اولویتها را درست تشخیص دهد

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌پایتخت - پژوهشگر مسائل شهری محمد حسین بوچانی

نکاتی که مطرح میکنم شــرایط تخصصی شهردار آینده است نه عمومی؛ شاید اولین و مهمترین ویژگی شهردار جدید این است که باید شناخت فنی از شهر، ساختار اجرائی شهرداری و مدیریت شهری داشته باشد. شناخت فنی با شناخت خبری متفاوت اســت؛ مثال برخی افراد از طریق رســانهها با موضوع آلودگی هوای تهران و بافت فرســوده آشــنا میشوند و آن را بهعنوان یکی از مشکالت شهر تهران میشناسند؛ این شناخت خبری است؛ اما فردی که مثال شناخت فنی درباره باغات دارد، باید بداند دستور ماده 14 را از آییننامه شورای عالی معماری و شهرسازی لغو کند.

پســت شــهرداری تهران کامال تخصصی اســت، هرچند فرد منتخب باید توان هماهنگی با نهادهای مختلف سیاسی، اقتصادی و حاکمیتی را داشته باشد. یعنی اگر قرار باشد پادگان داخل شهر را به فضای سبز شهری تبدیل کند، توان گفتوگو با نهادهای مربوطه را داشــته باشد یا برای دریافت هزینههای متــرو باید بتواند بــا دولت مذاکره کند. البتــه یکی از دالیل همکارینکردن شهرداری با دولت بهواسطه رقابتهای سیاسی دو طرف است، درحالیکه اگر این پست تخصصی تعریف شود، چنین مشکالتی ایجاد نمیشود.

شهردار تهران باید توان همکاری و درک جایگاه شورای شهر تهران را داشــته باشد و به اعضای شورای شهر به لحاظ قانونی پاسخگو باشــد. ویژگی پاسخگویی، تمکین به مصوبات شورا و مسئولیتپذیری از ویژگیهای مهم شهردار است. قانونگرایی ویژگی دیگر شهردار تهران باید باشد. به این معنی که پایبندی به قانون را بدون قید و شرط اعالم کند و برای بلندپروازی یا کسب درآمد بیشتر قانون را دور نزند.

تهرانبهعنوانیککالنشهروضعیتدرآمدینابسامانیدارد. شهردار آینده برای توقف درآمدهای ناپایدار، بهبود درآمدهای پایدار و کاهش هزینههــای اضافه باید برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت داشته باشد. واقعا تهران را دوست داشته باشد و اگر از او خواسته شود که مثال رئیسجمهور شود، نپذیرد. درواقع هیچ جایگاه و مقامی نباید چشم او را تنگ کند. تالش کند از مدیران درون سیســتم شهری در تهران بهعنوان مدیر بهره بگیرد و به دنبال کادر سیاســی نباشد. شهردار منتخب باید باور اصلی برای مبارزه با فســاد داشته باشد؛ چراکه فساد عامل انحطاط ســاختار اجرائی و نارضایتی و کاهش کارآیی و اثربخشی اســت. شهردار آینده باید کار درست و اولویت شهر را درست تشــخیص دهد. کار غلط را هر چقدر درست انجام بدهیم، باز هم غلط است. توسعه بزرگراههای شهر تهران یکی از همین کارهای غلط است. شهردار آینده باید توان گفتوگو با مردم و عذرخواهی از آنها را داشــته باشد ایمنی، مدیریت بحران، ســالمت و شهرســازی از حوزههایی است که باید در رأس برنامههای شهردار آینده باشد. البته در کنار این مسائل ساماندهی بافت فرسوده و توسعه مترو را در دستور کار خود قرار دهد. بازگشت به قانون باید استراتژی نخست شهردار منتخب باشد. نظام بودجهریزی در شهرداری باید دچار تغییر و تحوالت عمده شــود. به بازنگری درباره محیط زیســت تهران مثل جلوگیری از ساختوســازها و لغو ماده 14 توجه کند. اجرای قانون مدیریت پســماند از مسائل دیگری است که باید به آن توجه شود. بازنگری در نظام بافت فرسوده از موضوعات دیگر است. باید توجه داشت نوســازی پالک به پالک دردی را دوا نمیکند و فقط آجرها و مصالح نو میشوند. باید منطقه بزرگی نوسازی شود تا سرانههای مختلف شهری هم در آن لحاظ شود. تغییر رویه در مواجهه با دولت هم مهم است. شهرداری نباید دولت را رقیب خود بداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.