حاشيههاي فوتبالي از مارادونا تا پروين

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبا‌ر‌ر -

علي پروين مصادره ويالي لواســان را تكذيب كــرد و گفت از اين خندهاشميگيرد.خبراينبود خبرها كه ندادن اقساط وام و بدهي بانكي شدهسرمربیسابقپرسپولیس كالنباعث ناچار شود از ویالیش در لواسان كند.حاشيههايفوتبالياين خداحافظی هفته فقط مربوط به باشگاههاي ورســواييجديداخالقي تهراننبود مارادونا هم سروصداي بسياري مارادانو،چهره بهپاكرد.ديهگو سرشــناس فوتبال آرژانتين كه يكــي از مهمانان ويژه جام كنفدراســيونها بود، در سفر خود به روسیه قصد تعرض به داشت.اکاترینانادولسکایا، یکخبرنگاررا خبرنگار روس مدعي است: زمانی جامکنفدراسیونها کهپسازفینال که بین آلمان و شیلی برگزار مصاحبه شد،قصدداشتهبامارادونا کند با تالش وی برای تعرض جنسی به خودش روبهرو فوتباليستمعروفاورابراي میشود. مصاحبه به اتاق خود دعوت كرده ميكنــدكهبهاو بودوتالش تعرض كند. به گزارش ســايت بالفاصله Globoخانمخبرنگار با پلیس تماس گرفت و با همراهي سه افسر پليس هتل محل اقامت مارادونا را ترک کرد. ناگفته نماند كه مارادونا معتقد است خبرنگارزنبرایجلب این توجه و کسب شهرت این کار را کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.