شبکه خانگی تلویزیون را به زانو درآورده است

مصاحبه با «سام الیوت»، بازیگر ستایششدهای که ستاره نشده است

Jameh Pouya - - فرهنگي - 40 جامعهپویا شنبه27 خرداد1396 شماره37 منبع: گاردین

«سام الیوت» از آن گروه بازیگرانی است که درباره انتخاب نقش بســیار با دقت عمل میکنند و بهنوعــی در این زمینه وســواس دارند. این بازیگر حاال 27ساله مورد تحســین منتقدان و با کارنامهای مورد اعتنا، متولد کالیفرنیا ست و میگوید هیچگاه در فیلمهایی که صرفا در خدمت پیشــرفت او در حیطه بازیگری باشند یا میزان دســتمزدش در آنها باال باشد، حضور نیافته اســت. کارنامه او شامل نقشآفرینیهای درخشانی در فیلمهای «راه خانه»، «لبوفســکی بزرگ»، «عصر حجر» و بهتازگی «من شما را در رؤیاهایم میبینم» است، اما باید گفت او هیچگاه آنقدر که باید مشــهور نشده و در واقع ستارهای که باید نشــده است. البته او در این زمینه بهتازگی چیزی شــبیه به رنسانس را تجربه کرده و اتفاقاتی برای او افتاده که ممکن است او را در همین سن به یک سوپراستار بدل کند: بازی در دو نقش اصلی در دو فیلم محبوب نت فیلیکس (مرتع و گریس و فرانکی)، در نقشی مهم در بازسازی فیلم مشهور ستارهای متولد میشود که در آن برادلی کوپر و لیدی گاگا نقشهای اصلی را بازی میکنند و بازی در نقش اصلی فیلم درام و رمانتیک قهرمان. سام الیوت ســخت مصاحبه میکند، در واقع وسواس او در انتخاب نقش به انجام مصاحبه هم سرایت کرده است.

در قسمت آغازین فیلم قهرمان، صدای خارجازقابشمابرایتبلیغبازرگانیشنیده میشود. شما تبلیغاتی برای چیزهایی مانند گوشت گاو و سودا انجام دادهاید. شما واژه «بیف فاجیتا» را با چنان احساس غیرمعمول و چنان شور و هیجانی میگویید انگار در فهرست تمام وعدههای غذایی شما از بدو تولد تا حاال میتوان گوشت گاو پیدا کرد. چگونه میتوانید خود را از لحاظ احساسی با چنین کارهایی همراه کنید و حس الزم را پیداکنید؟ (با خنده) تبلیغات گوشت گاو را حدود هشت سال اســت که انجام میدهم، چون افرادی را که در این صنعت و حیطه هســتند، دوســت دارم و در ضمن بســیاری از مردم زندگیشان براساس صنعت و تجارت گوشت گاو میچرخد، دامــداران، در درجــه اول. این تبلیغات بر بازار گوشت گاو واقعا بهطور محسوسی تأثیر مثبت

لهجه جنوبیات کمتر باشد». خب این همیشه من را متعجب میکرد؛ اما جدا از این نمونه یادم نمیآید که کارگردانی با من درباره استفادهای که از صدایم میکنم حرف زده یا انتقادی کرده باشد.

شما در مصاحبههای قبلیتان اشاره کرده بودید که فیلمهای وسترن را دوست دارید، بهویژه فیلمهای جان وین را که با آنها بزرگ شــدهاید؛ از میان همه فیلمهای وسترن، فیلمهایموردعالقهشماکدامفیلمهاست؟ «جویندگان» قطعا در صدر فهرست فیلمهای محبوب من قرار میگیــرد. بعد از آن رودخانه سرخ و شین، مقطع زمانی خاصی در هالیوود بود که در آن وسترن همهچیز سینما بود و در واقع نان سینما از وسترن تأمین میشد. در ابتدا یک دسته بازیگران وسترن واقعا خوب وجود داشتند و همان چیزی بودند که شما برای ساخت یک وســترن خوب نیاز دارید. آن موقع اســب در سراسر هالیوود به چشم میخورد و دکورهای وســترن و واگنها؛ امــا درحالحاضر همه آن چیزهــا نقل مکان کرده یا بــه انبارها رفتهاند. بسیاری از آن چیزها را امروز فقط میتوانید در تگزاس یا نیومکزیکو پیدا کنید. این یک صنعت کامل بود که ناپدید شد. نوعی از سادگی در آن فرم سینما وجود داشت که انگار همیشه با من صحبت میکرد. یک مرزبندی و تعریف ساده و سرراست اخالق: خوب، بد و...، نه مثل خیلی از این فیلمهای با کاراکترهای خاکستری. یا باید این طرف باشی یا آن طرف و این سادگی، در آن سن کم خیلی چیزها به من یاد میداد.

