شهرالحضر

Jameh Pouya - - جها‌ن میراث‌فرهنگی -

این شهر که در قرن سوم قبل از میالد مسیح بنا شده، پایتخت یک سلطنت مستقل در حاشیه امپراطوری رومیها بود. ترکیب مهندســی یونان باستان و روم در این شهر بهخوبی مشهود بود و بهواسطه همین ویژگیها در سال 1985 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.

اواسط ســال 2014 بود که اعالم شد این شهر به کنترل داعش درآمده و تروریستها آنجا را به یکی از کمپهای تمرینی خود تبدیل کردهاند. داعش ویدئویی در آوریل ســال 2015 منتشر کرد که نشــان میداد تروریستهای این گروه با چکشهای بزرگ و سالحهای اتوماتیک تعدادی از مجسمهها در بناهای تاریخی این شهر را نابود میکنند. ایرینا بوکووا، مدیر یونسکو در آن زمان گفت:«تخریب الحضر صحهای بر این حقیقت تلخ بود که استراتژی پاکسازی فرهنگی در عراق در جریان است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.