ایست پروژههای شهری در ایستگاه بدهیهای شهرداری

اعضای شورای شهر تهران در گفتوگو با «جامعه پویا» مطرح کردند

Jameh Pouya - - شهری شورای شهر - الهه ابراهیمی

برنامه پنجســاله دوم شهرداری تهران در حالی در سال 97 به پایان میرســد که مدیریت فعلی شهر تهران باید یک سال پیش از پایان برنامهاش، این مسند را ترک و جای خودش را به مدیران جدید بدهد؛ با وجود این در 12 سال گذشته، پروژههای متعددی در شهر تهران اجرا شده که بسیاری از آنها تمام شده، بخشی از آنها در حال تکمیلشدن است و البته بخش مهمی از این پروژهها با وجود داشتن اولویت، هنوز به مرحله اجرا نرسیده اســت. حاال مدیریت شــهری تهران در دوره جدید، میراثدار برنامهها و پروژههایی اســت که در تصویب و اولویتبندی آنها نقشی نداشته و از سوی دیگر، اگر بخواهد همان مسیر را ادامه دهد، عالوه بــر پرداختکردن بدهی پیمانکاران، باید تعهدات جدیدی را نیز پذیرا باشــد که به گفته کارشناسان، با توجه به اوضاع مالی و درآمدی شــهرداری تهران، چنین امری بعید به نظر میرسد. در چنین شرایطی، اولویتبندی پروژهها، تعطیلی طرحهای بدون پیوست اقتصادی و اجتماعی و آغاز پروژههای جدید بر مبنای بهبود محیط زندگی شهروندان شاید از اقدامات مهمی باشد که در دوره جدید مدیریت شهری باید به آن توجه کرد. دو عضو فعلی شــورای شــهر تهران و یک عضو منتخب شــورای شــهر در دوره پنجم، به بررسی اولویتهای مدیریت شهری آینده پرداختهاند.

شهرداری در بیپولی دست و پا میزند

«محســن سرخو»، عضو کمیســیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه پروژههای متعددی در شهر فعال است؛ اما باید مانع از فعالیت تعدادی از آنها شد، میگوید: «برخی از پروژههای شهری جزء برنامه و اولویت نیست، اما در دســت اقدام است، نمونه عینی آنها کمکهای مالی شهرداری تهران به خیریههاســت که به اعتقاد من محلی از اعراب ندارد، ازاینرو نهتنها باید این پروژهها متوقف شــود، بلکه باید وجوه پرداختی به بیتالمال بازگردانده شود. هماکنون در زمینهای متعلق به شهرداری و بخشی از مترو خیریههایی فعال هستند که موضوعیتی ندارند، این در حالی است که شهرداری در بیپولی دستوپا میزند، این بذل و بخششها موضوعیتی ندارند و باید بازگشت داده شود». او با بیان اینکه شهر تهران براساس برنامه پنجساله راهبری میشود، میافزاید: «براساس برنامه پنجساله دوِم شــهرداری تهران، پروژههایی در دست اقدام است که باید تا سال 97 تعدادی از آن به اتمام برسد. پروژههای شهر تهران باید براساس برش پنجساله باشد و بعد از اتمام برنامه دوم، برنامه ســوم از سال 97 تا 1402 تهیه خواهد شد تا تمامی پروژهها و طرحهای شهر تهران براساس برنامه باشد». این عضو شورای شهر تهران با اشاره به طرح «الآرتی» در شهر تهران میگوید: «برخی از طرحهای شهرداری در دست مطالعه است که نمونه عینی آن توسعه «الآرتی» بهجای «بیآرتی» است. این طرح در دو منطقه شهر تهران حد فاصل دو میدان راهآهن- تجریش و آزادی- امام حسین (ع) قابلیت اجرا دارد که در دست مطالعه است و شورا هنوز درباره اجرای آن به جمعبندی نهایی نرسیده. طرح در مرحله کارشناســی است و فکر میکنم تصمیمگیری درباره اجرائیشــدن آن به دور بعد شورای شهر تهران موکول شــود». سرخو با اشــاره به اینکه طرحهای دیگری در دست مطالعه و بررسی اســت که در برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران به آن توجه نشــده اســت؛ اما بدون شک باید در برنامه سوم به آن پرداخته شود، میافزاید: «شورای شهر باید نسبت به پروژهها دقت بیشتری داشته باشد. نیاز است در دور بعد برخی از طرحها با جدیت بیشتر پیگیری و برخی حتی متوقف شوند؛ اما در مجموع رفتار کنونی شهرداری تهران در بهرهبرداری از برخی از پروژهها تأملبرانگیز است».

او با بیان اینکه نگرانیهــای جدیای درباره افتتاح طرحها وجود دارد، ادامه میدهد: «این افتتاحیهها بهطور ناقص انجام میشود، برای نمونه افتتاح خط 7 مترو بهجای بهرهبرداری از 27 کیلومتر، فقط 22 کیلومتر آن افتتاح شده و قرار است فقط در پنج ایستگاه بهجای حداقل 20 ایستگاه، به شهروندان خدمات بدهد. متأسفانه این خدمات فقط با دو رام قطار صورت میگیرد و فقط05 هزار مسافر بهجای یک میلیون مسافر جابهجا میشود. انتظار داریم شهرداری تهران بهجای افتتاح پروژههای ناقص، با دقت عمل بیشتر پروژهها را به بهرهبرداری برساند.

