با ارشاد به نتیجه مشترک خوبی رسیدیم

گفتوگو با کارن خانلری، نماینده ارامنه شمال درباره فیلمهای حاشیه ساز:

Jameh Pouya - - فرهنگی‌ ‌‌گفت‌وگو -

نمیتوانگفتکسی که فیلم «میم مثل مادر» را ساخته، تعصباتضدمسیحیت دارد، با صحبتهایی هم که انجام دادهایم توانستیمبهنتیجه مشترکیخوبی برسیم.درصحبتها قرار شد که در شبکهنمایشخانگی بخشهاییازفیلم اصالح شود

شما از جمله منتقدان فیلم اکسیدان هستیدکهمعتقدنددرفیلمتوهینیاتفاق افتاده اما اینطور بیان نمیشود که این دو نفر از راهی که شما منتقد آن هستید برای خروج از کشور استفاده میکنند، صرفا در این مســیر شوخیها و فضای کمدی برای فیلم ایجاد میشــود. در اکسیدان چهره پدر روحانی به عنوان شخصیتی مومن و با اخالق نشان داده میشود که بر اشتباهات دو شخصیت اصلی داستان چشم میبندد. اگر منصفانه به داستان «اکسیدان»نگاهکنیممتوجهخواهیمشد که حاشیههای فیلم از آنچه واقعا اتفاق افتاده تندتر و بحث برانگیزترند... این تندیها در فیلمی دیگر مستقیم تر است. در آن فیلم توهین واضحی اتفاق افتاده است که ممکن اســت ناراحتی و نارضایتی پیش بیاورد؛ اما در نهایت میگویند سینما همین اســت. در اینجا صحبتهــای بنده صرفا به عنوان نماینده مجلس اســت. بســیاری از موکلین حوزه انتخابیه بنده در این خصوص ناراضی هستند. به سالن سینما رفتهاند تا فیلم ببینند؛ اما با حال بدی از آنجا خارج شدهاند. این مســاله حساسیت های فراوانی به وجود آورده است. «اکســیدان» یک کمدی موجه و پرفروش اســت که در جریان داســتانش یکسری هنجارشکنی اتفاق افتاده و البته توهینی در کار نیست. مهمترین نکته فیلم همین بحث تغییر دین است که میتوانست اصال مطرح نشود. در واقع این خط قرمزی است که بهنظر میرسد فیلم نمی بایست از آن عبور میکرد. نشست و گفتوگویی با تهیهکننده اکسیدان در دفتــر معاونــت پارلمانی وزیر ارشــاد و به دعوت آقای حســینی (معاون پارلمانی وزارت ارشــاد) داشتیم که آقای شهسواری (مدیرعاملخانهسینما)،خانمطاهرپور،دکتر داروغهزاده (معاونت سینمایی)، آقای منوچهر محمدی (تهیه کننده «اکســیدان»)، دکتر صادقی و خانم دکتر سلحشوری (نمایندگان محترم مجلس)، تعدادی از دوستان ارمنی و روشنفکران و منتقدان و روزنامه ارمنی زبان «آلیک» هم در آن حضور داشتند. در آنجا، بحث خوبی شــکل گرفت که فکر میکنم نتایــج ســازندهای در بر داشــت. در خالل صحبتها دوستان به صراحت قبول کردند که ناهنجاری هایی بارز در فیلم اکســیدان وجود دارند.

فیلم برای اینکه به مرحله اکران برسد روال قانونی طوالنــی را طی میکند و باید در مراحل مختلف مجوزهای قانونی دریافت کند. این مراحل آنقدر زیاد است که فرصت کافی برای مسووالن وجود دارد تا فیلمنامه را سبک سنگین کرده و در صورت نیاز با طیف خاصی که به هر شکل در فیلم قرار است به آنها پرداخته شود، مشورت کنند. اما زمانی که فیلم اکران میشود این حاشیهسازیها میتواند به ســازندگان اثر و کیفیت اکران آن لطمه جدی وارد کند... مردم اول فیلم را میبینند بعد واکنش نشان میدهند. قبل از اکران فیلم کسی طبیعتا از روال و مراحــل فوق خبر ندارد. تهیه کننده فیلم «اکســیدان» به خاطر ســاختن فیلم «میــم مثل مادر» از واتیــکان جایزه گرفته اســت؛ بنابراین نمیشــود گفت که ایشان قصد بیاحترامی به مســیحیت را داشتهاند، بلکه ایشان هم مثل تمام موحدین به ارکان مشــترک دو دین احتــرام میگذارند. فیلم کمدی ساخته شــده که غیرمتعارف بودن بعضی اتفاقها در آن قابل درک اســت؛ اما سوژهای که به آن پرداخته شده با وجود اینکه عوامل کار میگویند واقعی است؛ اما به اعتقاد من نمونههای بسیار کمیاب را دربرمیگیرد. این موضوعی اســت که میتواند از مســائل سیاسی هم حساستر باشد. من فکر میکنم این بخش باید به عنــوان خط قرمز در نظر گرفته میشــد. به هر حال، نمیتوان گفت کســی که فیلم «میم مثل مادر» را ساخته، تعصبات ضدمسیحیت دارد، با صحبتهایی هم کــه انجام دادهایم توانســتیم به نتیجه مشترکی خوبی برســیم. در صحبتها قرار شد که در شبکه نمایش خانگی بخشهایی از فیلم اصالح شود.

باید نگاه بازتری نســبت به سینما بوجود بیاید، امروز در جهان فیلمهایی ساخته میشــود که با صراحت مسائل سیاســی و اجتماعی جامعه خود را به چالش میکشند و بعد از اکران آنها نیز سازندگان فیلم دچار مشکل نمیشوند. کامال موافقم. ولی قضیه به این ســادگیها نیست فرهنگ قبل از هر چیز یک پدیده ملی است و ما نمیتوانیم بگوییم چون فرهنگ یک کشور دیگر ویژگیهای خاصی را دارد ما هم باید حتما آنها را داشته باشیم. ما میتوانیم آن بخش از تجارب و ویژگیهای فرهنگی سایر جوامــع را که با آداب و رســوم ملی و عقاید غالــب در جامعه همخوانی دارد را پذیرفته و پس از تطبیق اصول و محورها، آن تجارب را در فرهنگ خودمان به کار بگیریم.

فیلم اکســیدان حاشیههای زیادی داشت. یکی از افرادی که به این فیلم نقد دارد کارن خانلری، نماینده ارامنه شمال در مجلس است. او ابتدا توضیح میدهد:«کلیساهای رسمی متعلق به ملت ارمنی تبشیر ندارند. البته ما تکلیف به تبشیر داریم و مکلفیم کسانی را که خداناشناس هستند به ملکوت الهی بشارت دهیم. ریشههای توحیدی هر دو دین یکی است. واقعا این افراد از کجاها استعالم میگیرند که مسیحی شدهاند؟ کلیساهای رسمی در ایران این چنین استعالم هایی را نمی دهند». گفتوگو با این نماینده مجلس را بخوانید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.