گفتوگوبا « مریم ببرحسینی» رئیس انجمن خامگیاهخواری ترک غذای پخته سختتر از ترک مواد مخدر است

Jameh Pouya - - اجتماعی زندگی -

مریم طالبی وقتی سوخت سالم به بدن میرسانیم، بدن هم بهخوبی پاسخ میدهد. ما نه از هیچ روش پزشکی استفادهمیکنیمنه از طب سنتی پیروی میکنیم. ما اصال درمانکنندهنیستیم. درمانکنندهاصلی، بدن انسان است. به شرطی که سوخت سالم به بدن برسانیم

اگر گذرتان به رستورانهای خامگیاهخواری در تهران افتاده باشد، میتوانید آدمهایی را ببینید که از گوشت و لبنیات و هر ماده پختنی بیزار هستند و سبک تغذیه منحصربهفرد خودشان را انتخاب کردهاند. در خامگیاهخواری، حتی مصرف سبزیجات پختهشده هم ممنوع است. مریم ببرحسینی، رئیس انجمن تغذیه طبیعی ســالمت مهر زمین یا همان انجمن خامگیاهخواری، اعتقاد دارد این سبک تغذیه، عالوهبر حفظ ســالمت جسم و شادابی روانی، قادر است بسیاری از بیماریهای صعبالعالج را هم درمان کند.حسینی را میتوان معروفترین خامگیاهخوار ایران به حساب آورد که هزاران نفر را هم به این ســبک تغذیه جذب کرده اســت. به بهانه «روز خامخواری» گفتوگویی با رئیس انجمن خامگیاهخواری ایران انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.

Ï

فکر میکنید چند نفر در ایران، خامگیاهخوار هستند؟ آنطور که ما اســامی را یادداشت کردهایم، حدود ۰۲ هزار نفر عضو انجمن خامگیاهخواری هستند، اما هیچ آماری از سایر افراد خامگیاهخواری که عضو انجمن ما نیستند، در اختیار نداریم. Ï

آیا میشــود گفت خامگیاهخواری، نوعی سختیکشیدن در حوزه تغذیه است؟ اصال اینطور نیســت. عــده زیــادی از خانوادهها، از خامگیاهخواری اطالع درستی ندارند. بسیاری از آنها گمان میکنند خامگیاهخواری یک روش تغذیهای بسیار سخت است، درحالیکه هرگز اینگونه نیست. ســیب و گوجه و دیگر گیاهان با نور خورشید و به دســت خداوند پخته شده و رســیدهاند، پس خام نیســتند. حال از آنجایی که ما این گیاهان را دوباره روی اجــاق نمیگذاریم تا همه ویتامینهایشــان از دســت برود، اسمش را گذاشتهایم محصول خام، در صورتی که همه اینها درواقع بهنوعی پخته و رسیدهاند. هیچ ســختی در کار نیســت و فرد خامگیاهخوار از سبک تغذیهاش لذت خواهد برد. Ï

