شهرداری انتخاب شود که دنبال ریاستجمهوری نباشد

نایبرئیس شورای شهر تهران در گفتوگو با «جامعه پویا» موضوع بافت فرسوده یکی از دیگر اولویتهای مهمی است که میتواند منجر به یک منبع درآمد پایدار شهری شود و در کنار آن هم بازار اشتغال شهری را فعال کند و هم بتواند تحولی را در سطح شهر ایجاد کند که مردم بهویژه طبق

Jameh Pouya - - شهری شورای شهر - الهام کاظمی

بعد از حدود 14 سال از غلبه نگاه اصولگرایی بر مدیریت شهر تهران، با شــروع دور پنجم، این شورا بهلحاظ نگاه مدیریتی پوســتاندازی میکند و قرار اســت اصالحطلبان برای چهار سال عنان مدیریت شهری پایتخت را به دست بگیرند. همین موضوع فرصتی است تا شورای پنجم حلوفصل انتقادهایی را که در این مدت به مدیریت شــهری میشد در اولویت کاری خود قرار دهد. موضوعاتی که حتی اعضای اصولگرای فعلی هم آن را بیان میکنند؛ مواردی مانند توسعه حملونقل عمومی، انضباط مالی شهرداری، افزایش سرانه مناطق محروم، بافتهای فرســوده و ایمنی در شهر. بااینحال هنوز بسیاری نخستین اولویت شــورای پنجم را انتخاب شــهردار شایسته میدانند. محمد طالیی، نایبرئیس اصولگرای شورای چهارم شهر تهران، در گفتوگو با «جامعه پویا» اعتقاد دارد که اعضای شــورای پنجم کار سختی در پیش دارند که یکی از دالیل آن این است که شورای چهارم 31 نفر بود و از ظرفیت و پتانسیل بیشتری برخوردار بود، درحالیکه شورای شهر پنجم با کاهش 10 نفری اعضا روبهروست و همین میتواند کار این شورا را سخت کند. به اعتقاد طالیی از طرفی در کنار این کاهش تعداد اعضا افت دورهای بهدلیل تغییرات مدیریتی نیز وجود خواهد داشت تا زمانی که ساختار و بدنه مدیریت شهری به ثبات نسبی دست یابد. بااینحال طالیی میگوید اعضای شورای پنجم میتوانند با رویکرد ایجابی و با مرور تجارب شورای دوره سوم و چهارم، محاســن، معایب، قوتها و ضعفهای شورای چهارم را احصا کنند تا بهترین مدل را برای شورای پنجم طراحی کنند. او به اعضای شورای پنجم توصیه میکند بعد از استقرار، شورا را به شورای کار و خدمت تبدیل کنند و مواظب باشند حاشیههای سیاسی شورا را تحت تأثیر قرار ندهد.

