Tesla

راز و رمزهای زندگی «نیکوال تسال» دانشمند دیـوانه

Jameh Pouya - - پرده آخر دانشمند -

«نیکوال تســال» که بیشتر بهدلیل قابل اســتفادهکردن جریان برق متناوب در بین انســانها معروف است، شخصیت مرموز و عجیب و غریبی داشته است که او را در مرز میان یک «نابغه خالق» و «دانشمند دیوانه» قرار میدهد.

مشهورترینچهره

نیکوال تسال یکی از مشهورترین چهرههای ماندگار جهان علم اســت که در 10 جوالی 1856 دیــده به جهان گشــود. او مخترع، فیزیــکدان، مهندس و یکی از پیشــگامان اکتشافات مهندسی برق به شمار میرود. تسال حداقل در ســه کشور، کرواسی، صربستان و آمریکا بهعنوان قهرمانی ملی ستایش میشود.

زندگی در آمریکا

نیکوال تســال برای نخستینبار در سال 1884 وارد آمریــکا شــد و در 30 جــوالی 1891 به تابعیت رســمی این کشــور درآمد. وی نخست مدتی در نیویورک زندگی کرد که در این مدت برای توماس ادیسون کارهای مهندســی انجام میداد. تســال مدتی بعد بهدلیل مخالفت ادیســون بــا پرداخت و افزایش حقوق از شــغل خود اســتعفا داد. عالوه بر این ادیســون حاضر نبود نظرات تسال را درباره جریان برق متناوب بپذیرد، بهگونهای که او جریان برق مستقیم را برتر از جریان برق متناوب میدانست.

اختراعات متعدد

تســال کــه بیشــتر بهدلیــل قابــل اســتفادهکردن جریان برق متناوب )AC( معروف اســت، 112 مجوز ثبت اختراع از کشور آمریکا دارد. این مخترع بزرگ با اینکه در زمان حیات خود به ثروت دست یافت؛ اما تمام آن را صرف پژوهشهای علمی کرد و در هفتم ژانویه 1943 در فقر و گمنامی دیده

از جهان فروبست. 2 ساعت خواب!

تسال بسیار کم میخوابید، بهگونهای که خودش میگوید هیچگاه بیش از دو ساعت به خواب نرفته است. جان اونیل، نویسنده کتاب زندگینامه نیکوال، میگوید: «تســال اعتراف کرده اســت که یکبــار بهصورت بیوقفــه و بدون آنکه اســتراحت کند 84 ساعت مداوم مشغول کار بوده است». وی در کتاب خود مینویسد: «سرگرمی همیشگی تســال پرســهزدن در پارکهای نیویورک، نجــات کبوترهــا و مراقبــت از پرندگان آسیبدیده بود».

گیاهخواری

مارک ســیفر، یکی دیگر از نویسندگان زندگــی نیکوال تســال، میگوید: «تســال یک فرد گیاهخوار بــود که خود را به رژیم غذایی مخصوص شــامل شیر، عسل، نان و آب سبزیجات محدود کرده بود». به گفته مارک ســیفر، این مخترع بــزرگ عادت داشت انگشــتان پای خود را ورزش دهد و این کار را هرشب 100 مرتبه برای هریک از پاهای خــود انجام مــیداد، زیرا اعتقاد داشت ورزشدادن انگشتان پا باعث تحریک سلولهای مغزی میشود.

برخی از عجیبترین اختراعات تسال:

.1 مهارکردن امواج کیهانی

یکی از تخیالت عجیب تسال، مهار انرژی آزاد بود. انرژی آزاد میتواند بهصورت اتمی، انرژی تابشی یا استاتیکی باشد که گرفتن انرژی آن مانند گرفتن انرژی بســیار کم از منبع بیکران انرژی است. ایده مهار انرژی آزاد توسط بسیاری از دانشمندان در گروه شــبهعلم قرار میگیرد، چراکه غیرعملی و غیرقابل توسعه در ابعاد بزرگتر است.

تسال عقیده داشت اگر بتواند ماشینی مناســب برای مهــار این انرژی بســازد، میتواند مشکالت انرژی در دنیای کنونی را برطرف کند. او معتقد بود اجزای بسیار کوچک با شــارژ الکتریکی کم، بهصورت روزانه با ســرعتی باالتر از ســرعت نور، بهصــورت باران بر زمین میبارند. او تصور میکرد ماشینی ساخته است که میتواند این اجزا را بگیــرد و آنها را به انرژی قابل استفاده تبدیل کند. او حتی پتنتی برای این دستگاه به نام خود ثبت کرده بود. تسال ادعا میکرد این اختراع او میتواند یونها را مستقیم به انرژی قابل استفاده تبدیل کند، هرچند این ادعا هیچوقت رنگ واقعیت به خود ندید.