انتقادات زیادی نســبت به خامگیاهخواری مطرح میکنند و خیلی از متخصصان تغذیه، این سبک تغذیه را تأیید نمیکنند. چه دالیل علمی دارید که خامگیاهخواری برای ســالمت انسان مفیدتراست؟ بسیاری از افراد فکر میکنند که خامگیاهخواری فرقه خاصی است. در جواب این افراد باید به آنها یادآوری کنیم که ما انسانها چهار میلیون سال قدمت داریم. ۰۵ هزار سال اســت که آتش کشف شده است. آن ســه میلیون و ۰۵۹ هزار ســال قبلش را آدمها چه میکردند؟ !ما معتقدیم بایــد اعتدال را رعایت کرد. این گوشــتی که امروزه در دسترس ماست، گوشت چند هزار سال پیش نیســت. توصیه میکنم شما ۰۴ روز ســبک تغذیهای خامگیاهخواری را امتحان کنید. اگر بیشــتر از قبل شادابی و نشاط و آرامش را تجربه نکردید، میتوانید به سبک تغذیهای قبلیتان بازگردید. ما معتقدیم غذای زنده، غذایی است که به ما زندگانی دهد. ســلولهای بدن ما زنده است و به غذای زنده نیاز دارد نه به غذای مرده. من همیشــه این مثال را میزنم. اگر یک گندم را داخل آب جوش بگذارید و بکارید، دیگر رشد نمیکند و جوانه نمیزند. ولی اگر در آب سرد بگذارید و در دل خاک پنهان کنید، جوانه میزند؛ بنابراین حرارت میتواند همهچیز را نابود کند. از طــرف دیگر ما ۷۲ تفاوت با درنــدگان داریم. اگر قرار بود گوشــتخوار باشیم باید دندانهای نیش و پنجههای قوی مثل حیوانات گوشــتخوار داشــته باشــیم تا بتوانیم شــکار کنیم، بدریم و بخوریم، در صورتی که قادر نیستیم با یک پرنده کوچک اینگونه رفتار کنیم. درندگان زبانشان پرز دارد و اسیدی است؛ ولی زبان ما قلیایی است. آنها آب را لیس میزنند؛ اما ما هورت میکشــیم. روده آنها کوتاه است و گوشت متعفن نمیشود، درحالی که روده ما بلند است. آنها در حال دویدن میتوانند شــکار کند، میتوانند در تاریکی همهچیز را ببینند و تفاوتهای بیشمار دیگر. از همه مهمتر درندگان آنزیمی به نام «اوریکاز» دارند که میتوانند گوشــت خام را هضم کنند؛ ولی ما آن آنزیم را هم نداریم.ما نمیگوییم حتما خامگیاهخوار شوید. کســانی که بیماری خاصی ندارند میتوانند گیاهخوار شــوند، اما از تمام افــراد روی کره زمین خواهش میکنــم از یاد نبرند که اگر در هفته حتی یک وعده غذای گوشتیشان را کم کنند، اول خدمت بزرگی به خودشــان و بعد به کره زمین و حیوانات کردهاند.

Ï

چرا در سیستم خامگیاهخواری از حرارتدادن غذاهاپرهیزمیکنید؟ سیستم تغذیهای خامگیاهخواری، کمک بسیاری به ســالمت فرد میکند، چون حرارت باالی ۰۵ درجه، همه ویتامینهــا را از بین میبرد. درواقع هر چیزی که تحت حرارت بــاالی ۰۵ درجه قرار بگیرد، تمام ویتامینهایش را از دست میدهد، مخصوصا ویتامین c که سلطان ویتامینهاست. وقتی ویتامین در مواد خوراکی نباشد، آن مواد خوراکی هیچ ارزش غذایی نخواهد داشــت.هر چیزی که حرارت دیده باشــد، ویتامینش از بیــن خواهد رفت. به عبــارت دیگر، مــا با حرارتدادن به مــاده غذایی، فقط تفاله غذا را میخوریم. عوارض هم این خواهد بود که نهفقط هیچ ویتامینی به بدن نمیرسد، بلکه همه این چربیها هم انباشته میشود که خودش باعث گرفتگی عروق قلب میشود. ما ۸۹ کیلومتر رگ در بدن داریم که با روش تغذیهای ناصحیح و به مرور زمان، بر اثر این پختوپزها و این چربیهایی که میخوریم، بسته میشود. وقتی میخواهید ظرف غذایتان را بشــویید، مجبورید که با اســکاچ و مایع ظرفشــویی آن ظرف را بشویید تا چربیها از بشــقاب پاک شود. حال فکر میکنید در بدن انســان چه چیزی میتواند این چربیها را پاک کند؟ هیچچیز جز میوهها و ســبزیجات، این کار را نمیتواند در بدن انجام دهد، چون قلیایی هستند. ما وقتی غذای پختهشــده میخوریم، خون ما اسیدی میشود، پس نیاز است که میوههای خام بخوریم تا محیط خون را قلیایی کنیم. واقعا اگر خوب فکر کنیم، میبینیم که ما هم بهنوعی معتاد هستیم. البته نه معتاد به مواد مخدر، بلکه معتاد به خــوردن غذاهای پختنی. به نظر من ترک غذای پخته بسیار سختتر از ترک مواد مخدر است؛ چراکه در مصرف مواد مخدر، قبحی وجود دارد و دیگران هم

