آسیبهای نوجوانان در دنیای معاصر

Jameh Pouya - - فرهنگي - شهیندخت موالوردی*

نوجوانی بزنگاه حساســی است که در دنیــای تغییریافته کنونی رویارویی با آن از امری ساده و بســیط به فرایندی دشوار و پیچیده بدل شده است که دیگر نمیتوان آن را محدود به تربیت و پرورش مهارتهای روزمره زندگــی در چاردیــواری خانه و با نقشآفرینی افراد نزدیک در خانواده دانست. اگر در دنیای پیشین ورود به عرصه نوجوانی، مقطعی همعرض با سایر مقاطع زندگی نظیر دوران کودکی و بزرگسالی بود و مهمترین ویژگــی ایــن دوران مهارتآموزیهایــی مبتنی بر ورود به عرصههای کسب درآمد و کارآموزی شــمرده میشــد، امروز دیگر نمیتــوان حل این معادله را ســاده تصور کرد. اگر در گذشــته منابــع یادگیری و پرورشی انگشتشــماری برای کودکان و نوجوانان ما وجود داشت، امروز در این عرصه ظرفیتهای متعددی را میتوان برشــمرد. ورود رقبای جدی در عرصه اجتماعیشدن نوجوانــان که «رســانه» بر تــارک آنها با قامتی بلند ایستاده است، یکی از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در این فضاست. تربیت رسانهای، رقیب جدی و بالمنازع نوجوانان ما در فرایند ورود به دنیای بزرگســالی است. رســانه بهعنوان عضوی نهچندان جدید از اعضای خانــواده در فضای مدرنیته کنونی، عنصری است که اگرچه تمامی کنشگران را مورد خطاب قرار داده اســت، اما بیشک نوجوانان آسیبپذیرترین گروه از مخاطبان این پدیده هســتند. بهویژه فضای رسانهای جدید جمله اینترنت و شبکههای اجتماعی ویژگیهای منحصربهفرد و نوظهوری دارند که ضروری اســت ملزومات رویارویی با آن، پابهپای ســرعت رشــد کمی و کیفی این پدیده توســعه یابد. کشور ما پرکاربردترین کاربــران را در فضای مجــازی و بازیهای رایانــهای در منطقه دارد کــه میتوان به جرئت گفت نوجوانان یکی از اصلیترین و پرجمعیتترین گروه کاربران را در این عرصه به خود اختصاص دادهاند. بر کسی پوشیده نیست که این فضا با قابلیتهای دوگانه خود در مرزی باریک بین خیر و شــر یا ضرر و فایده حرکت میکنــد و این واقعیت امروز حتی کشورهای پیشرفته و سردمدار رشد و گســترش فضاهای مجازی و رسانهای را بر آن داشــته است تا نسبت به کاربرد و ورود نوجوانان خود در این عرصه حساسیتهایی به خرج داده و ضمانتهای اخالقی و قانونی خــود را برای مصونیت کنشــگران بهویژه نوجوانان از آســیبهای این محیط در نظر بگیرنــد. نوجوان عصر حاضر در بســیاری از مؤلفههای شــخصیتی خــود همچون هویتپذیری، اعتمادبهنفس و مهارتهای زندگی بیشک از دوستان و گروههای مهمی که از عرصههای عینی و واقعی به فضاهای مجازی گسیل شدهاند، تأثیر میپذیرند. این فضاها با قابلیت سیالبودن و نامحدودبودن خود مرزهای تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی را درنوردیدهانــد و بیشــک آســیبها و چندگانگیهــای فرهنگی را بیش از همه بر قشر نوجوان و آسیبپذیر مترتب میسازند؛ ازاینرو در این میان، رسالت عظیمی بر عهده متفکران و اندیشــمندان و پژوهشگران هر کشور است که با درک دغدغههای فرهنگی، روشهــای بومی را بــرای حفظ هویتها و شاکلههای فرهنگی و انتقال آن از طریق نسل نوجوان و جوان به سرانجام برسانند. * معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.