چه کسی باید شهردار تهران شود؟

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌شورای‌شهر -

پس از پایــان پنجمین دوره انتخابــات شــهر تهــران و تصاحب حداکثری کرسیهای ســاختمان بهشــت ازسوی اصالحطلبــان، گزینههــای مختلفی بــرای شــهرداری تهران مطرح شــد که آنها نیز از چهرههای شــاخص جریان اصالحطلب یــا اعتدال بودند. اما آیا منتســببودن به یک جریان خاص میتواند مبنای انتخاب شــهردار باشــد؟ این اتفاق زمانی توجیهپذیر است کــه بخواهیم با کادرســازی سیاسی شهرداری تهران را نه متعلق به مــردم، بلکه متعلق به یک جریــان خاص بدانیم؛ بنابراین اگر اعضای شــورای شــهر تهران منتخبان مردم باشند، باید کرسی شهرداری تهــران را کرســی تخصصی بدانند که درنهایت متعلق به شــهر و شهروندان آن است. با این نگاه حال باید مشخص کرد شهردار آینده چه ویژگیها و مشخصههایی باید داشته باشد، نگاه او به شــهر چگونه باشد و چه برنامهها و سیاستهایی را در دستور کار خود قرار دهد؟ کارشناســان، صاحبنظران و اعضای منتخب شــورای شهر تهران در گفتوگو با «جامعه پویا» از ویژگیها و اولویتهای شهردار آینده تهران میگویند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.