2.الکترودینامیکهایالقائی

با اینکه تســال پدر جریــان متناوب یا AC اســت؛ اما همواره رؤیــای دنیایی را که بهصورت بیســیم انرژی خود را تأمین میکند، در سر میپروراند. برای عملیکردن این رؤیا، او پیشنهاد ساخت سیستم بیسیم جهانی را داد که در آن برج تســال انرژی و الکتریسیته را به صورت بیسیم به کل دنیا مخابره میکرد. او سعی میکرد عملیبودن این ایده خود را اثبات کند که با استفاده از کویل تســال با فاصلهای چند سانتیمتری میتوانست المپ کوچکی را روشن کند.

وی عملیکردن رؤیای خود را با ساخت برج «واردنکلیف» در نیویورک آغاز کرد؛ اما وقتی تأمینکننده مالی آن از هدف تســال برای ارسال انرژی بهصورت بیسیم به جای استفاده از آن برای ارتباطات راه دور مطلع شــد، حمایت مالی خود را قطع کرد. این اتفاق قدم آخر او برای عملیکردن سیستم بیسیم جهانی تسال بود و مانند دو اختراع دیگر او یعنی کویلتســال و مخابرهکننده مغناطیسی بدون اســتفاده ماند. اگر روش تسال عملی میشد تنها وسیلهای که مردم برای دریافت الکتریسیته رایگان و نامحدود نیاز داشــتند، یک آنتن ساده بود. سیستم کامــال تجدیدپذیر بــود و هیچگونه زیان زیســتمحیطی یا تأثیر منفی بر سالمتی افراد جامعه نداشت.

عملیشدن این ایده وابستگی زیادی به دولت آمریکا و ســرمایهگذاران آن داشت؛ اما به نظر میرسید سرمایهگذاران تمایلی به عملیکردن ایدهای که برای آنها سودی به ارمغان نیاورد، نداشــتند. با شروع جنگ جهانی دوم طبیعی بود که دولت عالقه خود به برج تســال و رؤیای عظیم او را از دست بدهد. برج او ســریع تخریب شــد و لوازم مصرفــی در آن، در جنگ مورد اســتفاده قرار گرفت. با وجــود این بهتازگی گروهی از محققان در MIT توانســتهاند ایده تسال را با روشنکردن بیسیم المپی از فاصله دو متری، به اثبات برسانند.

3.تسالسکوپ

نیکوال تسال ابداعات زیادی برای بهبود شــرایط زندگی روی زمین داشت، اما یکی دیگر از تالشهای او ســاخت وســیلهای برای ایجــاد ارتباط با موجودات غیرزمینی بود. تســال مدعی بود در مــوارد مختلف توانسته است با موجوداتی غیرعادی ارتباط برقرار کند، اما این ادعــای او هیچوقت به اثبات نرســید. او ادعا میکرد زمانی که در آزمایشگاه خود در کولورادو مشغول کار بود، صداهایی عجیب میشنید که مانند آن را قبال جایی روی زمین نشــنیده بود. او این صداهای کلیکماننــد را در حال کار روی مخابرهکننده مغناطیسی خود شنیده بود. کلیکها بهصورت واضح و در دستههای یک تا چهار عددی منتقل میشدند که شباهت زیادی به کدهای مورس داشتند.

دیگر نتیجه تسالسکوپ، ابداع جدیدی به نام «اوسیلوســکوپ مــاورای ابعاد» بود و اینگونه عمــل میکرد که امواج کیهانی بــا انرژی آزاد را دریافــت و آنها را به انرژی قابل استفاده برای انسانها تبدیل میکرد. این وسیله میتوانست انرژی را به هر نقطه از جهان بدون توجه به فاصله آن، انتقال دهد. متأسفانه کسی ادعای تسال مبنی بر ایجاد ارتباط با موجــودات غیرزمینی را بهدلیل نداشتن مدارک قانعکننده، باور نکرد؛ اما او از پافشاری بر موضع خود دست برنداشت. تسال همچنین امیدوار بود با فرستندههای عظیمی که روی سطح زمین قرار میدهد، بتواند وجود موجودات زنده در مریخ را اثبات کند.

