شبکه خانگی تلویزیون را به زانو درآورده است

گفتوگو با «مهدی گلستانه» کارگردان فیلم «نقطهکور» و تهیهکننده سریال «عاشقانه»

Jameh Pouya - - فرهنگی سینمای ایران - فرانک کالنتری

فیلم «نقطه کور» با بــازی محمدرضا فروتن و هانیه توسلی، سومین ساخته مهدی گلستانه پس از «دردسر بزرگ» و «نازنین» محسوب میشود. مهدی گلستانه عالوهبر کارگردانی، تهیهکننده فیلمهای خودش و نیز سریال عاشقانه است. فیلم نقطه کور به مشکالت خانواده از منظری روانشناسانه میپردازد؛ بنابراین کنجکاوی مــا را برانگیخت که بدانیم فیلمنامه آن مبتنی بر پژوهشهای کارشناسانه بوده یا خیر. در اینخصوص با مهدی گلستانه، تهیهکننده و کارگردان نقطه کور به گفتوگو نشستیم و عالوهبرآن، درباره جزئیات شکلگیری سریال عاشقانه سؤالهایی را مطرح کردیم که ممکن است سؤاالت بسیاری از مخاطبان این سریال باشد.

Ï

چرا فیلمنامه نقطه کور را برای ساخت و تهیه انتخابکردید؟ من در تلویزیون تهیهکنندگی برنامههای زیادی را انجام داده بودم و میخواستم در سینما هم این کار را تجربه کنم. برای این کار باید ســراغ فیلمنامهای میرفتــم که بتواند خواســتههایم را تأمین کند و با ذائقه شخصیام ســازگار باشد. من به سوژه درام اجتماعی و بحران خانوادگی عالقهمندم؛ بنابراین باید ســراغ فیلمنامهای میرفتم که دارای این ویژگیها باشــد و درعینحال قابلیت فروش هم داشته باشد. با دوستان نویسندهای که میشناختم، تماس گرفتم و 19 فیلمنامه متفاوت، از هر صنفی و از هر طبقهای برایم ارســال شــد. در بین این فیلمنامهها، نوشته «احســان بیگلری» را انتخاب کردم. در شــهریور درخواســت مجوز دادیم و آذرماه هم پروانه ساخت گرفتیم. فیلمنامه عالوهبر اینکه درباره خانواده است، ریشــههای روانکاوی هم دارد و به مشکالت دوران کودکی پرداخته اســت و زیرمتن فیلم میخواهد بگوید مشکالت پدر خانواده هم ریشه در کودکیاش داشته است. ویژگیای که این فیلمنامه نسبت به 18 متن دیگر داشــت، این بود که معضل را از زاویهای دیگری دیده بود.

Ï

برای بازنمایی درســت نــکات روانکاوانه فیلمنامه از مشاور بهره گرفتید؟ مرحوم دکتر افشین یداللهی مشاور ما بودند.

مشــاور چه نقشی داشــت؟ در فیلمنامه تغییراتی ایجاد کرد یا بــرای درآوردن عالئم بیماری در بازیها به شما کمک کرد؟ دو شخصیت اصلی فیلم ما دارای مشخصههای روانی هستند و این مسئله دو چالش بزرگ را روبهروی ما میگذاشت؛ یعنی هم باید مطمئن میشدیم رفتاری که کاراکتر از خودش نشان میدهد، از نظر روانشناسی درست است و هم تجویز دارویی که درباره آن بحث میشود، درست است. میخواستیم بدانیم ما از این داروها درست استفاده میکنیم یا فقط چون به گوش آشناست، به این سمت میرویم. یعنی برای درست درآوردن فیلم، مجبور شدیم به بحث روانشناسی و روانپزشکی ورود کنیم. خیلی از دوستان روانپزشک و روانشــناس در کار خود تخصص و مهارت دارند؛ اما حوزه درام را نمیشناســند. بــه همین دلیل از دکتر افشین یداللهی که به دلیل فعالیت ادبیشان با این فضا آشنا بودند، خواستیم کنار ما باشند. بعد از صحبتهایی که با ایشان داشتیم، مجبور شدیم برخی کنشهای فیلمنامه را خیلی زیرساختی تغییر بدهیم. یک بخش از تغییرات هم در حد دیالوگ بود و االن که فیلم را میبینم، خیلی خوشــحالم که در خدمت ایشان بودم. بیماری روانی پدر و پسر فیلم شما چیست؟

پارانوییدخفیف. مگر این بیماری موروثی است؟

نه، اکتسابی است و بسته به موقعیت و شرایط این بیماری ایجاد میشود.