فیلمی بوده که شــما آرزو کرده باشید مردم بیشــتر شــما را بهخاطر آن به یاد بیاورند؟ یا فیلمی بوده که دوســت داشته باشید در آن به چشم بیایید؟ نــه، من در فیلمهایی بازی کردهام که اساســا هیچکس آنها را ندیده و خدا را شــکر میکنم کــه برخی از آنها دیده نشــده اســت؛ اما من خوششانس هم بودهام که در فیلمهایی بازی کردهام که واقعا تعداد بســیاری از مردم آنها را دیدهاند؛ نه اینکــه بخواهم برای خودم جایگاه یا میراث بســازم، تمام موضــوع درباره افرادی اســت که با آنها کار کردهام و از این کارکردن و همکاری با آنها لذت بــردهام و کل کار برایم دلچسب بوده و در نهایت هم کار تماشاگران زیادی داشته است. بازیگری کار سختی است، اما درعینحال کاری خالق اســت، در کل یک فرایند هنری است و اگر شما از آن لذت نبرید این یعنی اینکه شما در حال رفتن در مسیری اشتباههستید. خودم عمل کردهام و فکــر میکنم کارم را در این زمینه بهخوبــی انجام دادهام. من افرادی را دارم که از آنها بازخورد میگیرم و با آنها مشورت میکنم، در واقع به نظرم دریافت نظرها من را در مسیر درست نگه میدارد؛ اما در نهایت باید بگویم برای من، مهمترین چیز آن چیزی است که روی صفحات است؛ یعنی برای من فیلمنامه مهمترین چیز اســت. این دیگر کارکردن برای پول نیســت، این چیزی است که از وقتی یک بچه کوچک بودم دوست داشتم انجام بدهم.

به نظرتان تغییرات سینما در سالهای اخیر و با اینهمه تحوالتی که در ســینما اتفاق افتاده، باعث چه تغییراتی نه صرفا در نقشهایی که به شما پیشنهاد میشود که در کلیت سینما شده است؟ بازی کامال تغییر کرده؛ یعنی اساس کار کامال دستخوش تغییر شــده است. تغییراتی که در دنیای تکنولوژیک اتفاق افتاد، صنعت و بیزینس ســینما را تقریبا در تمام سطوح متحول کرد. خب برخی از موارد هســتند که ثابت هستند و هرگز تغییــر نمیکنند؛ اما از نظر فنی، حاال سینما یک جهان دیگر اســت. واقعا نمیتوان سینمای سالهای اخیر را با سینمای کالسیک و حتی سینمای چند دهه قبل مقایسه کرد.

و به نظرتان با این تغییرات انجامشــده احتمال ســاخت فیلمهای متفاوتی مثل «قهرمان» بیشتر از قبل است؟ بله، فکر میکنم این احتمال بیشتر شده است. در واقع حاال ساختارها و زیرشاخههای بیشتری برای ســینما تعریف شــده و بر همین اساس میشود فیلمهایی ساخت که سالها قبل امکان ساخت آنها وجود نداشت. شاید کلیت سینما براســاس فیلمهای خاص پر از جلوههای ویژه تعریف شــود؛ اما هر ســاله تعداد زیادی فیلم متفاوت و مستقل ساخته میشود.

