آمازون اکو در برابر گوگلهوم کدامیک را باید خرید؟

بهتریندستیارانهوشمند

Jameh Pouya - - پرده آخر فناوری -

آمازون با ارائه گجت اکو قبل از سال 2014 در این صنعت ســروصدای زیادی راه انداخت و از آنزمان تاکنون یکی از محبوبترین محصوالت سختافزاری این شرکت به شمار میرود که در کنار رسانهها، نظر کاربران را نیز به خود جلب کرده است. بههرحال گوگل نیز از آن زمان با ایجاد گوگلهوم بهعنوان رقیب اصلی اکو با هدف کســب رتبه عالی و جلب نظر کاربران وارد رقابت شده است؛ اکنون سؤال اساسی این است اگر شما امروز بهدنبال دستیار مجازی خانگی میگردید باید کدامیک را بخرید؟ در اینجا به چند نکته کلیدی برای آشنایی با هر دو وسیله اشاره میشود تا شما بهراحتی بتوانید مناسبترین و کارآمدترین وسیله را انتخاب کنید.

گوگلهوم دانای کل اطالعات

جای تعجب نیست اگر بدانید که در پاسخ به سؤالهای تصادفی درباره بسیاری از وقایع و حقایق، گوگلهوم در صدر رتبهبندی قرار میگیرد. این بدین معنا نیست که آمازوناکو کامال ناکارآمد و بیخود اســت؛ اما در آزمایش ما سؤالهای بیشــماری بود که گوگلهوم به آنها پاسخ داد، درحالیکه آلگزا بهسادگی پاسخ «متأسفم پاسخی دریافت نشد» را ارائه میکرد.

بهطور مثال آلگزا برای این ســؤال که «انســان بهطور متوسط چقدر عمر میکند؟» پاسخی نداشت، درحالیکه گوگلهوم بالفاصله پاسخ داد: 71« سال». ناگفته نماند که آلگزا نیز در بعضی مواقع پاسخ بهتری میدهد؛ برای مثال وقتی از هر دو پرســیدیم تــام هنکس در چند فیلم ایفای نقش کرده، آلگزا بالفاصله پاسخ داد: 83« فیلم»، درحالیکه گوگلهوم در پاسخ، فقط چند فیلم از او نام برد که این کار بهواسطه بهینهســازی صحیح سیستمها انجام شده است. گوگلهوم همچنین قادر به حفظکردن سؤالها و پاسخهایی است که پیشتر مطرح شده است و میتواند از آن اطالعات در جاهای دیگر استفاده کند؛ برای نمونه وقتی میپرسید چه کســی نقش وودی را در فیلم اسباببازیها بازی کرده است، پاسخ میدهد: «تام هنکس» و اگر با این سؤال ادامه دهید که او چند سال دارد، بدون آنکه نامش را ببرید، به شما پاسخ میدهد، این قابلیتی اســت که در آلگزا وجود ندارد. رویهمرفته دامنه اطالعات و قابلیتهای گوگلهوم بیشتر از آلگزا است.

آمازون همگامتر با خانههای هوشمند

آمازونهــوم با توجه بــه قدمت و زمان عرضه نســبتا طوالنیای که دارد توانسته مجموعه زیادی از دستگاههای اسمارتهوم تحت پشــتیبانی خود را ارتقا دهد که از این جمله محصوالت میتوان به نست، فیلیپس، اسمارتتیگنز، بلکین، وینک، اینستیون و بسیاری دیگر اشاره کرد. البته گوگلهوم نیز از دســتگاههای صوتی بزرگی پشــتیبانی میکند که متأسفانه فهرست کاملشان خیلی وسیع نیست. بههرحال هر دو دستگاه با «افایتیتیتی» کامل میشوند، چراکه این مجموعه به هر دو دســتگاه امکان دستیابی به هزاران دستگاه و ســرویسهای مختلف را میدهد که در غیر این صورت پشــتیبانی نمیشــدند. این به یکپارچگی نســخه اصلی و مادر نخواهد بود؛ اما بهنوعی باعث میشود گوگلهوم در عرصه اسمارتهوم ناتوانی کمتری را احساس کند؛ بنابراین اگر شما دستیار مجازی خانگی را برای تنظیم تمام دستگاههای اسمارتهوم خود بهکار میبرید (که البته اینکه تا چه حد این عمل کار درستی است، خود جای بحث دارد) پس آمازوناکو احتماال همان چیزی است که شما باید بخرید، البته تازمانیکه گوگلهوم پشــتیبانی دستگاههای بیشتری را فراهم کند! ذکر این نکته ضروری است که مدیر توســعه گوگل ادعا کرده در آینده بســیار نزدیک فهرست دستگاههای سازگار با این دستیار هوشمند را تا چهار برابر گسترشمیدهد.