ما معتقدیم غذای زنده، غذایی است که به ما زندگانی دهد. سلولهای بدن ما زنده است و به غذای زنده نیاز دارد نه به غذای مرده. من همیشه این مثال را میزنم. اگر یک گندم را داخل آب جوش بگذارید و بکارید، دیگررشدنمیکند و جوانه نمیزند. ولی اگر در آب سرد بگذارید و در دل خاکپنهانکنید، جوانهمیزند؛بنابراین حرارتمیتواند همهچیز را نابود کند

انســان را از مصرف مواد مخدر نهی میکنند، اما در پختهخواری هیچ قبحی وجود ندارد و حتی مردم، فرد خامگیاهخوار را به پختهخواری تشویق میکنند. Ï

گفته میشود عوارضی مثل کمخونی، کمبود ویتامینها و بروز برخی بیماریهای گوارشــی با خامگیاهخواری پدید میآید. چطور میشود جلوی این عوارض را گرفت؟ این عوارض به هیچ عنوان درست نیست. اسناد موثق داریم که خیلی از بزرگان تاریخ مثل نیوتن، انیشتین، سعدی، حافظ و موالنا گیاهخوار بودند نه گوشتخوار. اتفاقا بسیاری از بیماریهای گوارشی حتی سرطان معده، با ســبک تغذیهای خامگیاهخــواری خوب شدهاند. ســؤال ما این است که این همه پختهخوار و گوشــتخوار روی کره زمین وجــود دارند، پس چرا بیمار هســتند؟ خود من که ۴۱ سال است که خامگیاهخوار هستم، به هیچ عنوان هیچ نوع بیماری و اختاللی را تجربه نکردم. دوستانی دارم که بیش از ۰۴ سال است خامگیاهخوار هستند، اما هیچ اتفاقی برایشان نیفتاده است. مثال آقای جدیدی در کرمان با ۵۷ ســال سن خامگیاهخوار هستند، هر روز کوه میروند و پرنشاط هستند و هیچ مشکل یا بیماری خاصی ندارند. حتی خیلی از کسانی که با بیماریهای جدی و سختی مثل سرطان خون دستبهگریبان بودهاند، با استفاده از این روش غذیهای کامال خوب شدهاند. Ï

اتفاقا بارها شــنیدهام خیلی از افرادی که به ســمت خامگیاهخواری گرایش پیدا میکنند، میگویند که بیماریشان بهبود پیدا کرده است. واقعا چطور خامگیاهخواری به درمان بیماریهای صعبالعالجمنتهیمیشود؟ کســانی که با اســتفاده از روش خامگیاهخواری، سختترین بیماریهایشــان بهبود پیدا میکند، فقط به این دلیل اســت که غذای سالم به بدنشان میرسانند. ما هیچ نقشی در بهبود آنها نداریم. بدن هوشمند است. وقتی سوخت سالم به بدن میرسانیم، بدن هم بهخوبی پاســخ میدهد. ما نه از هیچ روش پزشکی اســتفاده میکنیم نه از طب سنتی پیروی میکنیم. ما اصال درمانکننده نیستیم. درمانکننده اصلی، بدن انسان است. به شرطی که سوخت سالم به بدن برسانیم. سوخت سالم هم به این معناست که آن ماده خوراکی، حرارت ندیده باشد. در انگلیــس، آمریکا و آلمان بــا روشهای درمانی خامگیاهخــواری کامــال آشــنا هســتند. حتی کلینیکهایــی دایر شــده که بیماران را بســتری میکنند و با یکی دو هفته بســتری با کمک رژیم خامگیاهخواری، بدن بیمار را پاکسازی میکنند. البته ماازهمینهمخوشحالیمکهباالخرهخامگیاهخواری در ایران، راهش را باز کرد و حاال در مسیر ترویج این سبک تغذیه گام برمیداریم. Ï