صدای شما خیلی خاص است. در واقع صدا یکی از مؤلفههای اصلی بازی شماست. بزرگترین چالشی که در زمینه صدایتان در بازی و کار در سینما با آن روبهرو شدهاید کدام مورد بوده است؟ سؤال جالبی اســت؛ فکر نمیکنم که صدای من با آنچه سازندهها از من بهعنوان یک بازیگر میخواســتند تفاوت عمدهای داشته باشد؛ اما خب میتوانم به یک نمونه خاص اشــاره کنم، در فیلمی به نام «نجات غریق» در سال 1976 با کارگردانی به نام «دن پتری» که مقدار زیادی از این فیلم کارهای باورنکردنی بود. بارها شــد که کارگردان وسط فیلمبرداری یک صحنه کات میداد و بعد به من میگفت: «اجازه بده دوباره ایــن صحنه را بگیریم و اینبار، اجازه بده کمی میگذارد و این موضوعی است که همه فعاالن این حیطه به آن معترف هســتند...؛ اما وقتی به نقطهای میرسیم که آنها درخواست مطرح میکنند و دائما مشغول اظهارنظرها و سلیقهها میشویم، مثال تدوینهای مختلف، زاویههای فیلمبرداری متعدد و تغییرات متن و مثل اینها، آن وقت به فکر رهاکردن این کار میافتم. من فکر میکنم این نقطه دقیقا جایی است که من خودم را از یک کار بیرون میکشم، در نهایت. ازآنجاییکه این چیزی است که نمیخواهم هر بار با آن روبهرو شــوم و با آن مقابله کنم، حتی ممکن است پیشدستی هم بکنم و زودتر کنار بکشم.

تقریبا همه هنرمندان براساس بسیاری از تجارب قبلی خود میدانند که مردم زمانی که به تماشای کار آنها مینشینند نمیدانند باید منتظر چه باشند. آیا بازیگران جملهای خاص یا کلیشهای برای مثال اطالعدادن به عزیزان خود درباره کار خودشان دارند؟ یا همه اینها فقط بخشــی از فرایند یک کار هنری است؟ فکــر میکنم آنهایــی که اغلــب از خطها و تصورات عبور میکنند کمدینها هستند. من فکر میکنم آنها بــا رغبت این کار را میکنند و به نوعی از کاری که انجام میدهند احساس افتخار هم میکنند. حداقل، این چیزی اســت که براســاس موارد معدودی که من دیدهام و درک کردهام دستم آمده است. کمدینها واقعا عجیبوغریبترین افراد در دنیای ســرگرمی هستند. به نظر من افرادی که بیشترین توانایی گذشتن از مرزها و قوانین را دارند و مستعد انجام کارهای غیرمنتظره هستند همچنین میتوانند سرگرمکنندهترین افراد هم باشند.

بامدیربرنامههایخودتانچگونهصحبت میکنید تا هم معیارهای هنری و چیزهایی که برایتان مهم است در انتخابهایتان حفظ شود و هم جنبه تجاری و اقتصادی کارتان؟ یعنی چگونه به این تضمین میرسید که در حال انجام کاری ارزشمند هستید بدون اینکه فرصتهای تجاری را که بعدا ممکن اســت امنیت کافی برای انجام کاری که دوســت دارید به شما بدهند، از دستتان نرود؟ امنیت شغلی من از این واقعیت میآید که من هیچ کاری را برای پول انجام ندادهام. بخشی از امنیت شــغلی و اصال نحوه کارکردن از بحث تجارت و اقتصاد ریشــه میگیرد، برای همین مثال من میتوانم کارهای درامی را که دوست ندارم یا کارهای نمایشی را رد کنم. من همیشه خودم تصمیم گرفتهام و براساس تصمیمهای

امنیت شغلی من از این واقعیت میآید که من هیچ کاری را برای پول انجام ندادهام. بخشی از امنیت شغلی و اصال نحوه کارکردن از بحث تجارت و اقتصاد ریشه میگیرد،برایهمین مثال من میتوانم کارهای درامی را که دوست ندارم یا کارهای نمایشی را رد کنم. من همیشه خودمتصمیمگرفتهام و براساس تصمیمهای خودم عمل کردهام و فکر میکنم کارم را در این زمینه بهخوبی انجام دادهام

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.