سلیقه بینظیر در انتخاب موسیقی

بهعنــوان پیشفرض اکــو از ســرویس « آمازونپرایم موزیک» و گوگلهــوم از «گوگلپلی موزیک» اســتفاده میکند. هردوی اینها بهترین منابع پخش موزیک هستند

و بزرگترین تفاوتشــان فقط در تعداد آهنگهای موجود در کاتالوگ هرکدام اســت. آمازونپرایم موزیک حدود دو میلیون آهنــگ دارد، درحالیکه گوگلپلی موزیک بهطور حیرتانگیزی چیزی بالغ بر 35 میلیون آهنگ را در فهرست خود جای داده است. اگرچه شما میتوانید در هردوی آنها، محبوبترین آهنگها را با جستوجوی اینترنتی پیدا و به فهرست خود اضافه کنید؛ اما باید گفت فهرست خود گوگل بسیار جذاب است. بههرحال آمازونموزیک آنلیمیتد بهعنوان سرویس جدید شــرکت با بهنمایشگذاشتن دهها میلیون آهنگ به خــود میبالد؛ ولی برای شــنیدن آهنگها باید اشتراک یکماهه بخرید حتی اگر بهعنوان اولینبار بخواهید گوش دهید، باز مجبور به پرداخت حق عضویت خواهید بود، بهعالوه برای استفاده از هرکدام، چه آمازونپرایم موزیک چه گوگلپلی موزیک، پرداخت ماهانه برای اشــتراک آنها الزم است. در آمازون برای اســتفاده از یک مجموعه کوچکتر از آهنگها در پرایمموزیک 99 دالر ســاالنه باید بپردازید. در کنار تنظیمات پیشفرض، هــم اکو هم گوگلهوم هر دو میتوانند با اسپاتیفای و پاندورای شما بهعنوان بهترین نرمافزارهای پخش موزیک آنالین لینک شــوند که این امر باعث میشود شما بتوانید یکی را بهجای دیگری جایگزین کنید بدون اینکه مشکلی برای پخش موزیک پیش بیاید.

کنترلفیزیکیبهترگوگلهوم

اکو و گوگلهوم هر دو به شما قابلیت استفاده از یکسری تنظیمات روی خود دســتگاه را میدهند تا بتوانید صدای موزیک و بســتن/غیرفعالکردن میکروفون را انجام دهید. بههرحال رابط کنترل گوگلهوم به این قابلیت توجه بیشتری کرده و رابط کاربری بهتری را به کاربر ارائه میدهد. اکو یک پیــچ تنظیم صدا دارد که با چرخاندن آن به ســمت باال و پایین میتوانید صدا را کم و زیاد کنید و همچنین یک دکمه قطع صدا به نام میوت در سمت راست باالی دستگاه برای قطعکردن صدا تعبیه شــده است و در همین راستا دکمه دیگری برای فعالکــردن و غیرفعالکردن آلگزا قرار گرفته که بسیار زیبا و تأثیرگذار است. در گوگلهوم انتهای باالی صفحه یک پد قابل لمس قرار گرفته که با حرکت انگشت میتوانید هرچیزی را بهآسانی بگیرید و تنظیم کنید و با آن روشــن و متوقف کردن موزیک، تنظیم صدا و فعالکردن گوگلهوم برای گوشکردن بــه موزیک را میتوانید انجام دهید. همچنین دگمه غیرفعالکردن صدای میکروفون در پشت دستگاه قرار گرفته که متأسفانه کمی هم بیقواره است.

محدودیت کار با کرومکست

یکــی از ویژگیهای منحصربهفــرد گوگلهوم قابلیت یکپارچهکردن دستگاههای کرومکست است که بهوسیله آن شما میتوانید تنظیمات تلویزیون خود را با فرامین صوتی مدیریت و کنترل کنید. البته این کار را با اکو هم میتوانید انجام دهید؛ ولی با صرف وقت و انرژی زیاد (با داشتن نوعی دستگاه نمایش سینمای خانگی). اگر شما کرومکست دارید میتوانید به گوگلهوم بگویید آهنگ یا ویدئوی دلخواهتان را پخش کند و فقط با گفتن این دستور بهطور شفاهی که مثال «اوکی گوگل فیلم را از کرومکست اتاق نشیمن پخش کن» و بالفاصله ویدئوی منتخب شما از یوتیوب شما به تلویزیونتان وصل (از این سو به آن سو) میشود. بهخاطر بسپارید که این ویژگی فقط درحالحاضر با یوتیوب کار میکند.