چند نمونه از بیمارانی را که با خامگیاهخواری حالشان خوب شده، به خاطر دارید؟ بســیاری از افرادی که از بیماری دیابت رنج میبرد، باید تا پایان عمر، انسولین مصرف کنند، اما ما خیلی از افرادی را داشتهایم که روزانه انسولین ۰۰۱ واحد یا ۰۰۲ واحد تزریق میکردهاند، ولی چند سالی است که با پیگرفتن خامگیاهخواری، مصرف انســولین را قطع کردهاند و هیچ مشــکلی هــم ندارند. حتی همان خربزه و انگور را هم میخورند، اما دیگر غذای پختهشده نمیخورند. حالشان هم خیلی خوب است. Ï

خامگیاهخواری در کودکان و زنان باردار چطور است؟ آیا برای این گروه از زنان و برای جنین مضر نیست؟ خامگیاهخواری برای کودکان و زنان بســیار مفید اســت. ما زنانی را داشتهایم که در دوران بارداری، به خامگیاهخواری روی آوردهاند، جنین بهخوبی رشد کرده و بچه به دنیا آمده است. زایمان این زنان طبیعی بوده و بچهای که به دنیا آمده کامال سالم بوده است. حتی االن هم نمونه این بچهها را در انجمن داریم که به دو، سهسالگی رسیدهاند و بسیار باهوش هستند. Ï

خیلیها بــرای الغری، چنــد صباحی به خامگیاهخــواری روی میآورند. آیا این الغری ایجادشده عوارض ندارد؟ اصال میتوانیم بگوییم که اولین نتیجه خامگیاهخواری، الغرشدن فرد است؟ افــراد خیلی چاق زیادی را میشناســم که ســراغ خامگیاهخواری رفتهاند. البته بسیاری از افراد چاق، در سنین ۰۱ تا ۵۱ سالگی الغر بودهاند، اما به مرور زمان وقتی غذای پخته مصرف میکنند، همه چربیها در بدنشــان مانده و چاق شدهاند. ما کسی را داشتهایم که با خامگیاهخواری ۰۷ کیلو، وزن کم کرده است. فردی را داشتهایم که ۳۶۲ کیلو بوده، اما در ۰۵ روز خامگیاهخواری حدود ۳۵ کیلو کم کرده است. البته بدیهی است که ما نمیتوانیم به بدن بگوییم، ما را از ناحیه شکم الغر کن، اما صورتم را الغر نکن. خود بدن بسیار هوشمند است. شاید کسی با خامگیاهخواری، یک کیلو در هفته کم کرده باشد، اما شخصی دیگر روزی ۰۰۸ گرم. پس ما نمیتوانیم به بدن دســتور دهیم که چقدر کم شــود و چقدر نشود. واقعیت و تجربه این است که خامگیاهخواری در کاهش وزن، بسیار نقش دارد و این الغری نیز هیچ عوارضی برجای نمیگذارد. Ï

خودتان چند وقت است به خامگیاهخواری روی آوردهاید و چطور شد به فکر تأسیس انجمن خامگیاهخواری افتادید؟ من ۴۱ ســال است که خامگیاهخوار هستم. هشت نوع بیماری داشــتم از جمله بیماری کیسه صفرا، دیسک گردن، ناراحتی اعصاب و معده، کمخونی ...و که همه اینها واقعا بعد از خامگیاهخواری خوب شد. شــاید باورتان نشود، اما در این مدت حتی سرما هم نخوردهام. من هشت سال بود که روزی ۸۱ تا قرص میخوردم، اما وقتی با خامگیاهخواری آشــنا شدم، تصمیم گرفتم با ترویج خامگیاهخواری، هم به خودم و هم به تمام افراد روی کره زمین کمک کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.