گریز از برنامهگریزی به برنامهمحوری

«علی اعطا» عضو منتخب شورای شهر تهران در گفتوگو با «جامعه پویا» تأکید کرد:

Jameh Pouya - - شهری شورای شهر -

شهردار آینده باید از شهر و مسائل آنشناختعمیقی داشتهباشد.ممکن است افرادی مطرح شوند که در مقاطع مختلفمدیران موفقی بودهاند؛ اما بهاندازه کافی از شهر و مسائل حوزه مدیریتشهری شناختنداشته باشند؛بنابرایناینکه فردی در مقطعی و پستیمدیرموفقی بوده، شرط الزم است؛ اما کافی نیست

این روزها بازار سخنگفتن، نقدکردن و برنامهدادن برای مدیریت شهری داغ است. بیشتر، فضای نقد وجود دارد و تالش میشود براساس این نقدها، راهکارهایی نیز ارائه شود. نیروهای تازهنفسی برای شورای شهر تهران انتخاب شدهاند که ایده و تفکر جدیدی دارند. اولویتها و برنامههای شورای شهر تهران هم در مسیر تغییر جدی قرار گرفته است. سالهاست مدیریت شورای شهر تهران که دیگر نهال نوپایی نیست، از سوی گروه و تفکر خاصی هدایت میشود؛ اما شوراییهای جدید، ایدههای تازهای دارند و قطعا اولویتهایی جدید. برای جویاشدن از برخی اولویتهای شورای پنجم با یکی از منتخبان شورای پنجم شهر تهران به گفتوگو نشستیم. «علی اعطا» جدی سخن میگوید و برای هر مسئله، حرف دارد. در این گفتوگو چند دغدغه این عضو آتی شورای شهر تهران مطرح میشود.

مدیریت شهر تهران بهگفته اعضای شورای بعدی و برخی کارشناسان و منتقدان مدیریت کنونی شهری، در چند سال آینده با مسائل و مشکالت متعددی روبهرو خواهد بود. اولویتها و برنامههای اصلی اعضای دور پنجم شورای شهر تهران برای مواجهه با این مشکالت چیست؟ انتخاب شهردار نخستین و مهمترین اولویت کاری شورای دوره پنجم است؛ بههمیندلیل پیشنویس نظامنامهای برای انتخاب شهردار تهیه شده است که در چند جلســه آتی منتخبان شورای پنجم نهایی خواهد شــد. در این نظامنامه به دو مقوله ســازوکار معرفی کاندیداها و معیارهای انتخابات شهردار توجه شده است. درحالحاضر ممکن است کاندیداهای متعددی از ســوی احزاب، گروههای سیاسی، شخصیتها، رسانهها ...و بهعنوان شهردار معرفی شوند، بههمیندلیل باید ما اعضای منتخب شورای پنجم تهران سازوکار روشن و قابل دفاعی برای معرفی و انتخاب شــهردار داشته باشیم؛ اما فــارغ از این موضوع معتقدم باید شــهردار عالوه بر داشتن یکســری ویژگیهای عمومی که در نظامنامه مطرح خواهد شــد، ویژگیهای دیگری داشته باشد که مهمترین آن شناخت شهر تهران و مسائل مدیریت شهری است. شهردار آینده باید از شهر و مسائل آن شناخت عمیقی داشته باشد. ممکن اســت افرادی مطرح شوند که در مقاطع مختلف مدیران موفقی بودهاند؛ اما بهاندازه کافی از شــهر و مسائل حوزه مدیریت شهری شناخت نداشته باشند؛ بنابراین اینکه فردی در مقطعی و پستی مدیر موفقی بوده، شرط الزم است؛ اما کافی نیست.

با طرح نظر شــخصی خودتان برای داشتن تجربه از مدیریت کالن شهری، محسن هاشمی بهعنوان یکی از گزینههای اصلی برای انتخاب شهردار آینده مطرح میشود، آیا این موضوع را تأییدمیکنید؟ من چنین منظوری ندارم. قرار نیست کسی از شورای شهر تهران انصراف دهد و خارج شود. نظر غالب در میان منتخبان این است که مردم به ما رأی دادهاند و احترام به آرای مردم ایجاب میکند در شورای شهر تهران حضور داشته باشیم و من شناخت شهر و حوزه مدیریت شهری را بهعنوان یک معیار ذکر کردم که میتواند مصادیق مختلفی داشته باشد. شکافی در شورا وجود ندارد و اگر اختالف نظری مطرح میشود، مربــوط به بیرون مجموعه اســت. آقای هاشــمی هم بهروشــنی گفتهاند که تابع نظر جمع هستند. برای خروج از شــورای پنجم بهمنظور کاندیداتوری شهرداری تهران ابتدا استعفا از شورا نیاز است و در نهایت برای شهردارشدن نیز شورا باید رأی اعتماد بدهد؛ یعنی در دو مرحله شورا باید رأی بدهد و نظر مساعد داشته باشد و به نظر میرسد شورا با استعفا و خروج افراد موافق نیست.

