حادثه معدن یورت، ناظران را بیدار کرد

رعایتنشدن استانداردهای ایمنی 40 معدن را به تعطیلی کشاند

Jameh Pouya - - پرونده گزارش -

معدنکاری یکی از سختترین مشاغل دنیاست و این را همه میدانند که همواره با مخاطراتی جدی برای معدنکاران همراه بوده اســت. در این میان معادن زغالسنگ از حادثهخیزترین معادن دنیا به شمار میآیند و برای فهم وضعیت رعایت ایمنی در معادن، مثال خوبی هستند. در ایران هم این معادن همیشه خبرســاز بودهاند؛ آخرین اتفاق انفجار در معدن زغال ســنگ «زمستانیورت» در شهرستان آزادشهر استان گلستان بود که بامداد چهارشــنبه 13 اردیبهشــت رخ داد و 43 نفر بر اثر این حادثه جان باختند. پیش از این هم حوادث دیگری در معادن زغال سنگ ایران رخ داده است. برای نمونه در سالهای 1384 تا 1390 دســتکم 40 نفر در حوادث مربوط به معادن زغال سنگ جان باختهاند. معدن «بابنیزو» در 20 کیلومتری شمال شرقی شهرستان زرند شاهد مرگبارترین این حوادث بوده است، بهطوریکه 30 نفر در ســه حادثه ســالهای ‪1384 ،1372‬ و 1388 در این معدن جان باختهاند. فقط در ســال 88 ریزش معدن موجب جانباختن 12 نفر شــد. حادثهای که باعث شد معدن بابنیزو در سال 88 با حکم قضائی تعطیل شود.

«حســین امیری»، نماینده زرند در مجلس، همان زمان به «همشهری ماه» گفته بود باید برای جلوگیری از بروز اتفاقات ناگوار، معادن از نظر ایمنی اصالح شوند.

نادیدهگرفتنموازینعلمی

وضعیت معادن زغال سنگ در ایران چگونه است؟ به گزارش پایگاهخبریاتاقبازرگانیایران،بهرامشکوری،رئیسکمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، دراینباره میگوید: «شایعترین مخاطرههایی که معدنکاران با آن مواجه هستند، شامل وجود گاز متان و گردوغبار ناشی از انفجار زغال سنگ، انفجار ناقص، گازهای سمی یا مواد منفجره موجود در زمین، پرتاب سنگ در اثر انفجار و لرزهخیزی معدن است. معادن زیرزمینی زغال سنگ بیشترین سهم را در معدنکاری مخاطرهآمیز از نظر ایمنی دارند؛ برای نمونه در سال ،2014 معدنی در شهر سوما در استان مانیسا ترکیه 450( کیلومتری آنکارا) بر اثر انفجار در عمق هزارو 600 متری از سطح زمین دچار حادثه شد و بر اثر این واقعه هولناک 301 نفر از 787 کارگر حاضر در این معدن جان باختند.