فیلم شما به رابطه یک زوج میپردازد و غالب صحنهها در لوکیشنهای داخلی فیلمبرداری میشود. چند سالی است که فیلمهایی با این سروشکل و سوژه زیاد ساخته میشوند، شما نترســیدید انگ تکراریبودن به فیلم شــما بخورد؟ من معتقــدم هر فیلمی از فیلتر ذهنی کارگردانش روایت میشــود و متعلق به نگاه کارگردانش است، مثل اثرانگشت. یعنی اگر دو کارگردان از روی یک فیلمنامه واحد، فیلم بسازند، باز هم دو فیلم متفاوت از کار درخواهــد آمد. خیلی دغدغه ایــن را ندارم که انگ تکرار و شــباهت به اثــرم بخورد. این فیلم را از زاویهدید شــخص خودم در مقام تهیهکننده و کارگردان روایت کردم.

شما خودتان فیلمنامه را ننوشتید درحالیکه خیلی از فیلمســازان متن کار را خودشــان مینویسند. پس میتوان گفت شما تخصصگرا هستید. چون دیده میشود این روزها، بسیاری از فیلمها از نظر ساختاری خیلی بهتر شده است؛ اما از نظر فیلمنامه میلنگند.

من معتقدم هر فیلمی از فیلتر ذهنی کارگردانشروایت میشود و متعلق به نگاه کارگردانش است، مثلاثرانگشت.یعنی اگر دو کارگردان از روییکفیلمنامه واحد، فیلم بسازند، باز هم دو فیلم متفاوت از کار درخواهد آمد. خیلی دغدغه این را ندارم که انگ تکرار و شباهت به اثرم بخورد

چیزی که میگویم، نقد عملکرد دیگران نیســت و درباره شخص خودم صحبت میکنم. من معتقدم کارگردان نمیتواند در دو صنف باشد؛ یکی فیلمنامه اســت که نیاز است در یک ذهن ثانویه شکلگرفته باشــد و ثبت و ضبطش به عهده کارگردان باشــد. دوم تدوین است که تدوینگر میتواند فیلم را بعد از ساختوبایکفاصلهایبهبودبخشد.هزینهفیلمنامه هم در مقابل برآورد کلی فیلم هزینه ناچیزی است، تقریباً یکشصتم. درحالیکه فیلمنامه نقش مهمی در شــکلگیری کلیت فیلــم دارد. فیلمی که روی کاغذ ســاخته نشده باشد، در عمل امکان ساختش نیســت. فیلم تا روی کاغذ به چفتوبســت اصلی خودش نرسیده باشــد، امکان ندارد جلوی دوربین اتفاقی برایش بیفتد. من متوجه نمیشوم چطور با فیلمنامهای که آماده نیست میتوان جلوی دوربین رفت. ممکن است بهعنوان کارگردان تغییراتی را در فیلمنامه بدهم امــا چارچوب کلی هیچوقت عوض نمیشود. اینکه اســکلتبندی کلی فیلم را هنگام فیلمبرداری شکل دهیم، ریســک بزرگی است به نظرم کســانی که این کار را انجام میدهند، دل و جرئت زیادی دارند.

بازیگردانی بچهها چطور بود و کار با شش بچه سختنبود؟ بزرگترین چالش اجرائی این کار این بود که ما 48 شــب، شبکار بودیم و شش بازیگر کودک داشتیم که کل کار را با ما همراه بودند و باید در این مقطع، شــبها را بیدار میماندنــد و روزها میخوابیدند و اینکه بعد از چند روز خسته نشوند. این بچهها خیلی خوب همراهی کردند. ظاهرا نســل جدید ســاعت خوابشان عوض شده، یعنی روزها میخوابند و شبها بیدارند و این به نفع ما بود. بچهها تا شبی که فیلم را دیدند، در جریان فیلمنامه نبودند. ما با بازیگران بزرگســال تمرین میکردیم و بچهها را در موقعیت قرار میدادیم. شاید نقطه مثبت فیلم که اکنون هم روی آن تأکید میشــود، این است که بچهها بازی نکردند؛ زیرا در جریان چیزی نبودند و ما در موقعیت قرارشان میدادیم. اکنون که بچهها فیلم را روی پرده دیدند، تازه متوجه شــدند که همه آن درگیریها و جاروجنجالها برای چه بود.