به نظر شــما، بعد از انتخاب شهردار، اعضای شورای شــهر تهران در دور پنجم باید به چه مسائلی توجه ویژه داشته باشند؟ تعریف و تنظیم نسبت شهردار آتی با شورای شهر تهران بســیار اهمیت دارد. چگونگی تعامل شهردار با مجموعهای بهعنوان شورای شهر که رأی مردم را دارد و وظیفه سیاستگذاری، تدوین برنامه و بودجه و نظارت بر عهده آن گذاشته شده است، اهمیت جدی دارد. بدون شــک شــهردار آتی باید با شورا تعامل مناسبی داشته باشد و این اولویت اصلی ما در انتخاب شهردار است و غیر از این برای ما پذیرفتنی نیست. بعد از این مسئله برنامهمحوربودن مدیریت شهری و شهردار آینده اهمیت باالیی دارد، زیرا همواره شــهر تهران از این محل آسیب دیده که این آســیبدیدگی در 12 سال گذشته پررنگتر بوده اســت. مدیریت شهری کنونی نهتنها برنامهمحور نیست، بلکه برنامهگریــز اســت، بههمیندلیل با انبوهی از اقداماتی مواجه هستیم که در هیچ طرح و برنامه و مصوبهای مطلقا پیشبینی نشده و تصمیمات خلقالســاعه مجموعه اجرائی مدیریت شــهری بوده اســت، بارزتریــن مثال آن نیز پروژه پل صدر اســت که در هیچکدام از اسناد مصوبه مدیریت شهری وجود ندارد. این مسائل نشان میدهد مدیریت اجرائی شــهر تهران برنامهمحور نبوده اســت. بدون شک اگر میخواهیم به سمتی حرکت کنیم که مجموعه اقدامات مدیریت شهری مبتنی بر خرد جمعی و کارشناسی باشد، چارهای نداریم جز اینکه در چارچوب طرح و برنامه حرکت کنیم. ازاینرو باید فردی را بهعنوان شــهردار آینده تهران انتخاب کنیــم که برنامهمحوری را بپذیرد و بر این باور نباشــد که شهرداری بهتنهایی میتواند تصمیمهای بزرگی برای شهر بگیرد.

براســاس گفته تعــدادی از اعضای کنونی شورای شهر تهران و حتی منتخبان دور پنجم و کارشناســان، شهردار بعدی تهران در تأمین اعتبارات مالی الزم با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا در چند سال گذشته فروش بیرویه تراکم را شاهد بودیم و فضای ساختوساز در چند سال آینده بسیار محدود و اندک خواهد بود. منتخبان برای حل این معضل نیز برنامهریزی داشتهاند و آیا به این موضوع پرداختهاند؟ موضوعمهمیاست؛متأسفانهشهرداریهابهعوارض ناشــی از ساختوساز بهشدت وابســته شدهاند و درحالحاضر بهدلیل رکود ساختوساز و اشباعشدن تهــران از پروژههــای بزرگمقیــاس، درآمدهای شهرداری کاهش یافته است. بههمیندلیل باید در جهت افزایش درآمدهای پایدار حرکت کنیم و در این مسیر از دولت و مجلس بخواهیم الیحه درآمدهای پایدار شهرداری زودتر به جمعبندی برسد. همچنین در بحث تخصیص و توزیع عوارض ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به کالنشــهرها، مشکالتی وجود دارد که باید در قانون اصالح شــود؛ اما تازمانیکه درباره تأمین منابع درآمدی پایدار محدودیت داریم، شــهرداری نباید ولخرجیهای خارج از چارچوب انجام دهد و باید تالش شود که شهر به این میزان پرهزینه اداره نشود، چه در حوزه تعریف پروژههای غیرضروری و چه هزینههای دیگر. نکته مهم دیگر این است که شهر پتانسیلهای زیادی دارد؛ محل درآمد، فقط فروش داراییهای شــهر یا عوارض ناشــی از ساختوساز نیســت. مدیریت شهری آینده باید تغییر گرایش بدهد و پتانســیلهای طبیعی و پتانســیلهای فرهنگی و تاریخی را به منبع درآمدی مؤثرتری تبدیل کند. این مسیری اســت که تاکنون شــهرداری به آن سمت حرکت نکرده؛ اما این تغییر رویکرد میتواند برای شــهر ارزش افزوده ایجاد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.