توجه به حضور زنان و جوانان

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌پایتخت - حجت‌نظری عضو‌منتخب‌شورای‌شهر‌پنجم

سازندگی و کشاورزی در دوره دوم دولت اصالحات وجود دارد.

سیدمحمدعلیافشانی،یکیدیگرازگزینههایمحتمل و مطرح شهرداری تهران است که بهتازگی به جمع این گزینهها اضافه شده است. او عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و هماکنون استاندار فارس است. پیش از این معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس ســازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور بوده اســت. معاونت استانداری اســتانهای کهگیلویهوبویراحمد، خوزستان و سمنان نیز در کارنامه کاری او دیده میشــود. افشــانی، مدرک کارشناسیارشــد مدیریت اجرائی را از دانشــگاه شریف دارد. سوابق او نشان میدهد با قرارگرفتن در پستهای اجرائی مختلف توانسته خموچم کار اجرائی را یاد بگیرد. مطرحشدن نام او بهعنوان اســتاندار فارس در سال 92 باعث شد نمایندگان اصولگرای این استان در مجلس قبل در حرکتی اعتراضی از مجلس استعفا و وزیر کشور را به استیضاح تهدید کنند اما او درنهایت استاندار فارس شد.

محســن مهرعلیزاده، کســی اســت کــه نامش از گذشتههای دور بهعنوان شــهردار بعدی تهران شنیده میشــود. مهرعلیزاده دارای مدرک کارشناسیارشــد مهندســی مکانیک از دانشگاه تبریز و دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران اســت. حضور در کمیته انقالب اســالمی مراغه، مشارکت در تأســیس جهاد سازندگی و ســپاه پاســداران مراغه، عضویــت در هیئتمدیره و قائممقام مدیرعامل شرکت اتومبیلسازی سایپا و ریاست هیئتمدیره و مدیرعاملی سازمان عمران کیش، معاونت امور نیروگاههای ســازمان انرژی اتمی ایران، مسئولیت برنامهریزی و آغاز مجدد فعالیت ســاخت نیروگاه اتمی بوشهر، اســتانداری خراســان، معاونت رئیسجمهور و ریاســت ســازمان تربیتبدنی ازجمله کارنامه کاری و اجرائی اوست. درحالحاضر رئیس فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای است.

از گزینههای دیگر شهرداری تهران حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی است. فعالیتهای اجرائی او از جهاد ســازندگی شروع شده است. استاندار کرمان در دو دوره چهارســاله و نمایندگــی دو دوره از مجلس شــورای اســالمی، معاونت ریاستجمهوری و ریاست ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ازجمله سوابق کاری او است.

دراینمیانهستندکسانیکهجزءگزینههایاحتمالی شورای شهر تهران به حساب میآیند و در کنار آن سابقه حضور در شورای شهر تهران را هم دارند. معصومه ابتکار، رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست و محمدعلی نجفی، مشاور رئیسجمهور در امور اقتصادی دو گزینهای هستند که نام آنها در فهرست گزینههای احتمالی شهردار تهــران وجود دارد، درحالیکه ســابقه عضویت در دوره سوم شورای شهر تهران را هم دارند. ابتکار نخستین زنی است که پس از انقالب اســالمی وارد هیئت دولت شد و در هشــت سال دوران دولت اصالحات، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود، سمتی که در دولت یازدهم هم تکرار شــد. او دکترای ایمولوژی (ایمنیشناسی) از دانشگاه تربیت مدرس دارد. شاید با توجه به شاخصههای مطرحشده از سوی کارشناسان شهری با قطعیت میتوان گفت که او شرایط تکیهزدن بر کرسی شهرداری تهران را ندارد.

ابتکار که در میان 24 گزینه مطرحشــده از ســوی منتخبان شــورای پنجم بود بهدلیل حضــور در دولت دوازدهم از تالش برای تصدی پســت شهرداری انصراف داد.

