نمرود

Jameh Pouya - - جها‌ن میراث‌فرهنگی -

این شهر اولین پایتخت آشوریها بود که حدود سه هزار و 200 سال پیش تأسیس شد. اوایل سال 1840 باستانشناسان انگلیسی دهها مجســمه تاریخی را از این شهر خارج کردند و به موزههای مختلف در سراسر جهان فرستادند که موزه متروپلیتن نیویورک و موزه لندن هماکنون پذیرای تعدادی از این مجسمههاست. بااینحال بسیاری از آنها در عراق باقی ماند. این شــهر نیز ازجمله مکانهایی بود که از گزند جهالت نیروهای داعش در امان نماند. وزارت گردشگری عراق میگوید داعش بخشهایی از این منطقه را با بولدوزر تخریب کرده، اما هنوز میزان دقیق تخریبها مشخص نیست. در این میان برخی امیدوارند بخشی از این شهر که در زیر زمین قرار دارد، همچنان دستنخورده باقی مانده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.