تفاوت خودروهای بنزینی و خودروهای الکتریکی

Jameh Pouya - - پرده آخر فناوری -

همانطور که از نام آنها مشخص است، اتومبیلهای بنزینی و اتومبیلهای برقی از منابع انرژی مختلف برای بهحرکتدرآوردن ماشیناستفادهمیکنند.اتومبیلهای بنزینی یک موتور احتراق داخلی دارند که سوخت را در داخل موتور میسوزاند و انرژی ایجاد میکند.

در اتومبیلهای برقی، یک بسته باتری وجود دارد که از طریق یک کنترلکننده برای یک موتور الکتریکی برق فراهم میکند و تعیین میکند ماشین چهمقدار انرژی در هر لحظه نیــاز دارد. این موتور الکتریکی گیربکس را میچرخانــد و گیربکس چرخهــا را میچرخاند. در کل میشــود گفت اتومبیلهای الکتریکــی گرانتر از اتومبیلهای بنزینسوز هستند. اتومبیلهای الکتریکی با اســتفاده از بسته باتری بهعنوان منبع قدرت حرکت میکنند و اتومبیلهای بنزینی قدرت خود را از بنزین به دســت میآورند. اتومبیلهای الکتریکی یک موتور کوچکتر در مقایسه با موتور بنزینی دارند. اتومبیلهای بنزینســوز قویتر از اتومبیلهای الکتریکی هســتند. اتومبیلهای الکتریکی بیشــتر از اتومبیلهای بنزینی با محیط زیســت سازگارند، زیرا هیچ آالیندهای منتشر نمیکننــد، درحالیکه اتومبیلهــای بنزینی برخی از گازهای گلخانهای ناسالم را تولید میکنند. اتومبیلهای الکتریکی کارآمدتر از اتومبیلهای بنزینسوز هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.