بازخوردهای فیلم نقطه کــور چطور بود؟ انتظاراتتان در اکران برآورده شد؟ خوشبختانه در اکران جشنواره فجر، اکران عمومی و اکران شهرستانها که برای سرکشی رفتم، برخورد مخاطب بســیار خوب بود و مخاطب از سالن راضی بیرون میآمد. تأکید من بهعنوان تهیهکننده فیلم نقطه کور این بود که فیلم در شــشماهه نخست اکران شود؛ اما متأسفانه ششماهه نخست سال 95 (البته متأســفانه برای فیلم من و خوشبختانه برای سینمای ایران) فیلمها آنقدر فروش خوبی داشتند که تمام برنامهها شــش ماهه نخست را دستخوش تغییــرات کرد و ما مجبور بودیم فیلم را فقط ســه هفته اکران کنیم. من از آقای حبیب اســماعیلی، پخشکننده داخلی فیلم خواستم که اکران فیلم را موکول کند به شش ماهه نخست سال .96 ایشان هم قبول کردند و این اتفاق افتاد. اما چند هفته نخست اکران فیلم ما برخورد کرد با چهار جمعه که با ایام انتخابات مصادف بود. سه هفته با مناظرهها مصادف شــد، یک هفته هم با روز رأیگیری که 48 ساعت قبل و بعد از روز رأیگیری فروش تمام فیلمها پایین آمد و این مختص فیلم من نبود. متأسفانه اگر فیلم را نگه میداشتیم، خیلی دیر میشد و فیلم حیفومیل و حرام میشد.

قصد دارید فیلم تــازهای در مقام کارگردان بسازید؟ مدتی اســت که یک درخواســت پروانه ساخت به وزارت ارشــاد ارائه کردم. برای یک فیلم سینمایی در مقام تهیهکننــده و کارگردان به نام «حرفهای در گوشــی» که به امید خدا بتوانیم در جشــنواره سی و ششم حضور داشته باشیم. حرفهای در گوشی یک ملودرام اجتماعی است و تفاوتش با نقطه کور در این اســت که در بستر شهر و اجتماع جریان دارد و صرفا در بستر خانواده نیست. از آن فضای بسته فیلم نقطه کور خارج شدیم و در خیابانها سراغ یک طبقه اجتماعی متوسط رو به پایین رفتهایم. داستان روایت خیلی پیچیدهای دارد و برای من در مقام کارگردان چالش بزرگی است. با همه بازیگران صحبت کردیم؛ اما منتظر صدور پروانه ساخت هستیم تا قرارداد را بنویسیم. اساسا تا صدور پروانه ساخت عقد قرارداد با بازیگر قانونی نیست. تیم بازیگری را چیدهایم. یکی، دو بازیگر مانده که قصد داریم برای این چند نقش، چهره جدید معرفی کنیم. به محض عقد قرارداد فیلم را کلید میزنیم چون ایدهآلترین فصل برای ساخت این فیلم تابستان است.

خودتان را بیشــتر کارگــردان میدانید یا تهیهکننده؟ از کدام حرفه بیشتر لذت میبرید؟ باید بگویم که یک جاهطلبی شخصی در من است که از یکجاماندن و راکدماندن و فتحکردن یک قله خیلی زود خسته میشــوم. من خودم را کارگردان میدانم. اساسا تهیهکننده کارهای خودم هستم برای اینکه صفر تا صد یک فیلم و موفقیت یا شکستش را حاصل تالش خــودم بدانم و اگر در تولید موفق نبودم، مســئولیتش را بر عهده بگیرم اگر هم فیلم موفق باشــد، همهچیزش بر عهده خودم باشد. در راستای این تفکر، خواستم که تهیهکنندگی را هم تجربه کنم. درباره سریال عاشقانه تهیهکنندگی یک کارگردان دیگر را که دوســت عزیزم آقای منوچهر هــادی بود، تجربه کردم. تجربه بســیار پیچیده و جذابی بود. حتما حرفه تهیهکنندگی را هم به موازات آن انجام خواهم داد، ولی خودم را درنهایت کارگردان میدانم کمااینکه در تهیهکنندگی هم از زاویهدید کارگردان به تیم سازنده خدمت ارائه میدهم.

