آثار برنامههای تولیدی و مالی «ایرانخودرو» در بازار سرمایه

Jameh Pouya - - خودر ‌و -

آمارهــای موجود در ســامانههای اطالعرســانی بورس تهران حکایت از آن دارد که آثار اجرای برنامه همهجانبه ســامانههای تولیدی و مالی ایرانخودرو بهتدریــج در بــازار ســرمایه مشــاهده میشــود. ایرانخــودرو برای اصالح ســاختار و ترکیب ســبد داراییها، افزایش و تنوع سبد تولید، اصالح ساختار درآمد، افزایش بازده و بهبــود روشهای حمایت از سهامداران خرد، برنامههای متنوعی را در دست اجرا دارد. اجرای این برنامهها از یک ســو موجب افزایش ســهم بازار این گروه از بازار خودرو کشور شده و از سوی دیگر ترکیب درآمدی شرکت ایرانخودرو را به سمت ســالمت و کیفیت باالتر سوق داده و مجموع این عوامل موجبات افزایش ســود سهام و درنتیجه بازده سرمایهگذاران در ســهام ایرانخودرو را فراهم کرده است.

حمایت از سهامداران خرد

گــروه صنعتی ایرانخودرو از چنــدی قبل برای ملموسترشــدن نتایــج اجرای برنامههــای اصالح ســاختار و همچنین حفظ حقوق سهامداران خرد، برنامههــای جدیدی را برای بازارگردانی ســهام این شــرکت در تاالرهای بورس به اجرا گذاشت. به این ترتیب در شــرایطی که از زمســتان ســال گذشته بازارگردانی ســهام ایرانخودرو بــا هدف حمایت از منافع سهامداران خرد با روشی تازه در حال پیگیری است، آمارهای رسمی بورس تهران نشان میدهد این

آمارهای تازهمنتشرشده در بازار سهام نشان میدهد شرکت ایرانخودرو در بهار سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل 01هزارو 761 دستگاه خودرو بیشتر تولید کرده است. با رشد تولید، میزان فروش ایرانخودرو هم در بهار سال مالی جاری نسبت به بهار سال گذشته رشدی 5.8 درصدی را تجربه کرده است موضوع بر روند بازده سهام این گروه خودروسازی اثر مثبتی بر جای گذاشــته، بهنحویکه میانگین بازده 81ماهه سهام ایرانخودرو در بورس تهران از مرز 60 درصد فراتر رفته است. طبق آمارهای موجود ارزش ســهام ایرانخودرو در بورس تهران از محدوده 160 تومــان در پایان پاییز 94 به محدوده 260 تومان در آغاز تابستان امسال رسیده؛ این موضوع موجب شده میانگین بازده سرمایهگذاران در سهام ایرانخودرو در یکسالونیم گذشته از 62 درصد فراتر رود.

اصالح ساختار و ترکیب درآمد

اطالعات مالی منتشرشده در بورس تهران نشان میدهد عــالوه بر افزایش بازده، ســاختار و ترکیب درآمدی شــرکت ایرانخودرو هم رو به بهبود است، بهطوریکــه ایرانخودرو در ســال مالی گذشــته باالتریــن رقم درآمد عملیاتــی را در صنعت خودرو ایران کســب کرده است. طبق آمار موجود در سایت اطالعات ناشــران بورس موسوم به کدال، درآمدهای

عملیاتی شرکت ایرانخودرو در سال مالی 95 معادل 39 درصد افزایــش یافته و به ایــن ترتیب جایگاه ایرانخودرو در جمع شــرکتهای دارای ســالمت مالی و تجاری تثبیت شــده است. در ادبیات مالی به درآمد عملیاتی «درآمد منظم» هم میگویند. درآمد عملیاتی یا «منظم» یک شرکت بیانگر سالمت مالی و تجاری یک شرکت است. میزان درآمدهای عملیاتی ایرانخودرو طبق صورتهای مالی حسابرسینشده در پایان سال مالی گذشته به 652هزارو 122 میلیارد ریال رســید، این رقم در سال مالی قبل از آن 184 هزار میلیارد ریال بود. به باور کارشناســان با توجه به اجرای برنامه تولید بهینه براســاس حاشیه سود محصوالت و تمرکز روی تولید این خودروها با عرضه خودروهایی مانند دناپالس و پژو 2008 و چشمانداز موجود برای تداوم این روند باید انتظار داشت فرایند رشد درآمد عملیاتی ایرانخودرو ادامه یابد.

اثر افزایش تولید بر سود سهام

براســاس آمار عملکرد ایرانخودرو که در بورس تهران منتشر شــده، تولید و فروش محصوالت این شــرکت خودروســاز در بهار ســال جاری افزایش مطلوبی داشته اســت. گروه صنعتی ایرانخودرو در سال گذشــته هم 651 هزار دستگاه خودرو تولید و روانه بازار کرده بود. اجرای پروژههای ارتقای کیفیت در بخشهای مختلف ایرانخودرو، در چند ماه اخیر به ثمر نشســته و منجر به افزایش ستارههای کیفی محصوالت ایرانخودرو ازجمله دناپالس، تندرپالس، تنــدر اتوماتیک، ســورن، 206 صندوقدار و ســایر محصوالت شده اســت. آمارها نشان میدهد در این دوره با وجود عرضه درخور توجه خودروهای وارداتی، ایرانخودرو توانست با تنوع محصوالت موجب حفظ ســهم بیش از 52 درصدی ریالی و سهم تعداد 51 درصدی تولید در بازار شود.