.4 نور

بدیهی اســت که نور اختراع تسال و در واقع اختراع هیچکس نیست؛ اما تسال بود که اختراع کرد چگونه نور تحت کنترل قرار بگیرد و توزیع شود. تسال 40 سال پیش از تولید صنعتی المپهای فلورسنت، آنها را ساخته بود و در کارگاهش استفاده میکرد. تسال در یک نمایشگاه لولههای شیشهای را به شــکل حروف اول نام دانشمندان بزرگ خم کرد و در واقع اولین المپهای نئون را ســاخت، هرچند کویلتسال مهمتر از همه اینها به نظر میرسد و میتواند تمام صنایع جهان را تحت تأثیر قرار دهد. این کانسپت میگوید: «زمین یک مغناطیس بزرگ است که بهصورت امــواج الکترومغناطیس برق تولید میکند و ما برای دریافت این برق فقط به یک دستگاه گیرنده مطابق با فرکانس این امواج نیاز داریم؛ چیزی شبیه یک رادیو که در هر جایی از کره زمین برق مورد نیاز خود را دریافت کنیم!».

.5 رادیو

اختراع رادیو به نام «گاگلیلمو مارکنی» ایتالیایی ثبت شده و امروزه همه او را بهعنوان مخترع این وسیله میشناسند، درحالیکه در سال 1943 دادگاه عالی آمریکا بهدلیل اینکه تسال سالها پیش رادیو را اختراع کرده بود، حق اختراع مارکنی را باطل کرد! امواج رادیویی هم از فرکانسهایی هستند که به فرستنده و گیرنده نیاز دارند و تسال در سال 1893 در سمینار ملی المپهای الکتریکی این موضــوع را عنوان کرده بود. در ســال 1897 تســال اختراع رادیو را در اداره ثبت اختراعات آمریکا به ثبت رساند؛ بااینحال در سال 1904 این اداره تصمیمش را عوض و اختــراع رادیو را به نام مارکنی ثبت کرد. حمایت توماس ادیسون و آندره کارنجیو از مارکنی دلیل اصلی این موضوع بود که تسال را از دریافت مزایای اختراعش محروم کرد!

.6 کنترل از راه دور

این اختراع هم مانند رادیو بود. پتنت اولین قایــق کنترل از راه دور با سیســتم محرک پروانهای که انرژی مورد نیازش را از باتریهای بزرگ تهیه میکرد و مجهز به سیستم کنترل رادیویی بود، در ســال 1898 به نام تسال به ثبت رسید. سالها از این تکنولوژی استفاده نشــد تا اینکه امــروزه در ارتــش بهمنظور جنگهای از راه دور اســتفاده از این قایقها را مشاهده میکنیم و براساس همین اختراع هــم از تانکهای کنترل از راه دور در جنگ جهانی دوم توسط ارتش آلمان استفاده شد. پس متأسفانه در بسیاری از موارد اختراعات مهم در خدمت بشریت نیستند!

۷. رباتیک

فکــر خالق و علمی تســال او را به این ایده رســاند که موجودات زنده را صرفا با محرکهــای بیرونی هدایت کند. او گفت: «من بــا هرچه در اندیشــه و عمل خودم اســت زندگی میکنم و کارهای روزانه را انجام میدهم. برای اینکه با رضایت کامل فقط به محرکهای بیرونی پاسخ دهم الزم است یک آدمآهنی باشم!». برهمیناساس ایده ربات متولد شــد. هرچند ایده تســال محدودیتهــای زیادی داشــت و نیازمند بسط و گسترش بود و در ضمن فقط به یک آدمک هدایتشونده مربوط میشد، اما برای ساخت اتومبیلهای هوشمند و بسیاری از تجهیزات روباتیک از آن استفاده شد.

۸. لیزر

اختراع لیزر توســط تســال نمونه بارز استفاده از فکر یک انسان بهصورت توأمان برای مقاصد انســانی و شــیطانی است. از ســویی لیزر بهعنوان یک ابــزار جراحی و استفاده در بسیاری از دستگاههای دیجیتال در خدمت بشریت قرار دارد و از سوی دیگر بهعنوان اشعه مرگبار در اسلحههای لیزری به کار گرفته میشــود و از هر دو سو نیز به سرعت در حال گسترش است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.