هشداردربارهاعتیادآوربودنمکملهایغذاییغیرمجاز

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

این هشــدار جدی است. هشداری که مدیر کل نظارت بر فرآوردههای طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو داده و گفته مکملهای غیرمجاز خطر اعتیاد دکترامیرحسین دارند. جمشیدی گفت: مکملهای قاچاق اغلب تقلبی بوده و از کیفیت پایین برخوردار هســتند. او با هشدار نسبت به خطر اعتیاد و وابستگی مکملهای غیرمجاز گفت: پودرهای حجمسازی و عضلهسازی در بلندمدت حالتی در بدن میکندکهمصرفکننده ایجاد میپندارد فقط با تکرار مصرف، به تناسب افزود: انداممیرسد.وی مکملهای غیرمجاز بهویژه هورمونها و پودرهای عرضهشده در باشگاههای ورزشــی، عالوهبر عوارض جسمی، عوارض روانی خطرناکی از اضطراب و افسردگی تا روانپریشــی را در پی دارند. او ادامه داد: درواقع ورزشکاران با مصرف این مواد جایزیباییاندام،سالمتی به خود را چنان به خطر میاندازند که عواقب اعتیادنیست.جمشیدی آن،کمتراز اختالالت قلبی عروقی، توهم، تشنج و حتی خطرات مرگراازدیگر مصرف مکملهای غیرمجاز عنوان کرد و گفت: مکملها باید آرم و لوگوی سازمان غذا و دارو و برچسب اصالت و سالمت کاال را داشته باشند. مدیرکل نظارت بر فرآوردههای طبیعی سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو از مردم خواست برای مکملهابهداروخانهها خرید مراجعه کنند.جمشیدی تأکید کرد: براساس تجویزمکمل قانون،مسئول باید شماره نظام پزشــکی داشته باشد و این مسئله به آن معناست که معموال صالحیت تجویز مکمل غذایی با پزشــک است. وی اضافه کرد: یکی بزرگتریندغدغههای از جوانان امروز، بهویژه بدنسازان و ورزشکاران، وانرژی افزایشکارآیی بدن اســت و امروزه عالوهبر سپریکردن مدت زمان طوالنی در باشگاههای ورزشی برای رسیدن به این هدف، راههای میانبری مانند استفاده از مکملها تبلیغ میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.