5 نمونه از بهترین ایرپادهای کامال بیسیم

Jameh Pouya - - پرده آخر فناوری -

بیایید با این حقیقت روبهرو شــویم که مهم نیســت کیفیت صدای این تجهیزات تا چهاندازه عالی است، مهم این اســت که همه ما از بازکردن گره سیمهای ایرپاد و هدفونهای مورد عالقه خود خســته شدهایم. خوشبختانه، هر اندازه که شنوندگان بیشتر و بیشتری نبود جک اتصال را میپذیرند، تعداد بیشتری از شرکتها بهسوی بیسیمشدندستگاههایشانمیروند.بهترینایرپادهایکامالبیسیم،شنوندگانرابه سمت آیندهای بدون سیم میبرند که همه ما آرزوی آن را داریم. تا اینجای کار، این گونة روبهرشد هم از سهم تولیدات با عملکرد ضعیف بینصیب نبوده است، چه عمر باتری آن کوتاه باشد یا اینکه صدای آن یا اتصالش ضعیف باشد و شاید ایرپادهای معیوبی وجود داشته که بخواهید از آنها اجتناب کنید. اگر بخواهیم کامال صادق باشیم، عمیقا معتقدیم کسانی که مایل به استفاده از یک کابل بین ایرپادهای خود هستند، با استفاده از سبک هالهای و هدفون بلوتوثی با پولی بسیار کمتر عملکرد بهتری دریافت خواهند کرد؛ یعنی اگر شما آماده باشید برای مجموعهای از ایرپادهای کامال بیسیم و بخواهید ســیمها را رها کنید - و در واقع تمامی سیمها را - ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم. در اینجا چندین نمونه از بهترین ایرپادهای کامال بیسیم وجود دارد، از ایرپادهای ورزشی ضد عرق تا ایرپادهای ساده توگوشی. برای گزینههای دیگر، فهرستهای ما از بهترین هدفونهای با قابلیت حذف صدای اضافی و بهترین هدفونهای بلوتوثی را بررسیکنید. منبع:digitaltrends

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.