نینوا

Jameh Pouya - - جها‌ن میراث‌فرهنگی -

آشوریان باســتان یکی از اولین امپراطوریهایی بودند که بخش زیادی از خاورمیانه را تحت کنترل و سیطره خود داشتند. پادشاهان آشوری بر پایتختهای متعددی حکمرانی کردند که محل آنها امروز در شمال عراق است. نینوا یکی از همین پایتختها بود که در برههای نیز بهعنوان بزرگترین شهر جهان شناخته میشد. موقعیت جغرافیایی آن در حومه موصل موجب شد پس از تصرف داعش بر این شهر در سال ،2014 مورد هجوم تروریستها قرار بگیرد. تخریب وحشیانه مجسمههای انساننما یکی از ویدئوهایی بود که داعش پس از ورود به نینوا در فضای مجازی منتشر کرد. در همان زمان بسیاری از مورخان و باستانشناسان با افسوس این جمله را تکرار میکردند: تصور نمیکنیم دیگر چیزی برای تخریب در موصل باقی مانده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.