كينه ترامپ از سيانان

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبا‌ر‌ر -

آمریکا هر وقت دستبهتوييت ميشود، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایاالت متحده ويدئو صداي سيانان و جامعه مطبوعاتي شگفتي ميآفريند. او اين بار با انتشار يك مذكور اين بود كــه ترامپ فردي كه لوگوي آمريــكا را درآورد. محتــواي ويدئوي مشت و لگد ميگيرد. ترامپ شرحي براي ســيانان را روي صورت خود دارد، زير به تقلبی سیانان» استفاده کرد. او همچنين اين ويدئو ننوشت اما از هشتگ «شبکه شبکه خبری تقلبی، به کار برد. این ویدئو، جای سیانان عبارت افانان را به معنای بوکسي است كه ترامپ (در سال )2007 ویرایشی طنزگونه از بخشی از فیلم مسابقه ماهون» ميزند. با ضربات مشت خود بر سر «وینس مک با برخی رسانههای مخالف درگیری لفظی ترامپ در زمان رقابتهای انتخاباتی نيز خواند. او در پیامی توئیتری با متهم کردن داشت و شبکه خبری سیانان را متقلب برای جلوگیری از حضورش سیانان به تالش برای متقاعدکردن جمهوریخواهان متقلب افانان »)FNN( ناميده بود. در رسانههای اجتماعی، این شبکه را «رسانه اجتماعي مواجه شد و همه از خشونت انتشار ويدئوی اخير با واكنش شديد كاربران را نيز با صدور بیانیه کوتاهی این اقدام ترامپ او انتقاد كردند. شبکه خبری سیانان و در تقبیح این اقدام رئیسجمهوری آمریکا «ترویج خشونت علیه گزارشگران» خواند نوشت: روزی غمانگیز برای جامعه آمریکاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.