روایت مکعبی شما چیست؟

Jameh Pouya - - فرهنگی تئاتر - فروغ شراهی

اولین برداشت از «مکعب»، با حضور و کارگردانی علی سلیمانی این است که نمایش یک کمدی صرف است، اما این برداشتی است که با دیدن این اجرا تغییر میکند.

مکعب، داستان خاطرات علی سلیمانی از کودکی تا نوجوانی و دوران ســربازی و نحوه آشنایی او با تئاتر و ورود به دانشکده ســینما و تئاتر است که در نوع خود یک استندآپ کمدی است. علی سلیمانی با وامگرفتن از فرضیه مکعب ذهنی، داســتان مکعب خود را روایت میکند. طراحی صحنه این نمایش نیز مکعبی اســت که در ابتدای داســتان باز اســت و در انتها ســلیمانی با پایان روایتــش آن را میبندد؛ زیرا یکچیز ذهنی و البته شــخصی اســت. این اثر این روزها در سالن خانه نمایش روی صحنه است؛ سالنی که اغلب دانشجویان و افرادی که بهتازگی قصد تجربه کارگردانی را دارند، در آن اجرا دارند. علی سلیمانی با دو دهه فعالیت در تئاتر روی صحنه میرود و البته نوع دکور و شکل اجرا برای این سالن کوچک مناسب است. سلیمانی با مونولوگی تقریبا ۰۴ دقیقهای با تماشاگر در ارتباط است و با لحن کالم و استفاده از دیالوگ به زبان ترکی لحظات خنده یا تفکربرانگیزی را برای تماشاگر ایجاد میکند. البته در اجرا شاهد صحبتهای کوتاه او با راوی هستیم و فقط صدای او را میشنویم؛ اما در انتها متوجه میشویم که این صدا نیز برخاسته از ذهن و تصورات این بازیگر بوده است. همزمان با روایت سلیمانی از سالهای زندگیاش در ویدئوپروجکشنی در انتهای صحنه عکسهای دوران کودکی تا جوانی او با خانواده و دوســتانش به نمایش گذاشــته میشود. البته اســتفاده از مدیاهای مختلف از نکات مهم در یک اجرای نمایشــی اســت؛ اما بدون نشاندادن این تصاویر نیز مخاطب با اثر همراه میشد. این تصاویر در لحظاتی تمرکز تماشــاگر را از اجرا کم میکند؛ اما در مجموع «مکعب» نمایشی قابل دفاع است و در مدتزمانی کوتاه در عین خنداندن تماشــاگر او را وادار به تفکر درباره مکعب خود میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.