سنگ زیرین چرخ صنعت

Jameh Pouya - - سرمقاله - ادامه در صفحه 8 سید شهرام اجتهادی

سكوت كوه را فرا گرفته است، خنكاي كوهستان آنقدر لذتبخش است كه حاضر نيستي يك دقيقه خواب در زير پتويي گرم را با بسياري از پيشنهادات عوض كني، اما اينجا استراحت فقط به معني دورهاي از زمان براي گرفتن نيرو با هــدف كاركردن معني ميدهد و معاني همچون لذت جايي در دایرهالمعارف آن ندارد. اولين تيغههاي آفتاب كه از پشت كوه ظاهر ميشوند، خبر از شروع يك روز كاري ديگر ميدهند و چقدر متنفر ميشوي از بهار و تابستان؛ چراكه ساعت كاري براي تو از طلوع خورشيد تا غروب آن تعيين شده است و تابستاني كه براي بسياري مترادف شده اســت با تعطيالت و سفر و استراحت، براي كارگر معدن سنگ فقط ميشود كاري طوالنيتر همراه با عرق بيشتر و خســتگي مفرط.کار معدن سنگ با معادن زغالسنگ تعريف ديگري دارد؛ دشواری سنگینی که در برابر سختی کار در معدن زغال سنگ آسان مینماید، سياهي، ترس از يــك جرقه يا يك تكان زميــن و دوري از ديدن گذر روز يا شب. هر تعريفي كه بخواهيم از انواع معادن سنگ يا زغالسنگ داشته باشيم، در انتها به ناچار به يك وجه مشترك ميرسيم، آن هم سختي، سختي و سختي كار است. دوري محل كار از شهر و مراكز رسانهاي، باعث شده ما مردم فقط در زماني به ياد سختي كار در معادن بيفتيم كه اتفاقي مانند اتفاق زمســتان يورت بيفتد كه واقعيت اين كار را به تلخترين حالت ممكن به صورتمان بكوبد. نقش معادن چه از نوع سنگ باشد و چه از نوع زغال، در اقتصاد و توليد كشــور بسيار مهم است. نگاهي به ميزان درآمد حاصل از صادرات يا فروش داخلي انواع ســنگها (مرمريت، گرانيت، چيني، تراورتن )...و و همچنين نقش زغالسنگ در ادامه حركت كارخانههاي زيربنايي قاعدتا در ذهن مخاطب اين تصور را به وجود ميآورد كه كار در معادن اگرچه سخت و طاقتفرساست؛ ولي بايد حقوقي مناســب نسبت به اين خدمات را براي كارگران به همراه داشته باشد،کسی باور نمیکند این چرخانندگان سنگ زیرین صنعت کشور حقوق حداقلی را هم با تأخیر فراوان دریافت میکنند، بهداشــت در محیــط کار آنها وجود نــدارد و از مزایای کارگری معدن هیچ بهرهای نمیبرند. کارگران معدن به دلیل سختی کار تنی بهمراتب فرسودهتر از مردم عادی دارند، یا تمام روز مســتقیم زیر نور آفتاب با شــدیدترین تابش هستند یا در سیاهی دل کوه بدون اکسیژن کافی تغذیه مناسب ندارند و معاینات دورههای پزشکی هم که باید درباره آنها رعایت شود، هیچوقت انجام نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.