مجدد تماس صوتی تلگرام راهاندازی منوط به تصمیم مقام قضائی

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

تلگرام را راهاندازی مجدد تماس صوتی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات واعظی» به قضائی در اینباره دانست.«محمود منوط به تصمیم جدید مقامهای ماههای اخیر رخ مقامهای قضائی کشور که در قطع تماس صوتی تلگرام توسط و فناوری صوتی تلگرام از اختیار وزارت ارتباطات داد،اشارهکردوگفت:تماس مقامهای مجدد آن منوط به تصمیم جدید اطالعات خارج شده و راهاندازی دالیل توقف تصریح کرد: مسائل امنیتی از قضائی اســت.وی درعینحال میکنند و این موضوع که برخی مطرح تماس صوتی تلگرام بوده اســت مجازی متوقف نشده، اما تماس چرا تماس صوتی برخی شــبکههای که تعداد زیاد کاربران تلگرام است صوتی تلگرام قطع شده به دلیل میکند، صحیح نیست.بیست اشرافیت و نظارت بر آن را دشوارتر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم و نهم فروردین ماه امسال وزیر صوتی با پیامرسان تلگرام از سوی کرد مسدودسازی امکان تماس و چرایی این کار را از مقامهای دادستانی کل کشور صورت گرفت )1396 30 مــارس 10(2017 فروردین قضائی پیگیری کنید.تلگرام از کرده است. برای کاربران اروپای غربی فراهم امکان تماس صوتی رایگان را

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.