تولید گندم ایران ۵۲ درصد بیش از میانگین ۵ سال اخیر میشود

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

فائو در تازهترین گزارش سهماهه خود با عنوان«چشمانداز محصوالت کشاورزی و وضعیت غذایی» جهان، از ثبات در تولید گندم ایران برای ســال زراعی7102 و امکان تحقق تولید5.31میلیون تنی برای امسال خبر داد. به گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، براساس پیشبینی نیمه دوم سال 2017 (خرداد )1396 این سازمان، وضعیت آب و هوایی مناسب باعث شده تا ایران در سال زراعی جدید بهعنوان یکی از تولیدکنندگان مطرح منطقهای گندم پس از ترکیه باقی بماند.انتظار میرود تولید گندم ایران در سال زراعی 2017 در سطح سال 2016 یعنی در رقم 13.5 میلیون تن باقی بماند. تولید دانهدرشتها در این کشور برای سال 2017 نیز با افزایشی 100 هزارتنی نسبت به سال ،2016 بالغ بر 4 میلیون تن برآورد میشود. تولید برنج ایراننیزوضعیتمشابهی در داشته و با افزایش 100 هزار تنی نسبت به سال 2016 به 6.2میلیونتندرسال7102خواهدرسید.فائوپیشبینیمجموعتولیدغالتایران در سال 2017 را بالغ بر 20.1 میلیون تن اعالم کرده است. مجموع ذخایر غالت ایران در سال 2017 بالغ بر 5.4 میلیون تن برآورد میشود.گزارش «چشمانداز محصوالت کشــاورزی و وضعیت غذایی» فائو اعالم کرد که اگرچه برداشت گسترده محصول در برخی مناطق وضعیت جهانی عرضه غذا را ثابت نگه داشــته، اما تداوم جنگ و ناآرامیتعداد افراد آواره و گرســنه در دیگر مناطق جهــان را افزایش داده است.براســاس بررسیهای فائو هماکنون 37 کشور در جهان برای تهیه غذا نیازمند کمکهایخارجیهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.