بهترین تقویت صدای هرروزه

Jameh Pouya - - پرده آخر فناوری -

چرا باید آن را بخرید: شــما بهدنبال این هستید که صداهای جهان اطراف خود را تقویت یا اصالح کنید و درحالیکه این کار را انجام میدهید، آسودهخاطر باشید. برای چه کسانی است: افرادی که دچار مشکل شنوایی هستند یا کسانی که نیازهای شنوایی خاص دیگری دارند. چقدر هزینه دارد: ۰۰۲ دالر چرا «نوهیرا آیکیوبادز» را انتخاب کردیم: مطمئنا نوهیرا آیکیوبادز آهنگهای مورد عالقه شــما را پخش خواهند کرد، البته هدف اصلی آنها کمک به کســانی است که در شنیدن مشکل دارند تا صداهای محیط را کنترل کنند و توانایی سخنگفتن خود را بهبود ببخشند و درمجموع، صداهای مفهومدار محیط را برای آنها تقویت کند. کار نوهیرا در جداکردن کلمات از ســروصدای پسزمینه بسیار عالی اســت و موقعیتهای دشوار شنوایی را به محیطهای آســانی برای گوشدادن تبدیل میکند- همه این کار را با کمک یک نرمافزار بسیار عمیق (اما شگفتآور بصری) انجام میدهد. برخالف برخی از رقبا در دسته ابزارهای پوشیدنی، آنها همچنین عمر باتری شــگفتانگیزی دارند که با هر بار تقویت شارژ، در حدود سه ساعت و نیم موسیقی پخش میکنند. عملکرد صوتی آن نیز نسبتا چشمگیر است و بهتر از همه این است که آنها بسیار کارآمدند و به شنوندگان اتصالی پایدار ارائه میدهند. آیکیوبادز همچنین از راحتترین ایرپادهای کامال بیســیم است که ما تاکنون آزمایش کردهایم که آنها را برای تالشهای طوالنیتر شنیدن موسیقی در دنیای واقعی مناسب میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.