رنجنامه همسایه

Jameh Pouya - - فرهنگي -

امیر صدری: در میان نوشــتهها و ترجمههایم برای «جامعه پویا» ترجمه متن فاضل حق هاشــمی، نویســنده افغان حســی متفاوت داشت. نویسنده افغان از مشکالت نوشــتن در کشــوری که سالها اســیر درگیری و جنــگ داخلی اســت، ســخن رانده و در خالل جمالتش البتــه از رنج و دردهای زیستن در جامعهای اسیر افراطها و تفریطها نیز پرده برداشته است. اشــاره هاشمی در جایی از متنش بــه قدرت کلمــات فوقالعــاده و البته ترســناک است، جایی که او اشاره کرده که روزگاری نهچندان دور افــرادی وادار به تلفظ واژهای میشدند و براساس نوع تلفظشان حکم مرگ یا زندگیشــان صادر میشــد... با خواندن متن هاشمی روزها ذهنم درگیر موضوع و البته مقایسه میان وضعیت افغانستان و ایران شد، مشابهتهای منطقهای و تاریخی و مذهبی ...و باعث میشود تا همذاتپنداری بیشتری با متن این نویسنده افغان داشته باشیم و بیشتر تحت تأثیر قرار بگیریم، اما موضوع مهمتر این اســت که این متن را میتوان به عنوان هشداری تلقی کرد که بــه یادمان میآورد هــر گونه تعصب و رفتار مبتنی بر نژادپرستی و قومگرایی و هر گونه رفتار افراطــی و متعصبانه تا چه حد میتوانــد برای تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و منافع کلی یک کشور آسیبرسان و تهدیدکننده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.