داشتن مواضع مشخص در حوزه شهری پیش از شهردارشدن

Jameh Pouya - - شهری‌ ‌‌پایتخت - حبیباهلل طاهرخانی

مهمترین ویژگی شهردار منتخب باید این باشد که پیش از انتخابشدن بهعنوان شهردار، شهر را بشناسد و دیدگاههای خود را درباره شــهر بیان کند. درحالحاضر بحثی که وجود دارد، این اســت که شهردار منتخب حداکثر سابقه مرتبط با مدیریت شــهری را در سطح کالن داشته باشد، کافی است. به اعتقاد من شــهردار منتخب بایــد دیدگاههای خود را در حوزههای مختلف اداره شهر در طول سالها بیان کرده باشد، نه حاال که کاندیدا شــده است. به این معنی که عالقهمند و حساس به مسائل حوزه شهری باشد و مواضعش در حوزههای مختلف شهری مشخص باشد. شهردار اولویتهای اصلی خود را باید در دستور کار قرار دهد که در دو حوزه اولویت ساختاری و محتوایی شهر تهران تقسیم میشود. در اولویت ساختاری مسائلی مانند درآمد، موضوع اصلی است که شهردار آینده باید تکلیفش را با آن مشخص کند. در حال حاضر نظام درآمدی شهر تهران مبتنی بر درآمدهای ناپایدار است، بنابراین شهردار آینده باید سیاست و برنامه پایدار درآمدی خود را بیان کند. دومین موضوع این است که ساختار شهرداری بسیار بزرگ شــده و هزینههای جاری و نگهداشت شــهر، بخش عمده هزینههای شــهر را به خود اختصاص داده است، بهطوریکه قدرت مانور شهرداری در فعالیتهای عمرانی بهشدت کاهش یافته اســت. در کنار این موضوع، بدهیهای شهرداری هم بحث مهمی است. موضوع دیگر این است که مشخص کند چگونه میخواهد با بخش پروژههای عمرانی شهر تهران مواجه شــود. در این میان شهرداری تهران سازمانها و شرکتهای متعددی دارد. ساختار اداره این شرکتها باید تعیین تکلیف شــود؛ چراکه در حال حاضر این شرکتها و سازمانها هم از لحاظ پاسخگویی به مجموعه شــورا و هم نحوه اداره آنها در چارچوبهای عمدتا غیرتخصصی اداره میشــوند. در حوزه محتوایــی، اصلیترین بحث موضــوع حملونقل عمومی و آلودگی هواست که در اینباره نیز شهردار آینده باید رویکرد خود را مشخص کرده و برنامههایش را ارائه کند. موضوعات بعدی بحث بافتهای فرسوده شهر تهران و ریسک است. این ریســک هم ناشی از خطرات طبیعی و آتشسوزی است که شهردار باید نگاه و برنامههای خود را در این حوزهها مشخص کند.

موضوع چهارم محیط زیست شهر تهران و مدیریت زبالههای شهر است. در حال حاضر دائما هزینه دفن و تولید پسماندها در شهر تهران برخالف روندهای جهانی افزایش پیدا میکند و مرتبا بر حجم تولید زباله افزوده میشود که رقم این هزینهها درخور توجه است. سیاست شهردار در مواجهه با این مسئله چه خواهد بود و چگونه قرار است آن را حل کند؟! اینها مسائلی است که شهردار منتخب باید به آنها پاسخ دهد. *مدیر کل برنامه و بودجه معاونت برنامهریزی، توسعه شهری

و امور شوراها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.