سالمت روان پس از ترور

Jameh Pouya - - شهری شورای شهر -

حادثه تروریســتی تهران از ابعاد مختلف قابل بررســی است؛ اما یکی از موضوعاتی که نباید فراموش شود، توجه به بحث بهداشت روان جامعه پس از این حادثه است. از لحظــه شــروع حادثــه تروریســتی تا پایــان آن و تا همیــن حاال، هنوز بحث داعش داغ است. این حوادث که همه ایران و جهان از آن خبردار شــدند، چه تاثیری بــر روان جامعه میگذارد؟ ایــن اقــدام جنایتکارانــه میتواند آثار مخرب بر روان شهروندان بر جای بگذارد؛ آثاری که شــاید تا سالها باقیبماند. به همین منظور باید تالش کرد تا روحیه آنها بازسازی و از تبعــات منفــی ایــن جنایت کاسته شود. در این میان، متخصصان بهداشت روان نقــش اصلــی را ایفا میکنند و وزارت بهداشت نیز بهعنوان متولی سالمت در جامعــه میتواند نقش مهمی را بهویــژه در مورد حادثهدیدگان و شــاهدان این حمله ایفا کند. در این شماره در گزارشی مفصل به این موضوع پرداختهایم..

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.