غریبه هستیم و حمایت چندانی از ما وجود ندارد. حاال ما باید در درون خودمان، یک شورشی تمامعیارباشیم».

از زمان پیمان صلح در ســال گذشته، هزاران نیروی سابق فارک به کالی مهاجرت کردهاند، درحالیکه هزاران نفر دیگر نیز در صف انتظار در کوهســتانها هســتند. همین مســئله باعث شده بسیاری از شــهروندان درباره تحوالت آینده ترس و دلهره داشــته باشند. خوان کاتانو، یکی از سیاســتمداران راســتگرا و از مخالفان پیمان صلح میگوید: «ما بههیچوجه آماده این شرایط نیستیم. موجی از این شبهنظامیان میتوانند بر مشکالت این شهر پرآشوببیفزایند».

کالی شــهری اســت که خشــونت ویژگی اصلی آن به حســاب میآید. بهعنوان منطقــهای در جنوب غربی کلمبیا، این شــهر محل زندگی هزاران نفری است که از خشونتهای مربوط به مواد مخدر، جنگ داخلی و بالیای طبیعی فرار کرده و به اینجا آمدهاند. همین موضوع باعث شکلگیری فقر مفرط در بسیاری از مناطق این شهر شده است. خشونت در این شهر در دهه 90 میالدی به اوج خود رسید و آن زمانی بود که کارتلهای مواد مخدر در کالی و مدالین برای کنترل شبکه توزیع کوکائین وارد جنگی خونین شدند. اگرچه در سالهای ابتدایی قرن جدید این خشــونتها تاحدودی کاهش یافت؛ اما از سال 2009 به بعد شدت بیشتری گرفت و آن زمانی بود که شبهنظامیان ســابق و جوانان بیکار به اســتخدام گروههای تبهکاری درآمدند. بیشتر این خشونتها را میتوان در آگواباالنس

روبیل ایداراگا هر لحظه منتظر آن است که مورد حمله قرار بگیرد. برای دوری از این وضعیت، بهندرت در شــب ســفر میکند و مسیر کارش را دائما تغییر داده و همواره این مسئله را با همسایگانش کنترل میکند که کسی خانه او را زیر نظر نداشته باشد. بهعنوان یک کارگر ساختمانی در منطقه کالی در کلمبیا، ممکن است ترس او بیپایه و اساس باشد، اما خودش میگوید مردم بارها سعی کردهاند به دلیل گذشتهاش، او را به قتل برسانند.

ایداراگا درواقع یکی از 1400 شبهنظامی سابق فارک است که گذشــته خود را کنار گذاشته و در این منطقه بهطور مسالمتآمیزی زندگی میکند. پس از توافق صلح میان دولت و شورشیان فارک در سال ،2016 او به همراه هزاران نفر دیگر در کمپهای موقت منتظر شرایط بهتر اســت. این روزها و پس از سالها جنگ در کوهستانها و جنگلهای کلمبیا، شورشیانی همچون ایداراگا با یک چالش جدید روبهرو هستند: زندگی در شهر. مجازات به دلیل گذشته موضوعی اساسی در میان این افراد به نظر میرسد. بنا بر اعالم «سازمان انسجام دوباره در کلمبیا»، از هر 10 خشونت صورتگرفته علیه این شورشیان، یک نمونه قتل یا تالش برای قتل آنها بوده است.

کالی یکــی از خشــونتبارترین مراکز شــهری در کلمبیاســت و تخمین زده میشود که حدود یکچهارم از تمام نیروهای شورشی فارک در این شهر ساکن باشند. البته این شــهر پیشتر نیز محل شناختهشــدهای برای

های تبهکار بوده است. درحالیکه براساس توافق صلح مقرر شده است که هرکدام از نیروهای فارک برای گذران زندگی خود در دو سال ابتدایی حدود شش هزار دالر دریافت کنند، اما برخی از این گروههای تبهکاری هزینهای سهبرابر را به این شورشیان پیشنهاد کردهاند.

ایداراگا میگوید وسوسه رفتن به سمت جرم و جنایت، موضوعی است که برای بسیاری از افراد شبیه به او وجود دارد؛ زیرا بیشــتر آنها بههیچوجه در ساختارهای قانونی فعالیت نکردهاند. او حدود 10 سال در فارک فعالیت میکرد

سینما یعنی...

امیــر صــدری: «آکــی کوریســماکی» فنالنــدی از فیلمســازان بزرگ چند دهه اخیر اروپاست، فیلمسازی که جوایز معتبر «کن» و «برلین» و بسیاری از جشنوارههای دیگر را ربــوده؛ اما آنقــدر که باید شــهرت جهانی نیافته، شاید بهدلیل اینکه فیلمهایش خاص هســتند و شــاید هم بهدلیل اینکه خودش از شهرت فراری است یا شــاید علت این است که تمــام فیلمهــای او حس خاصی از طنز در خود دارند و بههمیندلیل گاه آنقدر که باید ارج نمیبینند. همیــن فیلمســاز مطایبهگر در فیلم آخرش ســراغ بحران مهاجران در اروپای امروز رفته و کوشــیده نگاهی انســانی و همدالنه بــه مهاجران را تبلیغ کند. فیلم جدید او بیش از همه با واژههاییمانند«نوعدوستانه»، «انسانی» و «مهربانانه» توصیف شده است و منتقدان بسیاری تمام مردم جهان را به تماشای آن دعوت کردهاند. کوریســماکی با ابراز نگرانی از رویکارآمدن دولتهای افراطی با افکار نژادپرستانه در مجارستان و لهستان، بستهشدن مرزهای برخی کشورها به روی مهاجران را «شــرمآورترین موضوع اروپا درحالحاضر» ارزیابی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.