لطفا یک توضیح کلی درباره شــروع پروژه عاشــقانه تا تولیدش بدهید؛ از نحوه انتخاب فیلمنامه،کارگردانتاانتخاببازیگران. اواخر ســال49 بود که پیشنهادی برای تولید یک ســریال تلویزیونی با مجموعه گروه صنعتی دنا که سرمایهگذار ســریال عاشــقانه هم بودند، داشتم. در آن مقطع میخواســتیم یک سریال تلویزیونی مثل سریالهای دیگر تولید کنیم؛ با فیلمنامههای زیــادی هم روبهرو شــدیم که متأســفانه با توجه به محدودیتهــای خیلی زیاد تلویزیــون، امکان ساختشان وجود نداشــت اما این محدودیتها در نمایش خانگی کمتر بود و امکان ساخت این سریال فراهم شــد. از طرفی در شــبکه نمایش خانگی میزان تبلیغات برای محصول سرمایهگذار، دست خودمان اســت. این بود که من با دوستان عزیزم، علیرضا کاظمیپور و ســعید جاللی نویسندگان عاشقانه تماس گرفتم. این عزیزان از قبل فیلمنامهای داشتند به نام جشن طالق کــه چندینبار به تلویزیون ارائه شــده بــود و آنقدر شــاخ و برگش زده شــد که تبدیل شده بود به یک کار خنثی و منفعل که علیرضا کاظمیپور و سعید جاللی، هر دو به این نتیجه رسیده بودند که این فیلمنامه را کنار بگذارند تا روزی شرایط تهیهاش مهیا بشود. من این فیلمنامه را قبال خوانده بودم. به علیرضا و ســعید پیشــنهاد دادم که فیلمنامــه را برای نمایش خانگی بسازیم و این عزیزان نیز

پذیرفتند. فیلمنامه به سرمایهگذاران

معتقدمکارگردان نمیتواند در دو صنف ورود کند؛ یکی فیلمنامه است که نیاز است در یک ذهن ثانویهشکلگرفته باشد و ثبت و ضبطش به عهده کارگردان باشد. دوم تدوین است که تدوینگر میتواند فیلم را بعد از ساخت و با یک فاصلهایبهبودبخشد

ارائه و نظر آنها جلب شــد. فهرســت بلند باالیی از سه نسل کارگردان داشتیم که برای این کار در نظر گرفته بودیم. چندین گزینه داشــتیم و درنهایت به منوچهر هادی رســیدیم که حقیقتا انتخاب خوبی برای عاشقانه بود. منوچهر هادی انتخاب شد و تیم در دفتر مستقر شدند. انتخاب تمامی عوامل در یک اتاق فکر به جمعبندی رســید. تمــام کاراکترها با تصمیمگیری جمعی انتخاب شــدند و هیچکدام از سه رأس هرم نگفتند که این کاراکتر باشد یا نباشد. چندین گزینه را باید بررسی میکردیم؛ نخست اینکه وقتی صحبت از شبکه خانگی میشود، باید مخاطب به سمتی سوق داده شــود که با خیال راحت برای کار هزینه کند و تا از محصولی که میخرد، رضایت نداشته باشد ممکن است عمر این کار به سه یا چهار قسمت بیشتر نرسد. ابتدا باید کاراکتر سهیل انتخاب میشــد و براساس این شخصیت بقیه شخصیتها چیده میشد. من با آقای گلزار تماس گرفتم. ایشان هم لطف کردند و به مجموعه عاشقانه پیوستند و به ترتیب خانم ســاره بیات، آقای هومن سیدی، خانم کیان افشار و بقیه به گروه پیوستند.

پیشبینی شــما برای چند فصل است و هر فصل چند قسمت است ؟ داستان آنقدر گسترده است که تا پنج، شش فصل میتوانیم سریال را پیش ببریم؛ ولی واقعیتش این است که فعالیت بخش خصوصی در زمینه فرهنگی یک بالتکلیفی دارد که تا کار به اتمام نرسد، نمیتوان درباره آن نظر قطعــی داد. فعال که در اواخر توزیع فصل یک هســتیم و سریال با اقبال عمومی مواجه شــده، به فصل دوم فکر میکنیم. طرح اولیه فصل دوم آماده شــده بعد از تولید و توزیع فصل دوم اگر راه برای تولید فصلهای دیگر ادامه داشته باشد، کار تولید را ادامه خواهیم داد. فصل اول 17 قسمت است. برای فصل دوم هم 26 قسمت پیشبینی شده است. فیلمنامه فصل دوم در مرحله طرح است. خودمان باید به یک جمعبندی برسیم و بعد نظرات ارشاد را هم لحاظ کنیم.

مهمترین عامل اســتقبال از این سریال را چه میدانید؟ ستارهها، کارگردانی، فیلمنامه یا تبلیغات؟ ستارهها، کارگردانی و تبلیغات میتواند مخاطب را تشــویق کند برای خریدن سه یا چهار قسمت. اگر بعد از ســه، چهار قسمت داستان و فیلمنامه جذب حداکثری نکند، مخاطب بــا هیچکدام از ما تعارف ندارد و ســریال را نمیخرد. اگر مخاطب احســاس کند که گول خورده و ما یک ویترین پر زرق و برق نشــانش دادهایم؛ اما درون ماجرا محتوای آنچنانی نــدارد، محصول را پس میزند. معتقدم، مشــخصا فیلمنامه یا داستان و زاویه روایت است که مخاطب را حفظ میکند و وی را تشویق به تبلیغ سینهبهسینه میکند. بقیه عناصر بیتأثیر نیست؛ اما نه به اندازه فیلمنامه.

