حد و اندازه شهرداری تهران

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌پایتخت - سیدمناف‌هاشمی

شهر تهران بزرگترین نقطه اجرائی کشور از لحاظ کارکرد است. به این دلیل که محدوده کوچکی دارد؛ اما باید اقدامات بزرگی در آن انجام شود. از آنجا که پایتخت مسائل و مشکالت مختلفی به لحاظ زیرساخت، حملونقل، آلودگی ...و دارد، باید فردی انتخاب شــود که در مرحله نخست کالننگر باشد و بتواند مسائل کالن کشور را بشناسد. باید کسی انتخاب شود که دولت وزن او را بهعنوان وزن باال به رســمیت بشناسد و حرفهایش در دولت تأثیرگذار باشد تا بتواند از دولت کمک بگیرد. حد و اندازه او بهحدی باشد که بتواند در هیئت دولت هم حضور داشته باشد. بالطبع کسانی میتوانند در این رده قرار بگیرند که در گذشته سوابق اجرائی اینچنینی داشته و ردههای مختلف اجرائی را طی کرده باشند؛ چراکه عملیات مالی و اجرائــی که در تهران اتفــاق میافتد، کمتر از یک وزارتخانه نیست. شهردار منتخب باید حتما فرد پاکدستی باشد. به این دلیل که شهرداری بهطور مستقیم با مردم در ارتباط است و این ارتباط مستقیم میتواند بعدها حواشیای به وجود بیاورد که اگر کســی امتحانش را پس نداده باشد، توفیقات الزم را نخواهد داشــت. شــهردار درعینحال در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و آسیبهای اجتماعی شهر باید تحلیلگر خوبی باشد. با توجه به شناختی که به حوزه شــهرداری تهران دارم، چالشهای زیادی در حوزه شهری تهران مثل بافت فرسوده، حاشیهنشینی، مسائل اجتماعی، زیرساختی و نگهداشت شهر شناسایی شده است که شهردار با توان اجرائی، وقتگذاشــتن و تیم اجرائی قوی باید آنها را رفع کند. با توجه به گزینههای مطرح، شاید بتوان روی سه یا چهار نفر بحث کرد و بیشتر افراد مطرحشده در حد و اندازه شهرداری تهران نیستند. فردی باید وارد شهرداری شود که تهران، حوزه مدیریت شهری تهران، مسائل کالن و قوانین مرتبط با شــهرداری را بشناســد. در 20 سال اخیر قوانین بسیاری در حوزههای مختلف برای مدیریت شهری تصویب شده است. اگر کسی بخواهد وارد این عرصه شود، به قوانین آشنا نباشد و از ظرفیتهای این قوانین مطلع نباشد، بالطبع در شهر اتفاقات بزرگی نخواهد افتاد. تهران باید ساالنه بیش از 20 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد تا بتواند خود را اداره کند. این منبع اگر پایدار نباشــد، به جاهای دیگر شهر آسیب میزند و اگر قرار باشد شهردار درآمد پایدار ایجاد کند، باید به تمام مواد قانونی ریز و درشــت، چارچوبهای اداری قوانین مجلس و حتی اینکه چگونه از دولت و مجلس مصوبه بگیرد، اشراف داشته باشد. باید بداند چگونه هم مسائل کالن را حل کند و هم مسائل کوچک شهری را مدیریت کند. به همین دلیل معتقدم یک آدم ششدانگ با چارچوب بسیار باال باید بهعنوان شــهردار تهران انتخاب شود. ضمن اینکه انتظاراتی که مردم از شهرداری دارند، انتظارات متفاوتی است و این تفاوت با رأی باالیی که به اصالحطلبان داده شده، کامال مشخص است. *مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداریها و

دهیاریهای کشور در دولت اصالحات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.