بهترین برای ورزش

Jameh Pouya - - پردهآخر فناوری -

چرا باید آن را بخرید: شما ایرپادهای کامال بیسیمی میخواهید که هماناندازه که شما به عرقکردن عالقه دارید، آنها هم عالقه داشته باشند! برای چه کسانی است: کسانی که شیوه زندگی فعالی دارند که به ایرپادهایی نیاز دارد که ثابت بماند، پابهپای تکنولوژی بیاید و به پخش موسیقی ادامه دهد. چقدر هزینه دارد: ۰۰۲ تا ۰۵۲ دالر چرا ما «الیتاسپرت جبرا» را انتخاب کردیم: جبرا برخی از بهترین عناصر دلچسب ایرپادهای ورزشی خود را با هدفونهای الیت اسپرت خود به دنیای کامال بیسیم اضافه کرده و با این کار به شــیفتگان تناســب اندام، چیز جدیدی برای تفکردن داده است! عالوه بر ضدعرق و ضدآببــودن - این ایرپاد قادر خواهد بود در آب کمعمــق تا ۰۳ دقیقه غوطهور بماندهدفونهای الیتاســپرت مانیتور ضربان قلب هم دارند که به شنوندگان کمک میکند در تمرینهای شدید، عالئم حیاتی خود را پیگیری کنند. نکتهای که شاید مهمتر از همه باشد، این است که ایرپادها انواع مختلفی از سری گوشی و متصلکنندههای پشتیبان دارند که به شما این امکان را میدهد تا آن را مناسب خود تنظیم کنید و مطمئن شوید در حین ورزش تکان نخواهد خورد و از گوشــتان در نخواهد آمد. گذشــته از سالن ورزشی، خریداران بالقوه خوشحال خواهند شد که بدانند الیتاسپرت کیفیت صدایی استوار را با باس کم ارائه میدهد که به شما کمک میکند زمانی که برای مسابقات نیمهماراتن یا رویداد کراسفیت تمرین میکنید، موسیقی راکتان را بلندتر گوش دهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.