دغدغههایی فراتر از مرزها

نمایش«همسرچینی»

Jameh Pouya - - فرهنگی تئاتر -

نمایش در یــک تایم 35 دقیقهای و کوتاه ســعی در ایجاد یک فضای مفرح و شاد برای مخاطب دارد که به این مقصود نیز میرسد. متن «همســر چینی» با قابلیت اجرا در هر زمان و با نکاتی که برای بهروزشــدن اجرا، مرجان قمری به آن افزوده، باعث میشود تا مخاطب همزادپنداری بیشتری با اثر پیدا کند و روایت برایش ملموس و شیرین شود. البته نوعی مرزبندی بین محتوای دیالوگها و شکل و حرکات نمایش وجود دارد به این شکل که دو بازیگر در عین اینکــه از کلمات روزمره برای دیالوگهای خود، بهخصوص بازیگر مرد، اســتفاده میکنند؛ اما لباس، حرکات و فرم اجرایشان چینی است. موسیقی نیز ازجمله نکات مثبت این نمایش اســت که به فراخور صحنهها به شکل ضبطشــده یا زنده اجرا میشود.

نمایش کمدی «همســر چینی» بهعنوان اولین تجربــه کارگردانی با حضور بازیگرانی که تازه در تئاتر وارد شدند، شاید ضعفهایی درباره شــکل بازی و بیان دیالوگ و طراحی میزانسنها داشته باشد، اما در کل با یک ریتم تند و با ایجاد فضای شاد مخاطب را راضی از سالن بیرون میآورد.

نمایش«همسرچینی»نوشتهرحمتامینی است که حسن وارســته تاکنون آن را دو بار سال 78 در تاالر مولوی و پس از آن با عنوان «داستانهای باورنکردنی» سال 84 در تئاتر شــهر اجرا کرد که اجرای دوم در آن سال با ستایشهای زیادی روبهرو شد. مرجان قمری، کارگردان کنونی نمایش «همسر چینی» در آن سال در آن اثر با رسول نقوی همبازی بود.

نمایش همســر چینی، داستان یک زوج بازیگر دورهگرد است که در فضاهای مختلف نمایش اجرا میکنند. این زوج که چالشهایی در زندگی زناشویی خود دارند، قرار است در این نمایش داستان بیوفایی همسران را در چین روایت کنند. نمایش با درونمایه کمدی سعی دارد نشان دهد که دغدغهها و مسائل میان زوجین مرز نمیشناسد و در کشورهای مختلفمشترکاست.ایننمایشاولینتجربه کارگردانی مرجان قمری است که نزدیک به دو دهه است در تئاتر بهعنوان بازیگر فعالیت میکند. روایت ساده و بیتکلف است. با توجه به اینکه نمایش در خانه نمایش اجرا میشود و صحنه کوچک است، کارگردان از یک باکس چوبی برای نشــاندادن صحنههای مختلف تابوت،گور،خانه ...و استفاده کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.