صدور مجازاتهای جایگزین حبس دستورالعمل میشود

Jameh Pouya - - کاغذ‌اخبار -

تا پیش از این دســت قاضی باز بود و صدور حکمهای جایگزین حبس در جرائم سبک، بستگی به ســلیقه و نظر قاضی داشت. برخی قضات سعی میکردند برای جلوگیــری از ورود هر فــردی به زندان، مجازاتهــای جایگزینــی مثل خدمت در مراکز نگهداری ســالمندان، کارهای خدماتی، آموزش ...و صادر کنند و برخی ایــن موضوع برایشــان اهمیت چندانی نداشت.حاال رئیس کل دادگستری استان تهران گفته که دستورالعملی جامع درباره استفاده از مجازاتهای جایگزین با توجه به ظرفیتهای قانونی موجود آماده شده که در روزهای آینده در قالب بخشــنامه به همکاران قضائی در سطح استان ابالغ میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.