ایران جزء ۵ کشور اول مصرفکننده پالستیک در جهان

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

ساالنه هزار میلیارد کیسه پالســتیکی وارد طبیعت ایرانیهاازاینرقم، میشود.سهم 005هزار تن است. این آمار استو برایطبیعت محیطزیستراتهدید خطرآفرین میکند؛ اما تاکنون برای پالستیکچندان کنترلمصرف موفق نبودهایم و همین امر اولمصرفکننده باعثشدهجزءپنجکشور پالستیک در جهان باشیم. دفترمشــارکتهای محمددرویش،مدیرکل مردمی سازمان حفاظت محیط گفت:هرایرانی زیستدراینباره بهطور متوسط بیش از سه پالستیک برابرهرشهرونددرکرهزمین مصرف میکند. وی با بیان اینکه مصرف پالستیک به گازهایگلخانهای،مصرف انتشار سوختهای فسیلی و مواد تأکیدکرد:پالستیک نفتیدامنمیزند، اگر بعد از 200 سال تجزیه طعمهپرندگان وتکهتکهشود،بهاشتباه می شود و بهصورت مستقیم غذایی یاغیرمستقیمواردچرخه انسان میشــود که بیماریهایی گوارشی ازجملهسرطانوبیماریهای را برای انسان به همراه دارد. درویش با اشاره به دیگر زیانهای پالستیک رهاشده در طبیعت گفت: پالستیکهای رهاشده در طبیعت باعث میشود قطرات باران به جای اینکه در خاک نفوذ کنند، در سطح خاک جاری و ضریب سیالب و فرسایش خاک را افزایش بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.