محمدعلــی نجفی که از گزینههــای اصلی تصدی شهرداری است نیز نخستین سمت اجرائیاش ریاست دانشــگاه اصفهان است. او به جز دولتهای اول، چهارم، هشتم، نهم و دهم در بقیه دولتها سمتهای مختلف اجرائی داشته است. معاونت آموزشی صداوسیما، وزارت فرهنگ و آموزشعالی، وزارت آموزشوپرورش، معاونت رئیسجمهوری و ریاســت ســازمان برنامــه و بودجه، ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، سرپرستی وزارت علوم، تحقیقات و فنــاوری و عضویت در شــورای ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی کارنامه خوبی برای نجفی به منظور تصاحب شهرداری تهران فراهم آورده است.

به هرحال در نهایت منتخبان شــورای شهر پنجم از بین 24 گزینه، به ترتیب نجفی، مرعشی، الهه کوالیی، افشانی، بیطرف، شریعتمداری و مهرعلیزاده را به عنوان گزینههای نهایی انتخاب کردند تا از بین آنها شــهردار تهران انتخاب شود.

شــهردار آینده با چند چالش مواجه است که این چالشها را باید دغدغه خود قرار دهد و برای آن برنامه داشته باشد. یکی از این چالشها بدهیهایی است که شهرداری تهران دارد و رقمهای مختلفی بیان میشود. هنوز ما نتوانستیم به رقم دقیقی از بدهیهای شهرداری تهران برســیم. در حال حاضر کمتریــن میزان از رقم بدهیهای شهرداری تهران بیشتر از بودجه یک سال این شهرداری است؛ یعنی اگر شهرداری تهران در یک سال هیچ هزینهای نکند، حقوق و مزایا ندهد، تمام پروژههای عمرانــی و فرهنگی را تعطیل کند و درواقع هیچ کاری نکند، کل بدهیهای شــهرداری تهــران را نمیتواند بپردازد؛ ازاینرو این مسئله چالش بسیار جدی شهردار آینده تهران اســت. چالش جدی دیگر بحث ترافیک و بالطبع بحث آلودگی هوای تهران اســت که شهروندان بســیار از آن رنج میبرند و هر دو آنها با سالمت جسم و جــان جامعه در ارتباط اســت. شــهردار آینده باید برنامه ویژهای برای این دو موضوع داشته باشد. یکی از برنامههایی که شهردار بعدی تهران باید به آن بپردازد، این است که تهران را به یک شهر انسانمحور تبدیل کند. معضل دیگری که شــاید به بخشی از جریان اصالحات که موتور محرکه آن است، مربوط میشود این است که جوانان اصالحطلب عمال سالها و بیش از یک دهه است از چرخه مدیریت کشور دور ماندهاند. شهردار تهران باید بهطور ویژه به پتانسیلهای مدیریتی جوانان و این جریان توجه داشته باشد. البته در کنار آن به پتانسیلهای زنان نیز توجه شــود. جوانگرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای زنان باید یکی از برنامههای شــهردار آینده تهران باشد تا بتوانیم مدیران جوانتــر، پویاتر و در کنار آنها نیمی از جامعه را که زنان باشــند، در مدیریت شهری تهران داشته باشیم. مسائل دیگری ازجمله توسعه حملونقل عمومی و مســئله ترافیک وجــود دارد که باید بهطور جدی به آن توجه شــود. بحث نیروی انسانی نیز بسیار مهم است. درحالحاضر شــهرداری تهران با تورمی از نیروی انســانی مواجه است که نیاز به ساماندهی دارد. بخشی از نیروها شاید خیلی کارآمد نباشند و به بهانههای مختلف جذب شدهاند. البته طبیعتا ما نمیتوانیم برخورد قهری با نیرویهای انسانی داشته باشیم؛ اما بههرحال شهردار آینده تهران باید این موضوع را ساماندهی کند. درحالحاضر بودجه جاری شهرداری تهران در ماه بیشتر از ســهمی است که شــهرداری برای تمام فعالیتهای عمرانی و فرهنگــی در نظر میگیرد. این هزینهها باید کاهش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.