اولویت باید احداث خطوط جدید مترو باشد

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر

تهران نیز درباره این مســئله به خبرنــگار ما میگوید: «اینکه طرحها و پروژههای شــهر در دور بعد ادامه داشته باشد یا نه، بستگی به اســتراتژی و اولویتبندی مدیریت بعدی و شهردار و شورای شهر دارد، شاید برای مدیریت آتی، توسعه حملونقل عمومی و مترو اهمیت باالیی داشــته باشــد و تصمیم بگیرد طرحهای اتوبانسازی را متوقف کند تا با سرعت کمتری به پیش برود». او با بیان اینکه دو سال گذشته شورا از معاونت حملونقل ترافیک شــهرداری تهران خواست خطوط جدید مترو را برای تهران طراحی کند، میافزاید: «درحالحاضر با همکاری مشاور، این خطوط جدید طراحی شده است و باید در دور بعد، شورای شــهر تهران با تصویب آن برای اجرائیشدنش اقدام کند. شهر تهران با جمیعت 10 میلیونی به خطوط جدید مترو نیاز دارد و دیگر هشــت خط مترو که در سال 1380 طراحی شده بود، پاسخگوی نیاز شهر تهران نیست». این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه تمامی پروژههای بزرگ شهر تهران به اتمام رسیده و فقط پروژههای کوچک و مترو باقی مانده است، اعالم میکند: «نیاز شهر تهران طرحهای جدید در بخش توسعه حملونقل عمومی با محوریت مترو اســت، ازاینرو به اعضای دور پنجم شــورای شهر تهران پیشنهاد میکنم با توجه به اتمام خطوط جدید مترو، تالش کنند ایــن موضوع را در اولویت قرار دهند. بدون شک در کنار توسعه خطوط اکسپرس باید خطوط جدید مترو راهاندازی شود تا با تکمیل متروهای شهرکهای اقماری تهران، جابهجایی مسافر به تمامی نقاط شهر میسر شود».

پروژههــای جدید براســاس منابع مالی شــهری اولویتبندیمیشود

در کنار این اظهارنظرها، نظر افشــین حبیبزاده، منتخب مردم در شورای شهر تهران نیز تأمل برانگیز است. او با بیان اینکه در حال تهیه گزارشی درباره وضع موجود پروژهها و طرحهای در دست اقدام شهرداری تهران هستیم، میگوید: «درحالحاضر پروژههای متعددی در شــهر تهران در دست اجراست که باید به تمامی این پروژهها رسیدگی شــود. تعدادی از این پروژهها در حال اتمام هســتند و برخی بهتازگی قرارداد آغازشان بسته شده، برخی از طرحهای شــهرداری نیز با تأخیر مواجه است؛ در مجموع باید تمامی این طرحها و پروژهها بررســی شــود تا بتوانیم قضاوت درســتی درباره این اقدامات داشته باشیم». او با تأکید بر اینکه مالک عمل در تمامی پروژههای شهری باید برنامه پنجسالهای باشد که به تصویب شورای شهر تهران رسیده است، میافزاید: «بعد از اتمام این برنامه، شورای آتی قطعا برنامه پنجســاله سوم را تهیه و تصویب خواهد کرد تا تمامی اقدامات شهر تهران در بخشهای عمرانی، ساختوساز و عمرانی براساس برنامه انجام شــود، نباید طرح و پروژهای در شهر تهران خارج از برنامه تعیینشــده و مصوب شورای شهر تهران اجرائی شود و بدون شک شورای پنجم نسبت به این موضوع با حساسیت بیشتری عمل خواهد کرد».

به گفته حبیــبزاده، قطعا در دور بعد مدیریت شــهری، پرو های شــهری اولویتبندی خواهند شد: «عمده مشکل کنونی و حتی دور بعــد، منابع مالی و تأمین بودجه مورد نیاز طرحهای شــهری است، متأسفانه روند تخصیص بودجه برای طرحهای در دســت اقدام موفقیتآمیز نبوده است و باید برای این مسئله در دور بعد شورای شهر فکر اساسی داشت، زیرا در روند کار تأثیر مســتقیم دارد و موجب خواهد شد پروژهها در مدتزمان بیشتری به اتمام برسد. بههمیندلیل ما باید در آینده طرحهای موجود را براساس بودجه موجود اولویتبندی کنیم».

او به میزان بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران و بانکها اشاره میکند و میگوید: «این بدهیها در اولویتبندی طرحهای موجود تأثیرگذار خواهد بود و چه بسا ناچار شویم درباره برخی از پروژهها تصمیم خاصی بگیریم. براساس گزارشی که در دست تهیه است و میزان بودجه موجود، پروژههای شهر تهران در سال 96 و 97 اولویتبندی خواهد شــد». منتخب مردم در شورای شــهر تهران با بیان اینکه تعداد عددی پروژههای شهر تهران باالست، میافزاید: «بهدرستی نمیدانم که آیا مشابه پروژه صدر در مجموع طرحهای کنونی وجود دارد یا نه، اما بدون شک اگر با این طرح مواجه شویم، مانع از اجرائیشدن آن خواهیم شد، زیرا معتقدم شهر تهران تاب اجرای پروژههایی را ندارد که برای شــهر در اولویت نیست. بررسیها در حال انجامشدن است و با تحویلگرفتن مدیریت شهری حتما تصمیمهای گرفتهشده در این بخش براساس مستندات عملیاتی خواهد شد».

درحالحاضر مهمترین پروژههای شــهرداری تهران اتمام خطوط 6 و 7 متروی شــهری اســت؛ چندین طرح عمرانی از جمله تونل شهدای غزه، زیرگذر گیشا ...و نیز در کنار طرحهای توســعهای حملونقل عمومی از جمله خطوط «بیآرتی» در دست اقدام است، بااینحال شهر تهران با گستردگیای که دارد، به طرحهای جدیدی نیاز دارد که این طرحها در دوره مدیریت شهری جدید اجرائی خواهد شد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.