سرویسهایکمکی

شــما میتوانید از طریق گوگلهوم به جدول امتیازات ورزشی، اخبار و حتی آبر دسترسی داشته باشید، درحالیکه اکو عالوه بر موارد یادشده موارد دیگری مانند آلگزا را نیز دارد که از طریق آن اشتراک توییتر شما را با صدای بلند میخواند و حتی شما را با تمرین هفتدقیقهای آموزش میدهد. البته گوگلهوم احتماال در آینده ویژگیهایی بیشتر از این فراهم خواهــد کرد؛ اما درحالحاضر اکو به هر چیز نامشــخص و اتفاقی که برخورد میکند، آن را انجام میدهد؛ بنابراین این تکه کیک نصیب اکو شده است.

گوگلهوم صدای افراد را تشخیص میدهد

احتماال وقتی بخواهید از این دستگاه برای مدیریت خانه اســتفاده کنید، بحث تعدد کاربــر و صداهای متنوع پیش میآید، وقتی بیش از یک نفر از افراد خانواده شما آمازوناکو یا گوگلهوم دارند، برخی از دســتگاهها دچار مشــکل در تشخیص صدا میشوند. حسن هر دو دستگاه این است که این توانایی را دارند تا از چندین حساب کاربری بهصورت هم زمان پشتیبانی کنند؛ اما فقط گوگلهوم است که میتواند بهطور صحیح تشخیص دهد دقیقا چه کسی که با او صحبت میکند. این ویژگی راه سادهتری برای رسیدن به اطالعات شــخصی هر فرد در تحلیل اطالعات و پاسخهای مناسب اســت؛ بنابراین بهجای گفتن چیــزی مانند «هی گوگل، امروز در تقویم کریگ چه روزی اســت؟ (که کمی هم اسم عجیبوغریبی است)، میتوانید فقط بگویید در تقویمم امروز چــه روزیه؟». گوگلهوم صدا و نام متمایز شــما را از روی رویدادهای نزدیک که در تقویم شــما هست نه تقویم کس دیگری تشخیص میدهد.

دستوراتمیانبرسفارشی

یکی از ویژگیهایی که هر عاشــق فناوری را بر سر ذوق میآورد، قابلیت اســتفاده از میانبرها در یک دستیار صدای مجازی است که دســتورات صوتی مختصر و کوتاهشده را جایگزین دستورات صوتی طوالنی میکند. گوگلهوم دقیقا همین را برای شــما میســر میکند. به عبارتی دیگر شما میتوانید آن را تنظیم کنید، بهطوریکه بهجای گفتن دستور طوالنی «هی گوگل، نور چراغهای اتاق نشیمن را 25 درصد کــم کن، فقط بگویید «هی گوگل، نور چراغها را کم کن». البته باید گفت متأسفانه اکو این قابلیت را برای شما فراهم نمی-کند؛ ولی امیدواریم بهزودی آمازون نیز این شکاف را از بین ببرد و این قابلیت را به آلگزا بیفزاید.

اسپیکرهایباکیفیت

اکو و گوگلهوم فولســایز بهطور شــگفتآوری دارای بلندگوهای قوی با صدای بســیار خوب هستند - البته نه بهاندازه سیستم بلندگوی اختصاصی؛ اما بهاندازه کافی خوب اســت، بهطوریکه وقتی آن را در اطراف خانه میگذارید، ولوم صدا را در حد نسبتا زیادی باید باز گذاشت. بلندگوهای گوگلهوم شما را به بلندکردن صدا ترغیب میکند؛ بنابراین نباید درجه صدا را کم کنید که از کیفیت مناسبش کاسته شود. البته اگر شــما اکودات دارید میتوانید یک بلندگوی خارجــی به آن وصل کنید و تازمانیکه جک یدکی به پریز وصل است شما هم سیستم استریو دارید. اکوی فولسایز و گوگلهوم فولسایز پورت خروجی صوتی ندارند؛ در نتیجه شما مجبور هستید از بلندگوهای توکار و غیرقابل انتقال که در آنها تعبیه شده است استفاده کنید.

گوگلهوم ارزانتر است

شاید یکی از هیجانانگیزترین نقاط قوت درباره گوگلهوم قیمت آن باشــد که با 50 دالر زیر قیمــت آمازون اکوی فولســایز به بهای 129 دالر به فروش میرسد، گوگلهوم با این مزیت پیشاپیش خریداران زیادی را که اول به قیمت اهمیت میدهند، به خود اختصــاص میدهد. البته بهای اکودات فقط 50 دالر است؛ اما این نسخه فاقد بلندگوهای توکار قوی است که گوگلهوم و اکوی فولسایز دارند. به نظر میرسد آمازون قصد دارد هرطور شده با گوگلهوم به رقابت بپردازد - آنها قبال قیمت را از 200 دالر به 180 دالر بهطور ثابت کاهش دادند- اما بسیار جالب خواهد بود که ببینیم در آینده بهای آن چقدر ارزانتر میشود. منبع: howtogeek

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.