ایران میآید؟ کدام غول به دیگر میادین نفتی

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

اقتصاد مقاومتی مکلف شده است 10 شرکت ملی نفت ایران بر اساس مصوبه ستاد را تا پایان امسال به نتیجه برساند و مقدمات قرارداد توسعهای میدانهای نفت و گاز از بهصورت موازی در حال انجام اســت.پس ایــن کار در قالب مناقصــه و مذاکرات از سر راه توسعه میادین نفتی و گازی ایران، شکستن سد تحریمها و ازبینرفتن موانع زیادی بین وزارت نفت و شرکتهای بازار بینالمللی نفت شاهد امضای تفاهمنامههای این قراردادها شرکتهای خارجی باید بینالمللی نفتی بزرگ دنیا بود که بر اساس میدادند و نتیجه مطالعه خود را بعد از مطالعات خود را روی میادین موردنظر انجام بر این اساس تاکنون حدود 26 جلد شش ماه به شرکت ملی نفت اعالم میکردند. که ایرانی به شرکت ملی نفت ارائه شده است نتیجه مطالعه از شرکتهای بینالمللی و است.برای مذاکره بین شرکتهای خارجی اکثر آنها متعلق به شرکتهای بینالمللی شده متن، گروههای مذاکرهکنندهای تشکیل و میادین نفتی تحت اختیار شــرکت شده، MOU هایی که با شرکتهای خارجی منعقد که در این گروهها تفاهمنامه یا نحوه ادامه کار تعیین میشود. تاکنون برای بررسی و متناسب با مطالعات فنی میادین MOU امضا شده که انی ایتالیا و غدیر ایران توسعه میدان دارخوین 3 با شرکتهای همچنین برای توسعه بند کرخه با شرکت نتایج مطالعه آنها هنوز اعالم نشده است. MOU امضا شده و این شرکت نتیجه مرحله OMV اتریش مذاکراتی انجام شده و DNO نروژ، میدان چنگوله نیز با شرکت اول مطالعات خود را ارائه کرده است. برای DNO نروژ در حال MOU امضا شــده که شرکت GPN روســیه و PPTP تایلند PPTP تایلند GPN روسیه در حال مطالعه و شرکت ارائه گزارش نهایی، شــرکت به اینکه مناقصه میدان نفتی آزادگان نیز گزارش نهایی خود را داده اســت. با توجه سال امضا شود، برای توسعه این میدان نفتی جزء 10 قراردادی است که باید تا پایان نفت و گاز پرشیا، اینپکس ژاپن و تنکو با شرکتهای شل، توتال، پتروناس، صنعت مطالعات خود را ارائه دادهاند. برای MOU امضا شده که برخی از این شرکتها نتیجه MOU غدیر، انی، گزپروم نفت، شل و صانع توسعه میدان گازی کیش نیز با شرکت IPC برای توسعه میدان نفتی آذر قرارداد امضا شده است. همچنین احتمال میرود با سروک آذر به امضا برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.