موزه و کتابخانههای موصل

Jameh Pouya - - جها‌ن میراث‌فرهنگی -

پس از تصرف موصل به دست داعش در تابستان ،2014 گزارش غارت کتابخانهها و دانشگاههای این شــهر ازجمله اولین اخبار تلخ در این زمینه بود. مجسمههای چندصدساله به سرقت رفت و هزاران کتاب تاریخی در بازارهای ســیاه هنری ناپدید شــد. فقط چند ماه پس از سقوط موصل، کتابخانه دانشگاه این شهر در آتش سوخت و کتابخانه عمومی مرکزی این شهر که در سال 1921 بنا شده بود، به غارت رفت و تخریب شد. همزمان با انتشار اخبار مربوط به سوزاندن این کتابهای نفیس، ویدئویی منتشر شد که نشــان میداد تروریستهای داعش با پتک در حال تخریب مجســمههای موزه اصلی شهر هستند. موزه موصل درواقع دومین موزه بزرگ عراق بعد از بغداد بود و مجسمههای نفیس و تاریخی را در خود جای داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.