بهنامخدا

Jameh Pouya - - سرمقاله -

حرفهایم درددل کارگران بود قانونی که اجرا نمیشود، کارگری که میمیرد دولت باید برای نوسازی معادن زغال سنگ کمک کند حادثه معدن یورت، ناظران را بیدار کرد تهران پس از حمله تروریستی رنج بیماران روانپزشکی را دستمایه فیلمهای طنز کردهاند امکانات مقابله با آتش جنگلها در ایران «هیچ» است ایست پروژههای شهری در ایستگاه بدهیهای شهرداری گریز از برنامهگریزی به برنامهمحوری ساز وکار تشکیالتی شهرداری تهران باید تغییر کند بهترین سیستمهای حملونقل عمومی در جهان انقالب اتوبوسهای «بیآرتی» در حملونقل شهری تجربه کشورهایی که حملونقل رایگان دارند تراژیکترین حوادث معدن در جهان شبکه خانگی تلویزیون را به زانو درآورده است در افغانستان بهجز درد از چه میتوانی بنویسی؟ آمازون اکو در برابر گوگلهوم کدامیک را باید خرید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.