جهان

Jameh Pouya - - بهنامخدا -

اهمیت حفاظت از میراثهای فرهنگی در مناطق جنگی مجازاتتخریبکنندگانمیراثفرهنگی دکترین تخریب و تالش داعش برای پاککردن تاریخ جنگ سوریه و داستان عشقهای جداافتاده از یکدیگر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.