حملونقل عمومی راهی برای توسعه

Jameh Pouya - - فرهنگي -

سیاســتگذاران در شهرهای بــزرگ دنیــا هنــگام تدوین سیاســتهای شــهری توجه و تأکیــد ویــژهای بــه بحث حملونقــل عمومــی دارند. استفاده از این وسایل عمومی نهتنها میتواند راهکاری برای شهرهای بزرگ در مبارزه علیه آلودگی و ترافیک شدید باشد؛ بلکــه عاملی مهم در توســعه شــهرها به حســاب میآید. بر همین اســاس با پیشرفت فناوری سیاستگذاران سعی میکنند برای رفاه هرچه بیشتر شــهروندان، از تکنولوژیهای بــهروز در مجهزترکردن شبکههای حملونقل عمومی اســتفاده کنند. از سوی دیگر، همزمان استفاده شهروندان در سراســر جهان از این خدمات بیشتر شــده است؛ برای مثال اداره حملونقل عمومی آمریکا اعالم کرده است که در هر هفته حدود 35 میلیون مسافرت با این وسایل نقلیه عمومی صورت میگیرد. همچنین استفاده از این خدمات بازدهی اقتصادی فراوانــی نیز برای شــهرها به همراه دارد. گزارشهای رسمی نشان میدهد هر 10 میلیون دالر ســرمایهگذاری در زمینه حملونقل عمومــی، بازدهی نزدیک به 32 میلیون دالر به همراه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.