کشور ۸ مرزبان جنوب شرق دستگیری عامالن شهادت

Jameh Pouya - - کاغذ اخبار -

جنوب شرق و شمال غرب کشور تعدادی از تروریستها در مرزهای فرماندهمرزبانیناجاازدستگیری گفت: سال 94 بودند.سردار قاسم رضایی اصلی شهادت هشت مرزبان در خبر داد که دو نفر از آنها، عامالن که در جنوب شرق کشور درمنطقه گروه تروریستی جیش الظلم هستند این دو تروریست وابســته به در سال 94 در به شهادت رساندن شدند.وی افزود: این دو تروریست جنوب سیستانوبلوچستان دستگیر در پاکستان نقش عمدهای داشتند. پنج مرزبان و شهادت یکی از آنان هشتمرزبانکشور،گروگانگیری جدیدیرسیدیمکهدنبال در شمال غرب کشور هم به سرنخهای سرداررضاییخاطرنشانکرد: تروریستهایداعشالبتهبا و مردم عراق و سوریه بر پیکر میکنیم.وی با اشاره به فشار دولت و به فضل الهی رو قدرت داعش در منطقه مضمحل کمکهای مستشاری ایران اسالمیگفت: تروریست عراق و دستدادن دو نیروی دفاعی و پاککننده به نابودی است.سردار رضایی افزود: منطقه وجود ندارد.وی که دیگر جایی برای تروریست در سوریه در مرزهایشان به این معناست جدی با تروریست برای داعش جمهوری اسالمی ایران در مبارزه گفت: در چنین شرایطی نقش که البته جوابش را گرفت. به یک عملیات کور در ایران میزند گران تمام شده است و لذا دست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.