در ایران شکل سنتی استخراج در معادن زغال سنگ یکی از چالشهای جدی بحث ایمنی است. از طرف دیگر دغدغههای اقتصادی کارگــران هم انگیزههای آنان را کاهش داده اســت. شکوری دراینباره میگوید: «بهدلیل شکل ذخایر زغال سنگ ایــران با ضخامت کمالیه و جایگیری آنهــا در اعماق زمین و همچنین عیار کــم، انگیزه معدنکاران بــرای هزینهکردن در راستای مکانیزهکردن معدن کم میشود. در نتیجه تولید زغال سنگ در معادن کشور با استفاده از روشهای سنتی استخراج و تجهیزات و ماشــینآالت فرســوده انجام میشود. استفاده از تکنولوژیهای فرسوده، بهرهوری نیروی کار را کاهش میدهد؛ برای مثال در آمریکا بهازای هر کارگر 12 هزار تن زغال ســنگ در ســال تولید میشود، در مقابل در ایران هر کارگر فقط 250 تن زغال سنگ در سال تولید میکند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران یادآوری کرده است: «بهدلیل نداشتن قدرت رقابت در تولید و صادرات و اجرانشدن طرحهای توسعه در معادن بهدلیل کمبود نقدینگی، بهرهوری معادن و کارگران کاهش یافته و متأسفانه بهطور غیرمستقیم موجبات بیتوجهی کارفرما به نیــروی کار را به دنبال دارد. توجهنکردن کارفرما به وضعیت معیشت نیروی انسانی میتواند بستر بروز حوادث معدنی را مهیا کند؛ برای مثال در بررســی که از میزان حوادث رخداده در معدن زغال سنگ طزره بین سالهای 1384 تا 1389 انجام شــد، بحرانیترین ماههای حادثهخیز در این معدن، شهریور و فروردین اعالم شــد. یکی از دالیل مهم و مشــترک در این دو ماه حادثهخیز، دغدغههای مالی و اقتصادی کارگران برای تأمین مایحتاج سال نو و ســال تحصیلی و نداشتن تمرکز الزم برای کارهای بدنی حساس در کارگاه عنوان شده است». بیتوجهی کارفرمایان به مسئولیتهای قانونی و اجتماعیشان نکتهای است که فاطمه دانشور، فعال حوزه معدن هم در یادداشتی در سایت شخصیاش به آن اشــاره کرده است: «در

ایران مفهوم مسئولیت اجتماعی هنوز چندان جاافتاده نیست و بسیاری مسئولیت اجتماعی را با حضور در کارهای خیر یکسان میدانند، درحالیکه مسئولیت اجتماعی یعنی پرداخت بخشی از سود برای بهبود شرایط محیطی و طبیعتا چنین موضوعی باعث رونق کسبوکار خود بنگاهها نیز میشود. مسئله مسئولیت اجتماعی فقط کمک به محرومان نیست، بلکه طیف وسیعی از مسائل در مسئولیت اجتماعی گنجانده میشود. در مسئولیت اجتماعی ما یاد میگیریم بدون آسیب به محیط اطرافمان به فعالیت اقتصادی بپردازیم و اگر ذات مسئولیت با آسیبی همراه بود، آن را جبران کنیم، بههمیندلیل اجرای صحیح قوانین سالمت و ایمنی )HSE( بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاههاســت. استفاده از تکنولوژیهای روز فقط برای بهرهوری اقتصادی بیشتر نیست، بلکه برای بهبود شرایط زندگی کسانی است که در اتمسفر بنگاه اقتصادی ما به فعالیت میپردازند».

تعطیلی04 معدن

مســئولیت نظارتی دولت در این میان چه میشود؟ جعفر سرقینی، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید پس از حادثه معدن یورت نظارت دولت هم تشدید شده است. او افزود: «صالحیت بهرهبرداری پنج تا شش معدن هم که فعالیت آنها در سالهای گذشته به علت مسائل ایمنی متوقف شده بود، سلب شده است، ضمن اینکه معادن مختلفی برای بهبود شرایط کار، اخطار دریافت کردهاند». او با بیان اینکه معادن ما بهصورت منظم و دورهای بازدید میشوند، گفت: «معدن زمستانیورت هم در سال 59، پنج بار از جانب تیمهای کارشناسی بازدید شده بود، معادن رهاشده نیستند، بلکه پیگیری و نظارت میشوند.»

به گفته او بهطور قطع این حادثه ناشــی از لوکوموتیو بوده است؛ یعنی باتری یا اگزوز لوکوموتیو علت شکلگیری این حادثه بوده و اگر تجهیزات معادن نوســازی شود، شاهد این اتفاقات نخواهیم بود. توضیحات معاون وزیر صنعت نشان میدهد دولت هم به اهمیت بهبود شرایط ایمنی معادن بیشتر پی برده است؛ اما این تشدید نظارتها در بلندمدت هم ادامه خواهد یافت یا پس از مدتی همهچیز به فراموشی سپرده میشود؟ این پرسشی اســت که پاسخ آن را باید در تصمیمهای بعدی وزارت صنعت جستوجو کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.