بهنامخدا

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

10 چوبهابا اینمردحرفمیزنند! 12 طبسالمندیدرایران؛ناشناختهومهجور 14 ساختوسازگلویقناتهارامیفشارد 18 ازهمهجایایرانبرایآسیبدیدگان! 20 پیوندازدواجدرکتابخانه 23 ازتونلرسالت،تاسنگفرشسیروس 28 افزایشکالنشهرهادرآسیا 29 درآمدهاوهزینههادرکالنشهرها 30 چالشهایپیشرویکالنشهرهادرکشورهایدرحالتوسعه 31 روشهایمدیریتشهریدرشهرهایمختلف 32 شورشیانیکهاینروزهابهدنبالصلحمیگردند 34 ماجرایشرمآوربستنمرزهارویمهاجراندراروپا 41 فلسفهپاپبخوانید 42 سوژهمعلق 44 خودروهایبرقی؛قدرتمندتروبدونآلودگی 46 لپتاپهایهیبریدی 48 دانشمنددیوانه صاحبامتیازومدیرمسئول: مرجان لقایی شالقونی مدیرعامل: سیدشهرام اجتهادی سردبیر: علیرضا رحیمینژاد

دبیر تحریریه و چشمانداز: مهدی قدیمی معاون اجرائی: مسعود کاظمی دبیر گروه اجتماعی: نسرین ظهیری دبیر گروه فرهنگی: امیر صدری دبیر گروه شهروندی: مهسا علیبیگی دبیر گروه شهری: مهران فرجی دبیر گروه جهان: حسین خلیلی دبیر گروه پرده آخر: علی مقامی دبیر گروه عکس: علیرضا حکیمیفرد مدیر هنری: احسان قلمچی صفحهآرایی: علیرضا تاجیک سرویراستار: فاطمه میرزایی ویراستاران: احسان احمدی مالیری و اکرم ابراهیمی مدیر اداری: حبیب رستمی مدیر اجرائی: ابوالفضل سلطانی چاپ: انتخاب رسانه توزیع: نشرگستر امروز سازمان آگهیها: 021 - 86071830 نشانی: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای بهار شیراز، کوچه شاهرخ، پالک واحد01 8، تلفن: 66551147‬ - ‪021

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.