هومن سیدی در این سریال حضور متفاوتی داشته است. چطور به این سمت هدایت شدند؟ کاراکتــر پیمان بــا بازی هومن ســیدی، خروجی مشــترک منوچهر هادی و هومن ســیدی است. من بهعنوان تهیهکننده هیچ نقشی در اینکه نقش پیمان جذابتر بشود، نداشتم؛ همانطورکه بهعنوان تهیهکننده دخالتی در جزئیات نکردم. موفقیت این بخــش مدیون همفکری منوچهر هــادی و هومن سیدی است؛ زیرا نگارش فیلمنامه و تولید همزمان بود. نویســندهها هم وقتی پتانسیل نقش پیمان را دیدند، موقعیتهای جذابتری را برای پیمان خلق کردند.

شــبکه خانگی میتواند رقیب خوبی برای تلویزیون باشد؟ بحث شبکه نمایش خانگی از رقیببودن تلویزیون گذشــته اســت. تلویزیون و محصوالتش در مقابل محصوالت شبکه نمایش خانگی شکست خوردهاند. من خودم فرزند تلویزیون هســتم؛ ولی متأســفانه محصوالت تلویزیون درحالحاضر چشمگیر نیست. مخاطــب حتی دیتــای رایگان تلویزیــون را پس میزند. اعتقاد من این اســت کــه محدودیتها و حساسیتهای بیش از حد تلویزیون تمام شاخوبرگ داســتان را میگیرد، این مســئله باعث شده تمام شخصیتها شبیه هم بشوند. عالوهبراین در شبکه خانگی مخاطب اگر سریال را دوست نداشته باشد، خرید سریال متوقف میشود و عوامل تولید سریال مجبور میشــوند دیتای باکیفیت تحویل مخاطب بدهند.

اگر تلویزیون پتانســیل ســاخت چنین سریالهایی را داشت، شــما شبکه خانگی را ترجیح میدادید یا تلویزیون را؟ هم ســریال عاشقانه و هم ســریال شهرزاد هر دو ابتدا به تلویزیون ارائه شــده بودنــد و مدتها در راهروهــای تلویزیون ســرگردان بودند. تلویزیون خانــه اول کارگردانی مثل آقای فتحی اســت؛ اما وقتی با بیمهری مواجه میشود، سریال را در جای دیگری تولید میکند. شاید اگر در همان مقطع این سریالها در تلویزیون ساخته میشد، اتفاقات بهتری میافتاد.

چه تمهیداتــی برای جلوگیــری از دانلود غیرقانونیاندیشیدهاید؟ متأســفانه در داخل کشــور کمیته صیانت از آثار فرهنگی فقط در حد یک عنوان اســت و مشخصا هیچ اتفاقی نمیافتد. روزی که قسمت جدید سریال میآید، حداقل 600 هــزار لینک دانلود غیرقانونی وجــود دارد. این امکان برای من وجود ندارد که این 600 هزار را لیســت کنــم و به صیانت نامه بزنم تا از دانلود غیرقانونی جلوگیری شود. حداقل سه هفته زمان میبرد تا آنها بخواهند از این اتفاق جلوگیری کنند. از طرفی نمیتوانند منبع سایت اصلی یا هاست را فیلتر کنند و ســایت را فیلتر میکنند و صاحب سایت بالفاصله با آدرس جدید کار خودش را ادامه میدهد. دانلود قانونی و غیرقانونی نیازمند اینترنت است و اپراتورها درآمدهای هنگفتی از این دانلودها دارنــد؛ به همین دلیل خیلی پیگیــر این دانلودها نیستند و برایشان اهمیتی ندارد که چه اتفاقی برای آثار فرهنگی میافتد.

ستارهها،کارگردانی وتبلیغاتمیتواند مخاطب را تشویق کند برای خریدن سه یا چهار قسمت. اگر بعد از سه، چهار قسمتداستان وفیلمنامهجذب حداکثرینکند، مخاطبباهیچکدام از ما تعارف ندارد و سریال را نمیخرد. اگر مخاطباحساسکند که گول خورده و ما یک ویترین پر زرق و برق نشانش دادهایم؛ اما درون ماجرا محتوایآنچنانی ندارد، محصول را پس میزند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.