ظلمات در شهر

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌شورای‌شهر -

مهران فرجی: ساعت از 12 شب که میگذرد، میشود گفتتاریکیمطلقدرتهران حکمفرماست.خیابانهای اصلی با چراغهای وســط خیابان روشن هستند و در برخی پیادهراهها و خیابانها و کوچههای فرعی، ظلمات حکمفرماست. تعطیلی همــه واحدهای تجاری و به خواب رفتن کل شهر در خیابانها، بیتوجهی بــه نورپــردازی شــهری و فراموششــدن خیابانهای فرعی و پسکوچهها بهویژه در نقاط جنوب شهر، تهران را شــهری ســیاه در شب نشــان میدهد؛ سیاهیای که گاهی باعــث ناامنی در برخــی مناطق میشــود. باز بــودن برخی واحدهای تجــاری در شــبهای ماه رمضــان و زندهبودن برخی خیابانهــا تا نزدیکی صبح در خیابانهایــی مثــل سیتیر، تجربهای موفق برای روشــنبودن برخــی نقاط شهر در تاریکی شب بود که شاید تغییر رویکرد مدیریت شــهری، تاریکی شبهای تهران را کمتر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.