رشــد تولید در ایرانخودرو در حالی به دســت آمــده که با توجه به حادثه آتشســوزی در یکی از شــرکتهای تأمینکننده قطعات خــودرو در اواخر اردیبهشت، در محافل صنعت خودرو و بازار سرمایه این نگرانی به وجود آمده بود که آهنگ رشــد تولید در صنعت خودروی ایران ُکند خواهد شد.

طبق آماری که در سایت اطالعات ناشران بورس موسوم به کدال منتشر شده، شرکت ایرانخودرو در سه ماه نخست سال جاری، یعنی تا پایان فصل بهار، 441هزارو 667 دستگاه انواع خودروی سواری تولید کرده اســت. این آمار نسبت به عملکرد ایرانخودرو در مدت مشــابه سال مالی گذشته، از رشدی هشت درصدی حکایت دارد. آمارهای تازهمنتشرشــده در بازار سهام نشان میدهد شرکت ایرانخودرو در بهار سال 96 نســبت به مدت مشابه سال قبل 01هزارو 761 دســتگاه خودرو بیشتر تولید کرده است. طبق آمار رســمی منتشرشــده در بورس تهران، همزمان با رشــد تولید، میزان فروش ایرانخودرو هم در بهار سال مالی جاری نسبت به بهار سال گذشته رشدی 5.8 درصدی را تجربه کرده اســت، ایرانخودرو در بهار امســال 521هزارو 787 دستگاه انواع خودروی سواری را در بازار فروخت.

برنامههای ایرانخودرو برای اصالح ترکیب ســبد داراییها

همچنیــن جزئیــات اقدامــات و برنامههــای ایرانخــودرو برای اصالح ترکیب ســبد داراییها با هدف بهبود کارایی شــرکتهای زیرمجموعه اعالم شــد. جمع ارزش ســهام شــرکتهای واگذارشده ایرانخودرو در ســال مالی 95 معادل مبلغ سههزارو 37 میلیارد ریال بوده است. اجرای این برنامه، موجب افزایــش درآمدهای ایرانخــودرو از محل واگذاری داراییهای مازاد شده است.

شــرکت ایرانخودرو نیز همسو با فضای بانشاط ایجادشده، ناشــی از عملکرد حوزه سیاست خارجی در دولت یازدهم، سیاســت اصالح ســاختار ســبد داراییهایش را در دســتور کار قرار داده اســت؛ این سیاست در چارچوب آییننامه واگذاری شرکتهای زیرمجموعه، مصوب هیئتمدیــره ایرانخودرو اجرا شده اســت. در این چارچوب اهتمام اصلی و تمرکز ویژه مدیریت گروه بر واگذاری ســهام شــرکتهای زیرمجموعه بوده است.

در ســال مالی 1395 معادل 14 درصد ســهام شــرکت بیمه پارســیان به مبلغ هزارو 59 میلیارد ریال واگذار شد. همچنین دو درصد از سهام شرکت ایرانخودرو متعلق به شــرکت سرمایهگذاری سمند به مبلغ هــزارو 127 میلیاردریال فروخته شــد. در ادامه اجرای برنامه اصالح ســاختار سبد داراییهای ایرانخودرو، 70 درصد از ســهام شــرکت فنرسازی خاور نیز درمجموع به مبلغ 353 میلیارد ریال واگذار شــد. در این میان بخش دیگری از سهام متعلق به گروه ایرانخودرو در سایر شرکتهای فعال در بورس درمجموع به مبلغ 517 میلیارد ریال فروخته شد.

همچنین این شرکت در نظر دارد پس از بررسی و تحلیل سبد سرمایهگذاریها، در صورت لزوم امسال هم فرایند اصالح ساختار را ادامه دهد، اما طبیعتا این فرایند باید با هدف بهینهسازی ترکیب داراییها در عین رعایت صرفه و صالح اقتصادی اجرا شود.

بازتاب عملکرد ایرانخودرو در نهادهای تصمیمساز

بازتــاب نتایج عملکــرد ایرانخــودرو در اصالح همهجانبه ســامانههای تولیدی و مالی در نهادهای تصمیمگیــر و تصمیمســاز مانند مجلس شــورای اسالمی درخور توجه بوده، بهطوریکه حجتاالسالم سیدجواد حسینیکیا، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بهتازگی اعالم کرده اســت: ایرانخودرو با هدایت و درایــت تیم مدیریتی خود کوشیده است با اصالح ساختار مالی و ترکیب تولید و کاهــش هزینههای ســربار در مســیر بهرهوری و سوددهی قرار گیرد.

او گفت: ایرانخودرو در چهار سال اخیر گامهای خوبــی در زمینه عرضه محصــوالت جدید، ارتقای کیفــی و ایمنــی محصوالت خــود و اســتفاده از فناوریهای جدید، برداشته است؛ البته این روند باید با شتاب بیشــتری تداوم داشته باشد. او تأکید کرد: امضای قرارداد ایرانخودرو با شرکتهای دانشبنیان ایرانی و شــرکتهای خارجی بــرای طراحی پلتفرم محصوالت جدید ایرانخودرو یک گام هوشــمندانه در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و خودروسازشــدن ایرانخودرو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.