انتخاب شهرداری که بهدنبال ریاستجمهوری نباشد

طالیی با اشاره به اینکه نخستین وظیفه شورای شهر انتخاب شهردار است، میافزاید اعضای شورای شهر باید شهردار بعدی را بهگونهای انتخاب کنند که چهار سال با او کار و از او حمایت کنند، کمااینکه باید توجه داشــت که برای تهران نمیشود با آزمون و خطا تصمیم گرفت، تهران شهر کوچکی نیست که بگویم شهردار هر سال جابهجا شود. او میگوید همین االن که شــهردار میخواهد جابهجا شود، من بهعنوان فرد آشــنا به حوزه مدیریت شهر نگران هستم، چه برسد به اینکه شهردار بخواهد دو، سه سال یکبار عوض شــود؛ بنابراین انتخاب باید بهگونهای باشــد که تا آخر با او همراهی کنند. توصیه بعد او بسیار جالب بود؛ شهرداری که طالیــی در این مدت از او دفاع کــرد و یکی از رأیدهندگان به او بود، امسال برای سومینبار در انتخابات ریاستجمهوری شــرکت کرد، انتخاباتی که باعث شد او یک ماه برای شرکت در فعالیتهــای تبلیغات انتخاباتی مرخصی بگیرد و کارها را به قائممقام خود بســپارد. موضوعی کــه البته طالیی با نگاه دیگری آن را مطــرح میکند. او میگوید: «توصیه میکنم اعضای شــورای شهر سعی کنند شهرداری انتخاب کنند که زمینه رئیسجمهورشــدن در او فراهم نباشد». دلیلی که او برای سخنش میآورد این است: «تجربه نشان داده دولتها با شهردارهاییکهحسمیکنندزمینهرئیسجمهورشدندرآنها وجود دارد، جور دیگری برخورد میکنند و آنها را رقیب خود میدانند». بهطوریکه طالیی میگوید در 12 سال شهرداری قالیباف عمال محدودیت برای آنها ایجاد کردند و حقوحقوق شهر و شهروندان را پرداخت نکردند، چراکه شهردار را رقیب خود میدانستند. بههمیندلیل او تأکید میکند شورای پنجم شهرداری انتخاب کنند که بهدنبال رئیسجمهورشدن نباشد تا به این ترتیب بتوانند عقبماندگیهای تعهدات دولتهای گذشته را در دوره پنجم وصول کنند. او یکی از بهترین منابع درآمدی را که شــورای پنجم میتواند برای مدیریت شهری فراهم کند وصول معوقات شهرداری از دولت میداند.

بازنگری در قوانین شوراها و شهرداریها

البته در کنار این به اعتقاد او شــورای پنجم با توجه به فضای هماهنگی و تعامل با شورا، مجلس و دولت باید بتواند ضعفها و خألهای قانونی خودش را جبران کند. طالیی میافزاید قانون شوراها واقعا به بازنگری نیاز دارد و شورای پنجم فرصت خوبی برای این کار است. تثبیت و قانونیکردن قانون شوراهای محلی بهعنوان یک اقدام اصولی دیگر موضوع دیگری اســت که به اعتقاد طالیی باید به آن توجه و درباره آن برنامهریزی شــود. همچنین قوانین شهرداریها در بسیاری از حوزهها به بازنگری و بهروزکردن نیاز دارد. بســیاری میگویند تهران در زمان قالیبــاف به یک کارگاه صنعتی تبدیل شــده بود، موضوعی که البته طالیی نیمه پر آن را میبیند. به گفته او شاید شورای پنجم از بابت کارهای عمرانی کارهای چندانی نداشته باشد؛ اما از نگاه من ما در سطح شهر تهران حدود صد محل داریم که هنوز جزء محالت محروم هستند و سرانههای خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بهداشتی الزم را ندارند. پیشنهاد او این است که این محالت جزء اولویت شورای پنجم و شهردار بعدی قرار گیرد. تهران بهلحاظ بافت فرسوده در رتبه ششم کشور قرار دارد و تقریبا تمام مناطق آن درگیر این موضوع اســت. طالیی هم معتقد اســت موضوع بافت فرسوده یکی از دیگر اولویتهای مهمی است که میتواند منجر به یک منبع درآمد پایدار شهری شود و در کنار آن هم بازار اشتغال شهری را فعال کند و هم بتواند تحولی را در ســطح شهر ایجاد کند که مردم بهویژه طبقات پایین و متوسط جامعه خرسند شوند. همچنین به اعتقاد او در کنار همه این کارها موضوع حملونقل عمومی و موضوع محیط زیست و ترافیک بهعنوان یک موضوع جاری در دستور کار اعضای شورای پنجم قرار گیرد. او میگوید ما طرح جامعی در حوزه حملونقل عمومی داریم، شورای پنجم باید این طرح را پیگیری کند و به پیش ببرد، در این حوزه استفاده از تجارب گذشته کمک میکند تا خطاهایی که گذشتگان داشتند، تکرار نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.